Ifous Mötesplats: Matematiklärare om PISA

PISA (Programme for International Student Assessment) mäter 15-åringars förmåga att formulera, använda och tolka matematik i olika sammanhang. Resultaten från den senaste PISA-undersökningen, som släpptes i dag den 5 december, visar att denna förmåga har försämrats sedan 2018. Sveriges resultat är nu tillbaka på samma nivå som PISA 2012, då det sjunkit under flera år. Mycket vatten har runnit under matematikutvecklingens broar under 2010-talet med matematiksatsningen, matematikutvecklare och Matematiklyftet.
Hur ser lärare som dagligen undervisar i matematik på alla satsningar som gjorts och resultaten från PISA? Vilka utmaningar hanterar lärare? Vilka behov har deras elever? Och hur kan man som lärare ta ägandeskapet och systematiskt utveckla sin undervisning?

Tisdag den 12 december kl 08:00 är du välkommen att delta i en digital mötesplats där du får möta matematiklärare som varit aktiva i något av våra FoU-program. De kommenterar resultaten från PISA och diskuterar vad som behövs för att utveckla undervisning i matematik.

Medverkar gör: Robert Hegestedt, grundskollärare, Tyresö, Maria Edin, gymnasielärare, NTI Luleå, Mikael Bondestam, vuxenutbildare, Gävle kommun, Anna Granström, speciallärare grundskolan, Arboga kommun. Samtalet leds av Anette Jahnke, processledare och forskare vid Ifous och Göteborgs universitet.

Notera att tillfället är kostnadsfritt och enbart öppet för anställda hos Ifousmedlemmar. 


Nytt FoU-program: Fokus likvärdighet

Svensk skola är inte likvärdig. Alla elever har inte lika tillgång till utbildning och undervisning av lika god kvalitet. Alla elever möts inte av en skola som kompenserar för just deras förutsättningar. Samtidigt pågår ett febrilt arbete på så väl nationellnivå som på huvudmanna-, skol- och klassrumsnivå för att höja likvärdigheten i allt från byskolor i glesbygd, till skolor i bruksorter och skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Vad görs och vad borde göras? Hur skapas god undervisning för alla?

Ifous vill starta ett FoU-program där skolans yrkesverksamma på alla nivåer tillsammans med forskare undersöker dessa frågor och arbetar fram konkreta lösningar, beprövar erfarenheter och bygger ny vetenskaplig kunskap med fokus på likvärdighet.

Läs mer om Fokus likvärdighet.

25 januari 2024 hålls ett öppet dialogmöte om Fokus likvärdighet. Mötet är öppet för alla. Anmäl dig här.


Nytt FoU-program: Behovsdriven undervisningsutveckling

Hur placerar man som lärare de egna elevernas behov av att nå önskade kunskaper i förgrunden vid undervisningsutveckling? Hur gör lärare sina val och utifrån vad?? Hur kan man som skolledare leda undervisningsutveckling mot bakgrund av det som sker i den egna verksamheten? Vilken blir skolchefens roll i att stötta en undervisningsutveckling där utgångspunkt tas i de egna klassrummen?

Ifous startar nu ett FoU-program där lärare, rektorer och skolchefer undersöker dessa frågor och arbetar fram konkreta arbetssätt, samt prövar och delar erfarenheter med stöd av forskare och med fokus på kontextuell undervisningsutveckling.

Läs mer om Behovsdriven undervisningsutveckling.

8 februari 2024 kl 15:00-16:30 hålls ett öppet dialogmöte om FoU-programmet. Målgrupp för mötet är skolchefer, utvecklingsledare, områdeschefer, rektorer och lärare inom för-, grund- och gymnasieskolan. Anmälan sker här.


Pressmeddelande: Nytt FoU-program fördjupar kunskaperna om fritidshemmets roll för elevers lärande

Publicerat: 2023-11-28

Fritidshemmens verksamhet har traditionellt handlat om tillsyn, omsorg och lek, men i 2016 års reviderade läroplan förtydligades fritidshemmets uppdrag att komplettera förskoleklassen och grundskolan och mer aktivt stimulera undervisningsutveckling, elevers utveckling och lärande. Nu startar fyra kommuner FoU-programmet Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse. 28-29 november hålls det första utvecklingsseminariet för alla deltagarna.

– En ambition är att de kunskaper vi tillsammans utvecklar i detta FoU-program dessutom ger underlag för diskussioner om hur verksamheten i landets fritidshem skulle kunna bidra till en mer likvärdig utbildning, säger Andreas Jacobsson, process-och projektledare på Ifous.

FoU-programmet pågår 2023-2026 och finansieras av de fyra medverkande skolhuvudmännen och Linnéuniversitetet.

Läs pressmeddelandet här. 

 

 


Stärkt forskning och praktik med ULF och Ifous

Ifous inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Regeringen planerar att lägga fram en ny forsknings- och innovationsproposition hösten 2024. Ifous har lämnat in ett inspel till utbildningsdepartementet.

I inspelet framhålls att utbildningsvetenskap, och särskilt praktiknära forskning, behöver stärkas. Den planerade permanentningen av ULF är ett steg i detta, och Ifous understryker därför vikten av att anslå medel till ULF i enlighet med det i juni inlämnade förslaget till avtal.

Vidare poängterar Ifous att forskning i sig inte leder till verksamhetsutveckling, utan att kunskapen måste användas och omsättas i praktik. För att stärka det arbetet föreslår vi att ett riktat stöd ges till Ifous som ett skolväsendets branschforskningsinstitut.

Läs inspelet här. 


Både beröm och varningsflagg i utvärdering av ULF-processen

Efter ett års intensivt arbete lämnades i juni ett förslag till nationellt ULF-avtal om praktiknära forskning i samverkan för skola. Processen att ta fram förslaget har utvärderats av Lars Haikola, tidigare universitetskansler. Rapporten är nu klar och finns tillgänglig på ULFs hemsida.

Utredare Lars Haikola och Monica Sonde, ledamot i ULF-S och avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad vid SKR. Foto: Lunds universitet/SKR.

Av utvärderingen framgår att processen tog avstamp i ett gediget fundament bestående av erfarenheter från försöksverksamheten, och att den har genomförts på ett sammanhållet och fokuserat sätt.

Utvärderaren lyfter också fram en rad utmaningar i det fortsatta arbetet med att förbereda en permanent ULF-organisation. Bland annat pekar han på Ifous komplexa uppdrag att skapa en nodorganisation förankrad hos alla landets skolhuvudmän – kommunala och fristående – samt balansen mellan den nationella styrgruppen och gemensamma värden och nodernas självbestämmande.

Läs en intervju med Lars Haikola och Monica Sonde, avdelningschef på SKR.

Pressmeddelandet 26 juni 2023, när avtalsförslaget lämnades in.


Nytt FoU-program: AI inom utbildning och för elevernas lärande

Vill du veta mer och gå på djupet om hur AI kan användas för lärande, undervisning och systemnivå? Då kanske Ifous nya FoU-program om AI som planeras starta 2024 är något för dig?  I programmet kommer deltagande huvudmän tillsammans med forskare och Ifous att utforska hur AI kan användas på elev-, lärar- och systemnivå. Under programmet kommer fortlöpande diskussioner hållas om etiska aspekter av användningen av AI och data i skolan. 

Efter avslutat program har lärare ökad kunskap om AI och didaktiska redskap för att välja, värdera och använda AI-baserade applikationer i skolan. Skolledare har utvecklat redskap för att strategiskt arbeta med frågan i verksamheten. Forskargruppen har bidragit till ökad kunskap och utveckling av praktiken, och nya frågor har väckts som leder forskningen inom området vidare.


Forskningsartikel från Ifous FoU-program Undervisning i förskolan prisas

Artikeln ”Inclusive ideals and special educational tools in and out of tact: didactical voices on teaching in language and communication in Swedish early childhood education” publicerades år 2022 av Ann-Christine Vallberg Roth och Linda Palla, Malmö universitet, och baseras på forskning i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. Den har nu fått pris av organisationen Children’s Identity & Citizenship, CiCea, för bästa publikation 2022 i kategorin Best Praxis Paper.

Läs mer om priset här.


”Distansutbildning som form är något som efterfrågas”

Martin Lundell, Skolchef gymnasium och vuxenutbildning, Tyresö kommun, berättar om förväntningarna han har på deltagandet i Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Vuxenutbildning på distans.

 


”Vi som företag har en ”tredje uppgift” som handlar om att stötta forskning och innovationsarbete”

Atea skola är nyblivna medlemmar i Ifous och vi intervjuade Örjan Johansson, Nationell affärsenhetschef, om varför de väljer att gå med i Ifous – och deras förväntningar på medlemskapet

– Precis som akademien har en ”tredje uppgift”,  att samverka med omgivande samhälle, så tycker jag att även vi som företag ska ha en ”tredje uppgift” som handlar om att stötta forskning och innovationsarbete utanför vårt eget bolag. Ifous är ett mycket gott exempel på en organisation som jobbar med just sådana frågor inom det område där vi verkar, säger Örjan i intervjun.

