Ledamöter till ULF:s styr- och ledningsgrupper är nu utsedda!

Nu är ledamöterna för ULF:s styr- och ledningsgrupper utsedda. Representanter från svenska lärosäten har utsetts av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och representanterna för skolhuvudmännen, både kommunala och fristående, har utsetts utifrån de nomineringar som lämnats in till Ifous föreningsstämma.

ULFs noder har omorganiserats och blivit fem istället för fyra: nord, syd, öst och väst och huvudstadsnoden.

Samtliga ledamöter sitter för perioden 1/1 2025 – 31/12 2028 och börjar arbeta interimistiskt från 1/7 2024 tillsammans med nuvarande grupperingar ULF-O (operativ grupp) och ULF-S (strategisk samordning).

Du hittar en lista över samtliga ledamöter här


SETT: Kvalitetssäkring inom Edtech: Vad fungerar?

Börja din första dag på SETT med en frukostworkshop! Tillsammans med dig som lärare, skolledare och forskare diskuterar vi kvalitetssäkring och edtech. Vad kan det vara? Vi kommer även att att dela de första resultaten om kvalitetssäkring gällande EdTech.

Bland annat deltar Anna Åkerfeldt, forskare vid Stockholms universitet och projekt- och processledare på Ifous, Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry och projektledare på Swedish Edtest, samt representanter från European EdTech Alliance.

 

En del av Nordic Track under SETT, läs mer och anmäl dig här.

Passa även på att besöka Ifous i montrarna J:12, varmt välkomna! 


Pressmeddelande: Swedish Edtest i ny datadriven kostym med ökad interaktivitet och AI

Publicerat 230305

Nu är den nya versionen av Swedish Edtest, vår nationella arena för att värdera och välja digitala lärresurser, här. Det innebär ökade möjligheter till interaktion, reflektion och även dokumentation för att ha koll på att digitala läromedel väljs i samspel med analoga, på vetenskaplig grund, utifrån pedagogiskt värde och lärarnas syfte med undervisningen.

– Den nya versionen vi nu presenterar innebär ökade möjligheter till ett än mer datadrivet arbete, där lärarnas värderingar kan sparas och aggregeras för reflektion och diskussion och även användas som ett viktigt underlag för investering i relevanta läromedel. På så sätt får lärarna både ökad kunskap och ett ökat inflytande över valet av läromedel, säger Karin Hermansson, vd på Ifous, där Swedish Edtest har sin hemvist. Lärarna blir mer medvetna och den digitala kompetensen höjs.

 

Läs hela pressmeddelandet via den här länken. 


Ifous deltar på SETT 2024

16-19 mars 2024 arrangeras SETT-dagarna vid Kistamässan i Stockholm och Ifous finns på plats i monter J:12 – varmt välkommen förbi på en pratstund om medlemskap, kommande satsningar eller kanske om Swedish Edtest?

Besök vår virtuella monter! 


Nytt FoU-program: Hur mäter vi barns förändrade kunnande – förskolans systematiska kvalitetsarbete

Vad innebär kvalitet i förskolan? Hur kan vi följa upp och dokumentera barns förändrade kunnande i relation till målen i förskolans läroplan (LpFö 18)? Vilka förmågor och kunskaper behöver finnas hos lärare och ledare på olika nivåer i organisationen för att utveckla förskolornas systematiska kvalitetsarbete?

Det är frågeställningar som står i fokus för det planerade FoU-programmet Förskolebarns förändrade kunnande, som förväntas starta våren 2025. Det övergripande syftet med programmet är att bidra till ökad undervisningskvalitet genom att utveckla och prova modeller att gemensamt på alla nivåer följa upp, dokumentera och analysera förskolans styrkor och utvecklingsbehov.

Läs mer om Barns förändrade kunnande.

Aktuellt: Den 30 april, kl. 9-12 så planerar vi ett digitalt informationsmöte inför Förskolebarnens förändrade kunnande. Anmälan sker via mejl till Henrik Hamilton, process- och projektledare på Ifous. 

 

 


Inbjudan: delningsseminarium för Fokus undervisning

Den 29 maj hålls delningsseminariet för Ifous FoU-program Fokus undervisning. FoU-programmet har genomförts av och med lärare, rektorer och skolchefer som genom samverkan med forskare har arbetat för att fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. Genom konkret undervisningsutvecklande verkstad har erfarenheter beprövats samtidigt som utgångspunkt tagits i den egna verksamheten och de egna elevernas behov. Under seminariet kommer resultat och erfarenheter från arbetet att presenteras.

Läs mer om program och anmälan.


Intervju: Ifous sätter fokus på AI i skolan

Big Data Analytics – Artificial Intelligence

Ifous medverkade i Framtidens skola, en bilaga till Dagens Samhälle som publicerades 21 december. I Ifous inspel lyfts frågor om hur skolan ska förhålla sig till AI.
– AI är här och vi behöver ta reda på vad det ger för möjligheter, säger Karin Hermansson, vd för Ifous.