 

Läs intervjun i sin helhet. 

 


”Forskning och utveckling av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centralt”

Ifous har glädjen att välkomna Läromedelsförfattarna som medlemmar och vi intervjuade Frida Engman, förbundsdirektör/VD, om varför de väljer att gå med.

– Forskning och utveckling av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centralt för våra författare och för oss som förbund. Därför upplever vi Ifous som en relevant organisation att vara med i, säger Frida Engman i intervjun.

Läs hela intevjun här.


Pressmeddelande: ULF – med fokus på praktiknära forskning

Publicerat: 2023-06-26

Ett förslag på nytt nationellt ULF-avtal har i dag, 26 juni, lämnats in till regeringen. ULF-avtalet stödjer organisation för praktiknära forskning i samverkan på utbildningsområdet under den kommande 10-årsperioden. Förslaget har arbetats fram av en grupp med bred förankring i akademin och skolans alla delar genom företrädare för samtliga skolhuvudmän och lärosäten. Ifous, som är grundat av de tre huvudmannaorganisationerna, och därmed samarbetsplattform för Sveriges samtliga skolhuvudmän, har sedan 2022 medverkat i arbetet.
– När ULF permanentas är det viktigt att det finns strukturer som gör det möjligt för alla huvudmän, oavsett storlek och huvudmannaskap, att delta. För oss är fokus på att möta professionens behov och göra det möjligt för fler att vara med, säger Karin Hermansson, vd på Ifous.  

Läs pressmeddelande i sin helhet. 


”Det är viktigt för oss att skolledare har möjlighet att lägga tid på innovation, forskning och utveckling”

Sveriges Skolledare har valt att gå med som medlemmar i Ifous och vi intervjuar Lena Linnerborg, utbildningspolitisk chef, för att höra om deras förväntningar på medlemskapet.

– Det är viktigt för oss att skolledare har möjlighet att lägga tid på innovation, forskning och utveckling, inte minst inom frågor kopplade till styrning och ledning av skolor, säger Lena Linnerborg, utbildningspolitisk chef i intervjun.

Läs intervjun i sin helhet. 


Ifous i Almedalen 2023

Under årets upplaga av Almedalsveckan i Visby medverkade Karin Hermansson, vd på Ifous, i tre seminarier med fokus på forskning och utveckling inom skola och förskola. Onsdagen 28 juni i En hållbar förskola: Om att påverka i det lilla och förändra i det stora (09:30-10:15)  och Läskris och segregation – förskolan kan motverka båda genom att ge barnen ett stort ordförråd (11:00-11:45), samt fredagen 30 juni i Ett nationellt-ULF avtal: Hur får vi fler skolor på vetenskaplig grund?.

Här hittar du mer information om Ifous medverkan under Almedalsveckan samt möjligheten att se seminarierna i efterhand.  


Pressmeddelande: Hur ska vi använda all data vi har? Vilken data behöver vi för att välja hur vi ska agera?

Publicerat: 2023-06-01

Hur ska vi använda all data vi har? Vilken data behöver vi för att välja hur vi ska agera? I de frågorna tog drygt 100 lärare, rektorer och skolchefer avstamp när de inledde FoU-programmet Datadriven Skolförbättring. Efter tre år gissar de mindre, är mer självkritiska och agerar mer medvetet än tidigare. De lärare och skolledare som medverkat har blivit mer självkritiska, konstaterar Anette Jahnke, processledare hos Ifous som lett programmet:
– I kombination med en förmåga att också agera på sin analys av data ger det ett slags självreglerande förhållningssätt, vilket kan ses som en höjd professionalism.

Sex skolhuvudmän, Eskilstuna kommun, Fridaskolorna AB, Nyköping Strand Utbildningscentrum, Salems kommun, Tyresö kommun och Värmdö kommun deltog i programmet tillsammans med forskare från Stockholms universitet och Linnéuniversitetet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

 

Torsdagen 1 juni, hölls det avslutande seminariet i FoU-programmet, Datadriven förbättring av undervisning och utbildning, och i samband med seminariet släpptes rapporten från programmet,  Datadriven skolförbättring – Att bygga agerbar kunskap om sin verksamhet.

 


Möt Tomas Selin, ny ordförande i Ifous styrelse

Tomas Selin. Foto: Anna Z Ek

Tomas Selin valdes till Ifous nya styrelseordförande vid föreningsstämman 19 april. I grunden är han lärare men är just nu verksam som kommunalråd med ansvar för gymnasie- och arbetsmarknadsfrågor i Huddinge kommun. Han har tidigare även varit ordförande i förskolenämnden.

För att lära känna Tomas lite närmare, ställde vi på kansliet några frågor till honom. Läs intervjun här. 


Stödmaterial: Främja psykisk hälsa i förskolan

Förskolan kan göra mycket för att främja barns psykiska hälsa. Genom att stimulera förmågan att uttrycka och reglera känslor, forma trygga relationer, umgås med andra och ge barn möjlighet att utforska och lära sig nya saker kan förskolan ha en stor positiv effekt på deras mående. Det här framgår tydligt i den kunskapsöversikt som Ifous tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) Stockholms län tog fram 2022.
.
Översikten består av en sammanställning av forskningsläget samt en praktisk vägledning för förskolans arbete. Nu tas ytterligare ett steg genom att lansera ett stödmaterial för att underlätta det praktiska utvecklingsarbetet i förskolan. Stödmaterialet är baserat på filmer, diskussionsstöd och verktyg för det praktiska arbetet i personalgruppen.


Nytt FoU-program: Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan genom att stimulera elevernas utveckling och lärande. Fritidshemmet ska även kompensera för skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. Genom att öka kunskapen om fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag kan undervisningen på fritids bidra till elevers måluppfyllelse. Nu följer vi upp erfarenheter och kunskaper från FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag med att sätta fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag i fokus.

Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse


Ifous yttrande över Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi

Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för 2023–2027 gick i mars 2023 ut på remiss till en rad myndigheter och andra organisationer. Den 28 april lämnade Ifous in sitt yttrande.

Vi framför bland annat att vi stödjer en nationell strategi för skolväsendet, eftersom en sådan kan bidra till ökad likvärdighet och motverka ökade klyftor. Vi välkomnar även betoningen av lärarprofessionens roll och kvaliteten i undervisningen, men anser att behovet av att stärka kompetensen att välja och värdera lärresurser bör betonas tydligare. Ifous föreslår att kommande handlingsplan innehåller konkreta åtgärder för detta. Vi är också positiva till att forskning och beprövad erfarenhet integreras i mål och delmål, men anser att behovet av praktiknära forskning och samverkan mellan skolans yrkesverksamma och forskare bör understrykas tydligare, särskilt när det gäller att använda data som strategisk resurs.

Du kan läsa hela yttrandet här. 


Pressmeddelande: Nytt stödmaterial för förskolan i arbetet med att främja barns psykiska hälsa

Publicerat: 2023-04-27
.
Förskolan kan göra mycket för att främja barns psykiska hälsa. Genom att stimulera förmågan att uttrycka och reglera känslor, forma trygga relationer, umgås med andra och ge barn möjlighet att utforska och lära sig nya saker kan förskolan ha en stor positiv effekt på deras mående. Det här framgår tydligt i den kunskapsöversikt som Ifous tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) Stockholms län tog fram 2022.
.
Översikten består av en sammanställning av forskningsläget samt en praktisk vägledning för förskolans arbete. Nu tas ytterligare ett steg genom att lansera ett stödmaterial för att underlätta det praktiska utvecklingsarbetet i förskolan. Stödmaterialet är baserat på filmer, diskussionsstöd och verktyg för det praktiska arbetet i personalgruppen.
.


Pressmeddelande: Nytt FoU-program ska främja barns språkutveckling i förskolan

Publicerat: 2023-04-11

Många förskolor kämpar med att hitta sätt att arbeta med barnens språkutveckling men ofta saknas tillräcklig forskningsbaserad kunskap som kan ge vägledning i arbetet. Nu startar elva kommuner i samverkan med forskare och med Ifous ett nytt FoU-program som ska utveckla det språkutvecklande arbetet i förskola.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

 


Swedish Edtest på The Global Edtech Testbed Network i Rom

Den 1-3 mars pågår The Global Edtech Testbed Network i Rom, en konferens där forskare, utbildare och organisationer från runt om i världen möts för samtal och utbyte kring de olika förutsättningar, metoder och former som finns när det kommer till ”testbäddar” för digitala lärresurser/edtech. Swedish Edtest är på plats, genom Michaela Sti, projektledare och Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry – redo att dela med sig av erfarenheter, få inspiration, lära nytt och knyta kontakter inför det fortsatta arbetet på hemmaplan och inom EU-projektet EmpowerEd. 

 

#GETN2023 #EmpowerEd #SwedishEdtest


Kick-off för EmpowerEd

Publicerat: 2023-02-16
.

16-17 februari befinner sig Anna Åkerfeldt, forskare kopplad till Swedish Edtest samt process- och projektledare på Ifous, och Karin Hermansson, vd på Ifous, på kick-off i Bryssel för EU-projektet EmpowerEd. Projektet syftar till att etablera ett europeiskt nätverk för kunskapsutbyte mellan aktörer som arbetar med utveckling och innovation inom utbildning; edtechbolag, skolor, universitet, testbäddar, inkubatorer, offentliga organisationer och policymakare. Projektet pågår under tre år, med start i januari 2023.

 

Läs mer om EmpowerEd och handlingsplanen för digitalt utbyte.


Pressmeddelande: Kvaliteten i fokus för rektorer i digitaliseringsarbetet – Ny rapport från Swedish Edtest

Publicerat: 2023-02-09

Att välja digitala lärresurser och läromedel är en svår uppgift, där rektor har en nyckelroll. I regel finns en process för hur valet ska gå till, men rektorer efterlyser stöd och samarbete för att öka kompetensen och systematiken i arbetet. Det framgår av en ny rapport som släpps i dag där rektorers syn på arbetet med skolans digitalisering och vad de anser behöva för stöd undersökts.

– Rektorerna är en viktig länk mellan lärare och förvaltning och deras kompetens att leda arbetet med att välja och värdera digitala lärresurser är helt avgörande, säger Anna Åkerfeldt, forskare och metodutvecklare för Swedish Edtest och huvudförfattare till rapporten. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet. 

 


”Ge fler lärare kompetens att värdera digitala läromedel”

Svensk skola behöver en digital utveckling som vilar på vetenskaplig grund och utgår från rektorernas, lärarnas och elevernas behov. Och vi behöver ta gemensamt ansvar för det, skriver Ifous vd Karin Hermansson och Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Länk till debattartikeln.

#ifous #edtest  #digital #edtech


Pressmeddelande: EmpowerEd januari 2023

Swedish Edtest ska spridas i Europa

Publicerat 2023-01-12

Testarenan Swedish Edtest, som utvecklar skolors förmåga att välja och värdera digitala lärresurser, väcker internationellt intresse och modellen sprids nu till andra länder genom EU-projektet EmpowerEd. Projektet ska etablera ett nätverk för utbyte och samverkan som i förlängningen stärker EU-ländernas konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Den nationella testarenan Swedish Edtest är en pionjär när det gäller att föra samman lärare och edtechbolag för att utveckla såväl skolors och skolhuvudmäns digitala och beställarkompetens som kvaliteten i de digitala lärresurserna. Modellen kommer nu att spridas till andra länder i Europa genom ett EU-projekt där Ifous ingår som en av nio partners.

Läs hela pressmeddelandet.


Varför behövs ett nationellt ULF-avtal?

Nu kan du se filmen om hur vi skapar de bästa förutsättningarna för ULF-forskning. Under Almedalsveckan sommaren 2022 arrangerades ett panelsamtal som svarar på varför vi behöver ett nationellt ULF-avtal. I panelsamtalet deltog Ifous vd Karin Hermansson.
Ett förslag till nationellt ULF-avtal ska tas fram, som reglerar förutsättningarna för ULF-forskning runt om i landet. Erfarenheterna från fem års försöksverksamhet visar på att tydliga gemensamma strukturer mellan lärosäten och skolhuvudmän skapar goda förutsättningar för ULF-forskning.


Pressmeddelande: Sju kommuner sätter fokus på undervisningen i anpassad skola

Publicerat 2022-12-04

Hur kan undervisning se ut för barn med intellektuell funktionsnedsättning? Hur vidareutvecklar man som lärare ett meningsfullt lärande för elever i anpassad skola? Nu startar sju skolhuvudmän i samverkan med forskare från två lärosäten och Ifous ett nytt FoU-program som ska öka kunskaperna om kunskapsuppdraget i anpassad skola.

I dag sparkas programmet igång med ett seminarium i Stockholm. Andreas Jacobsson, process- och projektledare på Ifous, är glad över att få komma igång:

– I och med den senaste läroplansrevideringen blir det tydligt att undervisningsutveckling behöver ges större utrymme. Därför känns det helt rätt att dra igång detta just nu.

Läs hela pressmeddelandet här.


Forskargruppens rapport från FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag

FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag (FriPu) pågick 2019-2022. Under tre år arbetade yrkesverksamma i fritidshem hos fyra skolhuvudmän tillsammans med forskare från Högskolan i Gävle och Linnéuniversitetet för att fördjupa de forskningsbaserade kunskaperna om hur fritidshemmets roll som en del av utbildningen kan stärkas.

I denna rapport redovisar och diskuterar forskargruppen, som är sammansatt av forskare från Linnéuniversitetet och Högskolan i Gävle sina resultat från de forskningsstudier som genomfördes under FoU-programmet.

Läs rapporten här.


Vi kan tillföra innovation! Läs om Swedish Edtest

Ifous övertagande av Swedish Edtest kommer att främja likvärdighet, forskning och nytänkande, menar projektledaren Hanna Elving. I senaste utgåvan av Ifous egen bilaga till magasinet Skolporten berättar Hanna om den nationella testverksamheten Swedish Edtest, där lärare provar ut digitala lärresurser i samarbete med utvecklarna.

Projektet startade år 2019 som ett samarbete mellan Nacka kommun, Academedia, Nackademin, FEI och branschorganisationen Swedish Edtech Industri. För huvudmännens del var syftet att öka skolornas förmåga att använda och kritiskt granska digitala resurser, för bolagen handlade det om att bättre förstå vilka produkter lärarna behöver.

Läs hela intervjun

 


Exklusivt för Ifous medlemmar: Testa med Swedish Edtest

I april månad tog Ifous över som huvudman för den nationella testarenan Swedish Edtest. Tillsammans med branchorganisationen Swedish Edtech Industry fortsätter nu utvecklingen av Edtest för att stärka kvaliteten i digitala lärresurser och för att höja den digitala kompetensen i skolan. Idag, i samband med att Ifous firar 10 år, lanseras den nya och förbättrade webbplatsen för testarenan och för dig som Ifousmedlem finns det nu möjlighet att registrera dig för höstens tester!

 

Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper om digitala lärresurser samtidigt som du får möjlighet att testa vad som fungerar i ditt klassrum, utan att förbinda dig att köpa något? Vill du pröva dig fram och se vad som skulle vara det bästa valet för dig och dina elever? Nu finns det möjlighet för dig som är anställd hos en Ifousmedlem att använda dig av Swedish Edtest för att testa olika digitala lärresurser. Genom testarbetet utvecklar du din digitala kompetens och din förmåga att kritiskt granska och värdera olika digitala lärresurser, samtidigt som du bidrar till en produktutveckling som följer klassrummets behov. Just nu kan du anmäla intresse för att delta i höstens kommande tester. Läs mer om Swedish Edtest och hur du anmäler intresse.


Pressmeddelande: Karin Hermansson ny vd för Ifous

Publicerat 2022-05-05

Den 1 september tillträder Karin Hermansson som vd för den ideella föreningen Ifous då nuvarande vd Marie-Hélène Ahnborg går i pension. Karin kommer närmast från en tjänst som FoU-ansvarig på Ifous och har mångårig erfarenhet av samspelet mellan forskning och praktik, från ren forskningskommunikation till forskningssamverkan för att utveckla en verksamhet.

– Det känns väldigt roligt att få vara med och driva Ifous i en ny fas, där föreningen växer sig både större och starkare, säger Karin Hermansson.

Läs pressmeddelandet i sin helhet. 


Pressmeddelande: Ifous tar över den nationella testarenan Swedish Edtest

Publicerat 2022-04-28

Nu är det klart att forskningsinstitutet Ifous tar över Sveriges nationella testarena för digitala lärresurser, Swedish Edtest. I samarbete med branschorganisationen Swedish Edtech Industry fortsätter utvecklingen av en digital testarena som möjliggör för fler lärare, skolhuvudmän och edtechutvecklare att utveckla  kvaliteten i digitala lärresurser samtidigt som den digitala kompetensen i skolan höjs.

-Det är fantastiskt att få möjlighet att förvalta och utveckla en så spännande verksamhet och jag tror att Ifous genom sitt nätverk av skolhuvudmän och vana vid att rigga samverkan kan bidra till en positiv utveckling, säger Marie-Hélène Ahnborg, VD på Ifous.

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet.


Pressmeddelande: Äntligen FoU i fritidshemmet!

Publicerat 2022-04-26

2019 startade Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Fritidshemmets pedagogiska uppdrag och under tre år har lärare och skolledare på olika nivåer hos fyra skolhuvudmän arbetat tillsammans med forskare från Högskolan i Gävle och Linnéuniversitetet  för att med praktiknära forskningsinsatser och konkret utvecklingsarbete stärka fritidshemmen så att de kan fungera som pedagogiskt komplement till skolan utan att förlora det som är unikt för fritidshemmet.

Programmet avslutas med en digital konferens i dag, 27 april 2022.

– Det är fantastiskt att vi nu är i mål. Engagemanget har varit stort hos de medverkande, från operativ till strategisk nivå. Det bådar gott för den fortsatta verksamhetsutvecklingen, säger Andreas Jacobsson, projekt- och processledare på Ifous och den som har lett FoU-programmet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet. 


PRESSMEDDELANDE: Fjärr- och distansundervisning för en mer likvärdig skola

Publicerat 2022-03-29

2019 startade Ifous FoU-programmet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning (DigiLi). Inom ramen för FoU-programmet  har lärare och skolledare på olika nivåer hos åtta olika skolhuvudmän tillsammans med Ifous och forskare från Åbo Akademi, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan arbetat med att utveckla fjärr- och distansundervisningen i sina respektive verksamheter. Syftet har varit att stärka lärares och ledningspersoners förmåga att planera, organisera och genomföra undervisning med hjälp av digital teknik utifrån kunskap om när och hur detta bäst låter sig göras.

29-30 mars hålls delningsseminariet Undervisning på fjärr och distans och i samband med det släpps den avslutande rapporten där resultaten från programmet presenteras.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.


Ifous blir samarbetspartner i det fortsatta ULF-arbetet

Den 1 mars överlämnade den nationella samordningsgruppen sin slutrapport gällande ULF, försöksverksamheten med samverkan kring praktiknära forskning, till utbildningsminister Anna Ekström. Som komplement till slutrapporten lämnades en avsiktsförklaring där lärosäten och skolhuvudmän genom Ifous presenterar sin vilja att utforma en permanent ULF-verksamhet som ska träda i kraft 2025.

Läs mer om det fortsatta ULF-samarbetet.


Ifous fokuserar – Leda och undervisa i skolor med utmaningar

Ifous planerar att genomföra en analysrapport med fokus på att leda och undervisa i skolor i utsatta områden. Syftet är att synliggöra vad som är specifikt för ledarskapet, undervisningen och elevernas skolgång i skolor som har en positiv resultatutveckling. Analysen kommer att genomföras av docent Åsa Hirsh och lektor Anette Jahnke som båda är verksamma vid Göteborgs universitet och har erfarenhet av liknande studier. Arbetet kommer att pågå under två år och innefatta intervjuer med rektorer, lärare och elever i grundskola i ett urval av skolor i utsatta områden som visat på förbättrade resultat under minst en treårsperiod.
 
Ifous söker nu huvudmän med intresse av att bidra till att skapa kunskap om skolor i socioekonomiskt utsatta områden.
 
 


PRESSMEDDELANDE: Språkutvecklande förskola kräver kunskap och kompetens!

Publicerat 2022-01-20

Torsdagen 20 januari presenterade Ifous Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola. Den är framtagen för att bidra med kunskaper som kan underlätta förskolans språkutvecklande arbete, så att alla barn, utifrån sina individuella förutsättningar, får möjlighet att utvecklas optimalt.

– Vi är glada att ha fått möjlighet att ta fram den här studien. Den stärker oss i övertygelsen om att finns behov av ytterligare forskning och utveckling. Det gäller framför allt hur den kunskap som finns kan användas när man organiserar för och undervisar i förskolan så att det gynnar barnens språkutveckling. Vi hoppas kunna ge stöd i det arbetet genom våra kommande FoU-satsningar, säger Henrik Hamilton som är projekt- och processledare på Ifous.

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet.


Nytt FoU-program: Kunskapsuppdraget i särskolan

Särskolan har en lång tradition i Sverige. Länge har särskolan huvudsakligen varit inriktad på omsorg. Under senare år har elevernas utveckling och lärande kommit att fokuseras allt mer och kunskapsuppdraget har lyfts fram tydligare i särskolans läroplaner. Samtidigt finns mycket lite forskning som fokuserar på undervisning i särskolan. Nu startar Ifous ett FoU-program med särskolans kunskapsuppdrag i centrum.

Den 2 februari 2022 arrangerar Ifous ett digitalt dialog- och planeringsmöte om vad det generellt innebär att medverka i ett FoU-program och specifikt hur FoU-programmet Särskolans kunskapsuppdrag är tänkt att utformas. Det är ett digitalt möte som vänder sig till dig som representerar en skolhuvudman/utbildningsanordnare och som är intresserad av att veta mer om vad det skulle innebära för din organisation att medverka. 

 

Läs mer om Kunskapsuppdraget i särskolan.


Webbinariet Ifous fokuserar: Att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa i förskola

Den 24 november släpptes kunskapsöversikten Ifous fokuserar: Att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa i förskola vid ett webbinarium som nu finns tillgängligt att se i sin helhet.

 

Se seminariet i sin helhet här.

 


Webbkurs: Skriva för skolutveckling

Nu presenterar Ifous sin nya webbkurs Skriva för skolutveckling som riktar sig till dig som är intresserad av att skriva en utvecklingsartikel.

Vill du sprida dina erfarenheter och genom det bidra till verksamhetsutveckling i olika skolformer? Vill du ha stöd för en tydligare riktning i ditt eget utvecklingsarbete och utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt? Då är kursen för dig. Läs mer! 

Observera att kursen är kostnadsfri för Ifous medlemmar. Kursen produceras i samarbete med Skolporten.


Pressmeddelande: Tidiga insatser i förskolan – en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa

I dag presenteras kunskapsöversikten Ifous fokuserar: Att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa i förskola vid ett öppet seminarium. Ifous har tagit fram den tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) i Stockholms län som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet genom Storsthlm.

– Jag är så glad att vi tillsammans med UPH fördjupar oss i de här angelägna frågorna och jag tror att kunskapsöversikten kommer att vara ett värdefullt redskap i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Andreas Jacobsson som är den som leder och samordnar projektet hos Ifous.
.


Ifous yttrande över Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare, U2021:03373

Ifous är inte officiell remissinstans men vill ändå lämna synpunkter på regeringens förslag i promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare grundade i tio års erfarenheter av FoU-arbete i samverkan med skolhuvudmän och lärosäten. Synpunkterna berör de frågor som har bäring på Ifous verksamhet. Det gäller framförallt förslagen om en nationell struktur för kompetensutveckling.

 

Läs Ifous remissvar i sin helhet.


Ny rapport: Utveckla lärares praktik och profession – vad, varför, hur och av vem?

Forsknings- och utvecklingsprogrammet Lärares praktik och profession (2018-2021) riktade sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare ville fördjupa det kollegiala arbetet med hjälp av aktionsforskning som modell, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap. Fokus låg på lärares professionella utveckling efter Matematiklyftet och Läslyftet samt att arbeta fram en digital version av aktionsforskning.

Den 29 september hålls en öppen konferens där arbetet i och resultatet från programmet presenteras och i samband med det släpps rapporten Utveckla lärares praktik och profession – vad, varför, hur och av vem?.


Pressmeddelande: Utveckling av lärares praktik och profession – vad, hur och av vem?

Under tre år har 200 lärare och ledare från fyra skolhuvudmän samarbetat med forskare för att lärarna ska identifiera och adressera sina egna förbättringsområden i sina klassrum. Nu presenteras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Lärares praktik och profession. Forskare och praktiker delar med sig av erfarenheter och resultat från programmet.
.
– Över 600 aktionsforskningsstudier har genomförts! Dels förstås av lärarna i programmet, men också av deras kollegor som inspirerats och tagit del av arbetssättet, säger Anette Jahnke, projekt- och processledare på Ifous och som lett FoU-programmet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet. 

 


Ny rapport: Distribuerat ledarskap och utveckling av relationer: En förändringsstrategi för hållbar skolutveckling

2018-2021 pågick forsknings- och utvecklingsprogrammet Leda för skolutveckling, med syfte att komplettera och stärka pågående utvecklingsinsatser i Örebro kommun. Distribuerat ledarskap och utveckling av relationer: En förändringsstrategi för hållbar utveckling är rapporten från arbetet i programmet.

Rapporten släpptes  24 september. 


Forskning i samverkan – lika självklart och enkelt som det låter?

 Att olika syften och drivkrafter kan leda till konflikt var en av slutsatserna vid det välbesökta digitala seminarium om samverkan som Ifous och Vetenskap & Allmänhet tillsammans arrangerade under Almedalsveckan 2021. Utgångspunkten var högskolelagens nya betoning av ömsesidigheten i samverkan.

Nu finns ett referat från seminariet, samt inspelning från dagen tillgängligt här.  


Slutrapport: Flerstämmig undervisning i förskolan – En förskola i takt med tiden

Är undervisning verkligen något som hör hemma i förskolan? Lär sig inte barn bäst genom lek? Vad är det man ska undervisa om? Och vad är det egentligen för skillnad på lärande och undervisning? Det är frågor som många som arbetar i förskolan brottas med och behovet av att klargöra vad undervisning i en förskolekontext innebär är stort. Därför startade Ifous forsknings- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan där förskolepersonal hos åtta skolhuvudmän har arbetat tillsammans med forskare från Malmö universitet. Nu kommer slutrapporten Flerstämmig undervisning i förskolan – En förskola i takt med tiden där arbetet och resultatet från programmet presenteras.


Utvecklingsartikel om hur omsorg uttrycks i förskolans undervisning

Omsorg och undervisning är ofta oskiljaktiga i förskolan. Den slutsatsen drar förskolerektor Christina Jarvis och förskollärare Helena Bergman i sin utvecklingsartikel där de undersökt hur omsorg uttrycks i förskolans undervisning. De har skrivit sin artikel inom ramen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan.

Läs artikeln Leda & lära nummer 3/2021: Utan varpen brister väven Omsorgens uttryck och värde i förskolans planerade undervisning eller intervjun med författarna.


Webbinarium: Samverkan och samordnat stöd kring närvaroproblem i förskola och skola

Den 15 februari presenterade Malin Gren Landell, legitimerad psykolog, medicine doktor och tidigare särskild utredare, forskningsöversikten Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd i förskola och skola vid ett webbinarium. Skriften är framtagen tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län (UPH). Nu finns webbinariet tillgängligt för alla.
 


Forskardiskussion: Fokus undervisning?

Är du nyfiken på vad Ifous nya FoU-program Fokus undervisning kan innehålla? Lyssna på diskussionen mellan Andreas Jacobsson, process- och projektledare på Ifous, och forskarna Åsa Hirsh, Mette Liljenberg och Anette Jahnke, Götebrogs universitet. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess under deras ledning.
 
 
 


Pressmeddelande: Samverkan grundläggande för att främja skolnärvaro

I dag släpps Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd i förskola och skola som Ifous tagit fram tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län (UPH) som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet. Satsningen genomförs som en del av regeringens strategi inom området psykisk hälsa.

 

Gå vidare till pressmeddelandet och rapporten.


Ifous fokuserar: Fjärr- och distansundervisning ur elevperspektiv

I mars 2020 beslutades att landets gymnasieskolor skulle övergå till distansundervisning för att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset. För att få mer kunskap om gymnasieelevers upplevelser av denna omställning har Ifous genomfört en enkät som drygt 2 300 elever svarat på. Undersökningen är upplagd enligt en modell som mäter undervisningsklimat med hjälp av ett antal frågor kring hur eleverna uppfattar exempelvis sina lärares närvaro och stöd samt relationen till klasskamrater. Ifous fokuserar: Fjärr och distansundervisning ur elevperspektiv är den slutgiltiga rapporten från undersökningen och då pandemin fortsätter finns det all anledning att ta tillvara de erfarenheter som görs och bearbeta dem systematiskt. Ifous enkätundersökning är tänkt att vara ett bland många bidrag i det arbetet.

 

Ifous fokuserar: Fjärr- och distansundervisning ur elevperspektiv


Undersökning för pedagoger inom förskolan

Vill du som pedagog i förskolan vara med i en studie och svara på frågor dina upplevelser, din motivation och dina attityder relaterat till introduktion i förskolan? Då finns en enkät som tar ca 10-15 minuter att genomföra på nedanstående länk där du också hittar mer information om projektet ”Evidens kontra övertygelse”
Bakom enkäten står Lunds universitet och huvudansvarig forskare är Elia Psouni. Planen är att en del av forskningsprojektet framöver kommer att genomföras i ett FoU-program tillsammans med oss på Ifous, Introduktion i förskolan.
.


#skolDigiguide: Forskning och uppföljning

Tisdagen 19 januari medverkade Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, i ett panelsamtal vid SKRs webbinarium #skolDigiguide: Forskning och uppföljning. Webbinariet arrangerades inom ramen för #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet. Temat för dagen var forskning och uppföljning gällande digitalisering i skolväsendet och bland övriga medverkande fanns bland annat Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad, Åke Grönlund, Örebro universitet, och Annika Agélii Genlott, SKR.

Seminariet spelades in och finns tillgängligt här.

 


Dialog 2021

 

Den 2-3 februari går åländska Dialog 2021 av stapeln. Seminariedagarna, som har arrangerats i tio år, riktar sig till hela undervisningssektorn och har i år temat social hållbarhet. Under dagarna föreläser bland andra Anna Åkerfeldt, process- och projektledare på Ifous, om att organisera för digitala lärmiljöer och kommunikation och den åländska utvecklingsgruppen berättar om sitt deltagande i Ifous FoU-program Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning.

 

Läs mer om program och anmälan


Reflektion: Gymnasieelevers uppfattningar av fjärr- och distansundervisning

Gymnasieskolor runt om i Sverige stängdes igen någon vecka före jul, och grundskolans högstadium kommer att få samma möjlighet från den 11 jan 2021. Rekommendationen kommer från Folkhälsomyndigheten som råder skolhuvudmän att fram till den 24 januari 2021 hålla gymnasieskolorna, och om det är nödvändigt även grundskolans högstadium, stängda för att undvika trängsel. Anna Åkerfeldt, Fil. Dr. i didaktik och process- och projektledare inom FoU-programmet: Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning reflekterar nedan kring beslutet att hålla gymnasieskolor och högstadium stängda under januari 2021.

Läs hela reflektionen här.


Debatt: Praktiknära forskning i samverkan – hur ska det gå till?

Print

 

Marie-Hélène Ahnborg, VD, och Karin Hermansson, FoU-ansvarig, skriver i debattartikeln Praktiknära forskning i samverkan – hur ska det gå till? hos Pedagogisk forskning i Sverige om vikten av samverkan och dess förutsättning för praktiknära forskning. De lyfter även vad Ifous menar med samverkan – och varför det kan vara så svårt.


Studio Ett lyfter Ifousrapporten om distansundervisning för gymnasieelever under Covid-19

Anna Åkerfeldt, process- och projektledare på Ifous samt forskare vid Stockholms universitet, intervjuades 3 december av Sveriges Radio Studio Ett med anledning av att landets gymnasieskolor återgår till distansundervisning på måndag. Anna har, tillsammans med Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, tagit fram delrapporten Gymnasielevers uppfattningar om när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat inom ramen för FoU-programmet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning. Rapporten baseras på en enkätstudie av gymnasieelevers syn på den distansundervisning de på grund av Covid-19-pandemin haft under våren 2020.

I programmet medverkade även Anna Ekström, utbildningsminister, Ulrik Hoffman, Ungdomsbarometern, Monica Sonde, utbildnignsdirektör Södertälje kommun samt gymnasieelver från Kärrtorpsgymnasiet.

 

Lyssna på Studio Ett i efterhand via Sveriges Radios hemsida. 


Pressmeddelande: Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

I dag hålls det digitala spridningsseminariet för FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Där presenteras det arbete som har bedrivits under tre år, då skolledare och lärare på sfi studieväg 2 och 3 hos tre kommunala utbildningsanordare – Haninge kommun, Hässleholms kommun och Stockholms stad – samt hos den enskilda utbildningsanordnaren Hermods, har arbetat i enlighet med Ifous modell för FoU-samverkan inom ramen för programmet. I samband med seminariet släpps även programrapporten med resultatet av forskningsarbetet.

Du hittar pressmeddelandet i sin helhet här.


Ifous presenterar sitt arbete för den svenska referensgruppen för European Agency

I dag fredag deltar Karin Hermansson, FoU-ansvarig, och Henrik Hamilton, process- och projektledare, i Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM:s), referensgrupp för arbetet i European Agency for Special Needs and Inclusive Education.  European Agency är ett nätverk av 31 europeiska länder som arbetar för att stärka samarbete inom specialpedagogik i Europa och utforska hur utbildning kan bli mer tillgänglig för elever med funktionsnedsättningar i en inkluderande skolmiljö.

Vid dagens digitala möte kommer Ifous att dela med sig av resultat och erfarenheter från forsknings- och utvecklingsprogrammen Inkluderande lärmiljöer och Nyanlända elevers lärande.

 

Läs mer om SPSMs arbete i European Agency.

Här kan du prenumerera på European Agencys nyhetsbrev på svenska.


Pressmeddelande: Ny studie väcker nya frågor om FoU – samverkan

Vilka avtryck ger programmen i verksamheterna och hur påverkas eleverna? Hur sprids och används den forskning som bedrivs inom programmen? Vad menas egentligen med praktiknära forskning och forskningsbaserat utvecklingsarbete? Det är några av de frågor som har behandlats i studien Ifous fokuserar: Effekter av Ifous forsknings- och utvecklingsprogram som har genomförts av forskare vid Förvaltningshögskolan och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.


Pressmeddelande: Programmering i skolan – vad, hur, när och varför?

Samtidigt som det infördes programmering i grundskolans kursplaner startade Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram (FoU), Programmering i ämnesundervisningen, där lärare och skolledare har arbetat tillsammans med forskare inom ett område där det till stora delar saknats kunskap. Onsdagen 4 november presenterades resultaten som väcker frågor om huruvida förhoppningarna på programmering verkligen infriats.

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.


Pressmeddelande: Nyanlända elevers lärande

Resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Nyanlända elevers lärande publiceras i dag. Under tre år har lärare och skolledare från Örebro kommun, tillsammans med forskare från Mälardalens högskola, arbetat tillsammans med forskare för att utveckla mottagande och undervisning av nyanlända elever. I dag släpps slutrapporten Nyanlända elevers lärande: Att möta mångfalden i klassrummet.

 

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du här.

 


Philippa Börjesson om Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Philippa Börjesson, tillförordnad regional utbildningschef på Hermods och processledare i forsknings- och utvecklingsprogrammet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi intervjuas om arbetet i programmet.

 


Utvecklingsartikel: Samverkan viktigt för att främja skolnärvaro

Inom ramen för FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer har Kajsa Nyman och Gabriella Dahlberg, Täby kommun, skrivit artikeln Rektorers arbete för att främja skolnärvo. Vilket stöd behövs?. De har undersökt effekterna av en tvärprofessionell stödinsats i syfte att främja skolnärvaro. I artikeln konstaterar att  samverkan mellan skola och socialtjänst gav rektorerna värdefullt stöd i arbetet kring skolfrånvaro.

 

 Kajsa och Gabriella intervjuas om sin artikel.


Debatt: Dra lärdomar av vårens distansundervisning och utveckla skolan

I dag skriver Marie-Hélène Ahnberg, vd på Ifous, tillsammans med representanter för AcadeMedia, Huddinge kommun, Kunskapsskolan Sverige och Nacka kommun, på Altinget.se om behovet av en gemensam utvärdering kring hur undervisningens kvalitet och elevernas lärande har påverkats av vårens distansundervisning. Målet är att låta våra nyvunna erfarenheter ligga till grund för vidare utveckling av undervisningen i svensk skola.

Altinget.se debatt: Fem skoltoppar: Digitalisera skolan som komplement till undervisningen.


Intervju: Intervju med Madleine Nilsson, Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Madleine Nilsson, rektor från Hässleholms kommun, intervjuas om att medverka i Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Hon berättar om vad som varit givande med programmet – och vad som har utmanat henne och hennes arbetslag.

 


Örebro satsar på ledarskap för skolutveckling

I FoU-programmet Leda för skolutveckling satsar Örebro kommun på att stärka sin personal från förskola till vuxenutbildning och på så sätt fördjupa det pågående utvecklingsarbetet. Katarina Arkehag, förvaltningschef för förskola och skola är mycket positiv till programmet. Här intervjuas hon om arbetet i programmet, hur den pågående pandemin har påverkat och tankarna inför framtiden.

 

Läs hela intervjun med Katarina Arkehag, Örebro kommun.  

 


Pressmeddelande: Elever ser både möjligheter och svårigheter med distansundervisning

När smittspridningen av Covid-19 ökade kraftigt hänvisades Sveriges gymnasieelever till distansundervisning. En stor förändring för många, och hur har eleverna själva upplevt situationen? Ifous släpper i dag delrapporten  Gymnasieelevers uppfattningar av när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat, som genom en enkät undersökt hur väl eleverna tycker att de kan koncentrera sig på undervisningen, sociala aspekter och fysiskt och psykiskt välmående. Fram träder en komplex bild.

Pressmeddelandet i sin helhet och Delrapporten: Gymnasieelevers uppfattningar av när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat finns att läsa här.

 


Pressmeddelande: Ny vägledande forskningsöversikt om kartläggning av orsaker till skolfrånvaro

Skolfrånvaron ökar och det finns många frågor att ställa när en elev är frånvarande och där de många olika svaren kräver sina specifika åtgärder för att göra det möjligt för eleven att komma tillbaka till undervisningen. Men hur ställer man dessa frågor på rätt sätt? Vad kan forskningen lära oss om hur man kan kartlägga och analysera orsakerna till skolfrånvaro?

För att ge vägledning i hur man kan genomföra kartläggning där orsaker identifieras och analyseras har Ifous låtit genomföra en forskningsöversikt i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet. Rapporten innehåller en sammanställning av relevant forskning inom området och syftar till att ge konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget.

 

Du hittar rapporten samt pressmeddelandet i sin helhet här.


Pressmeddelande: Inkluderande lärmiljöer – rapport från en forskningsinsats

Den 5 maj presenteras resultaten från den forskning som har bedrivits i Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer. Under tre års till har cirka 250 lärare och skolledare har arbetat tillsammans med forskare från Högskolan i Borås med frågor som rör hur en lärmiljö ut som är inkluderande ser ut och vad som egentligen menas med inkludering.

Pressmeddelandet i sin helhet, samt slutrapporten hittar du här.

 


Intervju: Roswitha Rieder om Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Roswitha Rieder, verksamhetschef för vuxenutbildningen Stockholms stad och styrgruppens ordförande i forsknings- och utvecklingsprogrammet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi, intervjuas av Emma Kreü, medlemsansvarig på Ifous. Roswitha berätta om arbetet i programmet, som nu går in på sitt tredje år.

 


Undervisa på distans – tips och råd!

Har du funderingar kring hur du undervisar på distans på bästa sätt? Anna Åkerfeldt, Fil. Dr. i didaktik och process- och projektledare på Ifous har sammanställt en rad tips för att lyckas med distansundervisning!

 

Undervisa på distans – tips och råd!

 


Att delta i ett FoU-program – intervju med Theres Normark

Är du nyfiken på hur det är att vara med i ett av Ifous forsknings- och utvecklingsprogram? Lyssna på intervjun med Theres Normark, Skellefteå kommun, som var processledare i programmet Inkluderande lärmiljöer!


I ett nytt undervisningslandskap gror nya kunskaper

Det som just nu sker i svensk skola ger oss en unik möjlighet att skapa ny kunskap utifrån våra erfarenheter. Anette Jahnke, process- och projektledare på Ifous, blickar framåt och beskriver tre områden där ny kunskap kan utvecklas: 1) om distansundervisning, 2) om den ordinarie  undervisningen samt 3) om vår förmåga att agera med omdöme i nuet.

I ett nytt undervisningslandskap gror nya kunskaper. 


Ifous rapporter om fjärr-och distansundervisning

Just nu är det många som söker information om fjärr- och distansundervisning. 2016-2018 genomförde Ifous, tillsammans med forskare och utvecklare, forsknings- och utvecklingsprojektet Fjärrundervisning. Rapporter, presentationer och film hittar du här.  

 


Föreläsning: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

På uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län arrangerar Ifous en seminarieserie med fokus på att främja skolnärvaro. Under ett seminarium 13 februari 2020 presenterades Ifous fokuserar: Skolnärvaro En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan av Helena Andersson, lektor vid Högskolan i Kristianstad, som genomförde rapporten på uppdrag av Ifous. Seminariet, ”Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen” med underrubriken ”Hur kan vi utveckla insatserna för att främja att våra barn och unga vill och klarar av att gå till skolan? Hur kan vi använda den forskning som finns i det arbete vi redan gör?”, finns här i sin helhet.


Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

Varför går det inte bättre för eleverna i vår gymnasieskola – trots att vi deltagit i fortbildningar, blivit föremål för Samverkan för bästa skola, digitaliserat skolan, stärkt det kollegiala lärandet och arbetat med språkutvecklande arbetssätt? Dessa frågor ställde sig lärarna, skolledarna och kommunledningen och gav i uppdrag till Ifous, att i samarbete med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh från Göteborgs universitet, genomföra en fördjupad nulägesanalys som utgångspunkt för skolans fortsatta utvecklingsarbete. 

 

Läs Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

 


Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län: Lagar och sekretess – utmaningar och möjligheter för samverkan

Tisdagen 17 mars arrangerar Ifous på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län seminariet Lagar och sekretess – utmaningar och möjligheter för samverkan. Fokus ligger på lagstiftning och sekretessbestämmelser som ofta kan uppfattas som komplicerade och hindrande för samverkan för att främja skolnärvaro. Vilka möjligheter till samverkan mellan skola och socialtjänst för att främja skolnärvaro ryms inom ramen för lagar och sekretess? Seminariet leds av Staffan Olsson som har lång erfarenhet av utbildning av personal inom skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri och han har även skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.

Seminariet är kostnadsfritt och enbart öppet för anställda inom Stockholms län.

Mer om program och anmälan.

 


Ny intervju: Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet, om riskerna med exkludering

Kortintervju med Christer Mattsson, forskare och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, där han reflekterar över konsekvenserna av brist på inkludering.


Ifous deltar på ICSEI 2020

Ifous finns i år representerad på ICSEI 2020 (International Congress for School Effectiveness and Improvement). På plats finns Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, som tillsammans med forskare Ifous arbetar med. Under kongressen håller de  inte mindre än fyra presentationer om arbetet som bedrivs inom verksamheten.

Här hittar du ett referat om Ifous deltagande på ICSEI 2020! 

 

Läs mer om ICSEI 2020 och presentationerna här. 


Slutrapporten från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer är här!

FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer genomfördes 2017-2019. Programmet var ett samarbete mellen Ifous, sju skolhuvudmän och Högskolan i Borås.
Du hittar rapporten här.


Forskarintervju: Elisabeth Persson och Lill Langelotz

I samband med spridningskonferensen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Inkluderande lärmiljöer intervjuades forskarna i programmet, Lill Langelotz och Elisabeth Persson, verksamma vid Högskolan i Borås.

 

 

 


Tips: SFIpodd – Språkutveckande arbetssätt

I podden Lärarrummet diskuterar deltagare i Ifous FoU-program Språkutvecklande arbetssätt i sfi. De berättar om hur programmet är uppbyggt och lyfter ska egna erfarenheter från sitt deltagande.

Lyssna här!  

 


Statssekreterare Erik Nilsson intervjuas om inkluderande lärmiljöer

I samband med spridningskonferensen för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Inkluderande lärmiljöer intervjuar Emma Kreü, medlemsansvarig på Ifous, Erik Nilsson, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström. Han berättar om varför han tycker att inkluderande lärmiljöer är viktigt – och om inkluderingen har gått för långt. Inspelat 27 november 2019.

 

 


Varför går man in i ett FoU-program? Jens Rosenqvist berättar!

Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Fritidshemmets pedagogiska uppdrag har haft kick-off och vi passade på att intervjua styrgruppen ordförande, Jens Rosenqvist, områdeschef i Linköpings kommun. Han berättar om varför Linköpings kommun beslutade att gå in i det treåriga programmet och vilka förväntningar han har på det kommande arbetet.

 


Forskarintervju: Helena Ackesjö och Björn Haglund

I samband med kick-offen för forsknings- och utvecklingsprogrammet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag intervjuades forskarna som kommer att arbeta i programmet. Helena Ackesjö, docent och Fil.Dr. i pedagogik vid Linnéuniversitetet, och Björn Haglund, Fil.Dr. och docent i Barn och ungdomsvetenskap vid Högskolan i Gävle, reflekterar över arbetet under de kommande tre åren.

 


Pressmeddelande: Inkluderande lärmiljöer – för vem, varför och hur?

I dag presenteras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoUInkluderande lärmiljöer. Under tre år har 235 lärare och skolledare i ca 40 skolor i sju kommuner arbetat tillsammans med forskare för att fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om hur skolan kan möta alla elever.
– Jag är djupt imponerad över det engagemang och nyfikenhet som de medverkande har tagit sig an arbetet med. Utvecklingsprocessen har inneburit både motgångar och huvudbry – men det är naturligt och en nödvändig del av att utvecklas, säger Henrik Hamilton, process- och projektledare på Ifous.

Hela pressmeddelandet hittar du här


Pressmeddelande: Äntligen FoU i fritidshemmet!

Onsdagen 13 november startade Ifous’ forsknings- och utvecklingsprogram Fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Under tre år kommer lärare, fritidspedagoger och skolledare att arbeta ihop med forskare för att med praktiknära forskningsinsatser och konkret utvecklingsarbete stärka fritidshemmen så att de kan fungera som pedagogiskt komplement till skolan utan att förlora det som är unikt för fritidshemmet. Det är Ifousmedlemmarna  Stockholms stad, Linköpings och Österåkers kommuner, Stiftelsen Bladins som gått in i programmet. Forskningsinsatsen bedrivs av Linnéuniversitetet och Högskolan i Gävle.

Pressmeddelande: Äntligen FoU i fritidshemmet!

Följ dagen på Twitter under hashtagen #IfousFriPU


Tips! Delrapporten från Flerstämmig undervisning i förskolan är här!

Önskas helgläsning? Nu finns Vad kan känneteckna undervisning och sambedömning i förskola? Förskollärares och chefers/rektorers skriftliga beskrivningar år 2018 från  forskarlaget i FoU-programmet Flerstämmig undervisning i förskolan ute.

Läs delrapporten här


Med fokus på skolnärvaro

Att skolfrånvaro och psykisk ohälsa hos unga hänger ihop har uppmärksammats under de senaste åren. En ny forskningsöversikt har sammanställt kunskapsläget för vilka faktorer som främjar skolnärvaro. Uppdrag psykisk

Rear view of large group of elementary students attending a class.

hälsa Stockholms län har beställt rapporten av Ifous. Den är en del en större satsning på psykisk hälsa som görs gemensamt av Stockholms läns 26 kommuner tillsammans med Region Stockholm.

​Forskaren Helena Andersson, som sammanställt rapporten, intervjuas tillsammans med Linda Rydberg från Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och Karin Hermansson, Ifous, i artikeln Så kan skolnärvaro främjas. 


Ifous inspel till den forskningspolitiska propositionen 2020

Idag har Ifous lämnat sitt inspel till nästa forskningspolitiska proposition som just nu bereds i regeringskansliet och som ska överlämnas till riksdagen hösten 2020. Synpunkterna baseras på de erfarenheter som Ifous har av forsknings- och utvecklingsarbete i samverkan mellan skolans praktiker och forskare.
I inspelet presenteras förslag inom tre huvudområden:
  • Forskning om, i och för skola måste stärkas
  • Lärares och skolledares professionella kunskapsbas måste få möjlighet att utvecklas
  • Incitamenten för forskningssamverkan måste stärkas

 


Praktiknära forskning i skolan – hur, vem och vad får det kosta?

I dag håller Ifous i seminariet Praktiknära forskning i skolan – hur, vem och vad får det kosta? där bland annat Malin Cederfeldt Östberg och Ingrid Carlgren talar. Dagen öppnas av Ifous vd, Marie-Hélène Ahnborg.


Video: Ifous fokuserar: Skolnärvaro

Rapporten Ifous fokuserar: Skolnärvaro presenteras i följande film.

 

 


Pressmeddelande: Skolnärvaro – en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Långvarig skolfrånvaro kan vara ett tecken på psykisk ohälsa. Dessa frågor behandlas i en forskningsöversikt som Ifous tagit fram tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet. Satsningen genomförs som en del av regeringens strategi inom området psykisk hälsa.

 

Pressmeddelandet i sin helhet.


Helén Ängmo om bristerna som avslöjas i Skolinspektionens rapport

Helén Ängmo, generaldirektör vid Skolinspektionen Foto: Frida Rönnholm

Helén Ängmo, generaldirektör vid Skolinspektionen, intervjuas i samband med att rapporten Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – förutsättningar och arbetsformer i grundskolan släpps. Granskningen visar bland annat att rektorer och lärare inte får tillräckligt stöd i arbetet med vetenskaplig grund.

– Det som oroar är den stora skillnaden mellan skolor, säger Helén Ängmo

Läs hela intervjun i artikeln Huvudmännen brister i engagemang kring vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.


Video: Ifous seminarium i Almedalen

Missade du Ifous seminarium, Värdegrund och vetenskaplig grund – dilemma eller möjlighet?, i Almedalen? Ingen fara, nu finns den tillgänglig i sin helhet!

Du hittar ett referat av seminariet här. 


Fullsatt vid Ifous seminarium i Almedalen

Det var fullsatt på Joda Bar i Visbys hamn när det på tisdagseftermiddagen var dags för Ifous seminarium i Almedalen. Inte en stol fanns ledig, och ändå valde många att stå för att höra vad den namnkunniga panelen resonerade kring värdegrund och vetenskaplighet. På plats i panelsamtalet fanns Patrik Forshage, utbildningschef i Täby kommun, Karin Hermansson, FoU-ansvarig hos Ifous, Christer Mattsson, forskare och föreståndare vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, Kamran Namdar, lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola och Ulf Månsson, f.d. förvaltningschef Borlänge och Säters kommun. Moderator för dagen var Marie-Hélène Ahnborg, VD för Ifous.

Det blev ett spännande diskussion, som Marie-Hélène Ahnborg summerade;
”Det finns ingen motsättning mellan värdegrund och vetenskaplig grund, det ena kan inte fungera utan det andra. Skolan kan varken vara värdeneutral eller kunskapsrelativistisk”.

Läs referatet Ifous i Almedalen: Värdegrund och vetenskaplig grund – dilemma eller möjlighet?.


Seminarieserie: Främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro i Stockholms län

I många kommuner i Stockholms län pågår satsningar för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. För att stödja och förstärka det arbetet bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län tillsammans med Ifous under hösten 2019 in till en kostnadsfri seminarieserie. Vid fyra tillfällen under hösten ordnas seminarier på aktuella teman. Under tre timmar ges möjlighet att få kunskap om det aktuella temat och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion med andra kommuner i Stockholm län. Seminarieserien är öppen för alla som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro.

Varje seminarium är fristående och man kan därför delta vid ett eller flera tillfällen. Deltagande är kostnadsfritt.

 

Läs mer om seminarieserien och anmälan här. 


Ifous medlemsbrev nr 1 2019

Ifous hälsar nya medlemmar välkomna, bjuder in till sitt seminarium i Almedalen, presenterar de senaste rapporterna om undervisning i förskolan och fysiska skolmiljöer, presenterar sina kommande FoU-satsningar samt önskar alla en riktigt glad sommar!

Ifous medlemsbrev nr 1 2019!


Pressmeddelande: Att bygga skola på vetenskaplig grund – hur gör man det?

Den bristande tillgången på skollokaler är en av skolans stora utmaningar. Under de närmaste åren kommer många nya skolor behöva byggas eller renoveras. Vad bör man som skolhuvudman tänka på vid planering av nybyggnation och renovering? Ifous släpper i dag rapporten Ifous fokuserar skolmiljöer – Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö, från ett analysprojekt i samverkan med Stockholms stad, Nacka kommun, Huddinge kommun och Kungsbacka kommun samt SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor och Högskolan i Gävle. Rapporten har ambitionen söka svar samt bereda för vidare arbete inom frågeställningen.

Pressmeddelandet i sin helhet. 

Rapportsidan Ifous fokuserar: Bygga skola

 


Att delta i Flerstämmig undervisning i förskolan

Är du nyfiken på hur det är att vara med i ett av Ifous FoU-program? Katrineholms kommun, Ifousmedlem och deltagare i Ifous FoU-program Flerstämmig undervisning i förskolan, har gjort en video om sitt deltagande. Där berättar de om processen och arbetet  – både i programmet och inom hela organisationen.

 


Nytt FoU-program: Fritidshemmets pedagogiska uppdrag

Fritidshemmets viktiga, pedagogiska uppdrag förtydligades i den senaste läroplanen och ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men hur ser det ut i praktiken? Vilken forskning om fritidspedagogik och fritidshem finns och hur kan den användas för att utveckla verksamheten? Är du/ni nyfikna på att undersöka detta och samtidigt bidra till ny forskning inom området?

Läs mer här!

28 maj hålls ett planeringsmöte för skolhuvudmän som är intresserade av att gå in i programmet, läs mer om program och anmälan.


Pressmeddelande: Undervisning i förskolan – från invecklat till utvecklat

Fredagen 26 april avslutas Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Undervisning i förskolan där 250 förskollärare och förskolechefer i tio kommuner och drygt 80 förskolor under tre år har arbetat tillsammans med forskare från Malmö universitet för att utveckla undervisningen i sina förskolor.

– Det har varit en spännande process och helt fantastiskt att se hur våra förskollärare har stärkts i sin professionella roll. Tillsammans har vi fördjupat våra kunskaper med allt vad det innebär för utvecklingen av våra förskolor, säger Anders Wedin, verksamhetschef i Österåkers kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

 

Läs hela pressmeddelandet här .

 


Pressmeddelande: Nära och fjärran i tid och rum – finsk-svensk samverkan för en likvärdig skola

I en unik satsning möts lärare och skolledare från Sverige och Finland för att utbyta erfarenheter och öka den forskningsbaserade kunskapen. I Ifous FoU-program Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning” deltar Linköpings kommun, Region Gotland, Region Östergötland, Pajala kommun, Storumans kommun, Torsås kommun, Värmdö kommun och Ålands landskapsregering.

Mer om satsningen hittar du här.

 


Ny utvecklingsartikel: Med rätt att undervisas

Kan målstyrd undervisning av språklig och fonologisk medvetenhet i förskolan gynna tidig läsinlärning? Ja, visar Erika Frangini och Christina Holmberg som undersökt ämnet. Men begreppet undervisning i förskolan väcker starka känslor bland pedagoger, konstaterar de. Artikeln, Med rätt att undervisas. En studie med fokus på den språkliga och fonologiska medvetenheten i förskolan., är skriven inom ramen för FoU-programmet Undervisning i förskolan och en intervju med författarna finns att läsa här.


Ny utvecklingsartikel: Sokratiska boksamtal i förskolan

Nu är ytterligare en artikel från vårt FoU-program Undervisning i förskolan publicerad. Den handlar om Sokratiska boksamtal och är skriven av Anna Eklund, Åsa Ahlqvist Johansson och Anette Rannbäck, Strängnäs kommun, och är publicerad som utvecklingsartikel publicerad i serien Leda & Lära 26 mars 2019.

Sokratiska boksamtal i förskolan: ett sätt att arbeta för demokrati


Vad händer inom Ifous programmeringsprogram?

Läraren Christer Sjöberg intervjuas.

Vad händer när programmering kommer in i undervisningen? Det undersöker över hundra lärare och deras elever tillsammans med en forskargrupp från Stockholms universitet inom ramen för Ifous FoU-program Programmering i ämnesundervisningen. I den här artikeln intervjuas elever, lärare, skolledare och forskare som deltar i programmet om sina upplevelser och reflektioner.

 

Läs Testpiloter i programmering


ESO: Hur kan den svenska skolan bli mer likvärdig?

Skolans likvärdighet har försämrats under de senaste decennierna, menar både svenska och internationella bedömare. Socio-ekonomisk bakgrund spelar allt större roll för elevernas resultat och skillnaden i kvalitén mellan olika skolor ser inte ut att minska. De senaste årens stora reformer som genomförts inom skolan gör att det är svårt att dra tydliga slutsatser kring orsakerna, men frågan är vad som kan göras för att bryta den negativa utvecklingen? Fredagen 15 februari släppte ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, antologin 2019:1 Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet där ett antal forskare från olika forskningsfält undersöker vad vi egentligen vet om vilka åtgärder som fungerar för att förbättra skolans likvärdighet. I samband med släppet hölls seminariet Hur kan den svenska skolan bli mer likvärdig? där Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg deltog. Nu finns seminariet i sin helhet tillgängligt och den som vill lyssna till Marie-Hélènes inspel så kommer det 42:19 samt i debatten som börjar 01:09:25.

 

Seminariet Hur kan den svenska skolan bli mer likvärdig?

 

 

 

 


Leda & Lära: Ny utemiljö utvecklade både barn och pedagoger

Förskollärarna Johanna Bjervner och Sara Sörell har skrivit en utvecklingsartikel i serien Leda & Lära inom ramarna för FoU-programmet Undervisning i förskolan. I artikeln visar de att arbetet med att skapa en ny utemiljö på förskolan resulterade i fler attraktiva miljöer som har utvecklat barnens lek och bidragit till ett närmare samarbete pedagogerna emellan.

 

Läs Rik utemiljö för aktiva barn och pedagoger, samt en intervju med författarna.


Flerstämmig musikundervisning i förskolan

Forskarna Ylva Holmberg och Ann-Christine Vallberg Roth, Malmö universitet, har inom ramen för Ifous FoU-
program Undervisning i förskolan publicerat den vetenskapliga artikeln Flerstämmig musikundervisning i förskolan i tidskriften BARN – forskning om barn og barndom i Norden ( Vol 36, No 3-4, 2018). Artikeln lyfter hur man utvecklar kunskap kring vad som kännetecknar musikundervisningen i förskolan.


Komplexiteten med systematisk kvalitetsutveckling i det vardagliga arbetet

Ulrika Jepson Wigg och Anna Ehrlin, Mälardalens högskola, Eskilstuna, har skrivit en vetenskaplig artikel inom ramen för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Nyanlända elevers lärande. Artikeln Systematic Quality Development. Demand at Odds with the Everyday Complexity of Teachers’ Work har publicerats i International Journal of Learning, Teaching and Educational Research och berör komplexiteten i att bedriva systematiskt kvalitetsarbete i det hektiska arbetstempo som lärarens arbetsvardag ofta präglas av.


Att vara forskare i Ifous FoU-program

Ifous erbjuder dig som forskare en unik möjlighet att bedriva praktiknära forskning i nära samverkan med skolans professionella – lärare, skolledare och chefer. Våra FoU-program utgår från skolors och skolhuvudmäns behov och leder till ett gemensamt kunskapande.

Läs mer om vad det innebär att vara forskare i ett av Ifous FoU-program.