Därför lanserar Ifous FoU-programmet AI och utbildning , som just nu tar emot intresseanmälningar från skolhuvudmän med intresse av att fördjupa sig i frågorna.
– Ett av målen med ett FoU-program är att ge lärare och övrig personal strategier och didaktiska verktyg, förklarar Anna Åkerfeldt, forskare på Stockholms universitet och på Ifous.

Läs hela artikeln här.


Nytt FoU-program: Behovsdriven undervisningsutveckling

Hur placerar man som lärare de egna elevernas behov av att nå önskade kunskaper i förgrunden vid undervisningsutveckling? Hur gör lärare sina val och utifrån vad?? Hur kan man som skolledare leda undervisningsutveckling mot bakgrund av det som sker i den egna verksamheten? Vilken blir skolchefens roll i att stötta en undervisningsutveckling där utgångspunkt tas i de egna klassrummen?

Ifous startar nu ett FoU-program där lärare, rektorer och skolchefer undersöker dessa frågor och arbetar fram konkreta arbetssätt, samt prövar och delar erfarenheter med stöd av forskare och med fokus på kontextuell undervisningsutveckling.

Läs mer om Behovsdriven undervisningsutveckling.

 


Pressmeddelande: Nytt FoU-program fördjupar kunskaperna om fritidshemmets roll för elevers lärande

Publicerat: 2023-11-28

Fritidshemmens verksamhet har traditionellt handlat om tillsyn, omsorg och lek, men i 2016 års reviderade läroplan förtydligades fritidshemmets uppdrag att komplettera förskoleklassen och grundskolan och mer aktivt stimulera undervisningsutveckling, elevers utveckling och lärande. Nu startar fyra kommuner FoU-programmet Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse. 28-29 november hålls det första utvecklingsseminariet för alla deltagarna.

– En ambition är att de kunskaper vi tillsammans utvecklar i detta FoU-program dessutom ger underlag för diskussioner om hur verksamheten i landets fritidshem skulle kunna bidra till en mer likvärdig utbildning, säger Andreas Jacobsson, process-och projektledare på Ifous.

FoU-programmet pågår 2023-2026 och finansieras av de fyra medverkande skolhuvudmännen och Linnéuniversitetet.

Läs pressmeddelandet här. 

 

 


Stärkt forskning och praktik med ULF och Ifous

Ifous inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Regeringen planerar att lägga fram en ny forsknings- och innovationsproposition hösten 2024. Ifous har lämnat in ett inspel till utbildningsdepartementet.

I inspelet framhålls att utbildningsvetenskap, och särskilt praktiknära forskning, behöver stärkas. Den planerade permanentningen av ULF är ett steg i detta, och Ifous understryker därför vikten av att anslå medel till ULF i enlighet med det i juni inlämnade förslaget till avtal.

Vidare poängterar Ifous att forskning i sig inte leder till verksamhetsutveckling, utan att kunskapen måste användas och omsättas i praktik. För att stärka det arbetet föreslår vi att ett riktat stöd ges till Ifous som ett skolväsendets branschforskningsinstitut.

Läs inspelet här. 


Nytt FoU-program: Fokus likvärdighet

Svensk skola är inte likvärdig. Alla elever har inte lika tillgång till utbildning och undervisning av lika god kvalitet. Alla elever möts inte av en skola som kompenserar för just deras förutsättningar. Samtidigt pågår ett febrilt arbete på så väl nationellnivå som på huvudmanna-, skol- och klassrumsnivå för att höja likvärdigheten i allt från byskolor i glesbygd, till skolor i bruksorter och skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Vad görs och vad borde göras? Hur skapas god undervisning för alla?

Ifous vill starta ett FoU-program där skolans yrkesverksamma på alla nivåer tillsammans med forskare undersöker dessa frågor och arbetar fram konkreta lösningar, beprövar erfarenheter och bygger ny vetenskaplig kunskap med fokus på likvärdighet.

Läs mer om Fokus likvärdighet.

25 januari 2024 hålls ett öppet dialogmöte om Fokus likvärdighet. Mötet är öppet för alla. Anmäl dig här.


Nytt FoU-program: AI inom utbildning och för elevernas lärande

Vill du veta mer och gå på djupet om hur AI kan användas för lärande, undervisning och systemnivå? Då kanske Ifous nya FoU-program om AI som planeras starta 2024 är något för dig?  I programmet kommer deltagande huvudmän tillsammans med forskare och Ifous att utforska hur AI kan användas på elev-, lärar- och systemnivå. Under programmet kommer fortlöpande diskussioner hållas om etiska aspekter av användningen av AI och data i skolan. 

Efter avslutat program har lärare ökad kunskap om AI och didaktiska redskap för att välja, värdera och använda AI-baserade applikationer i skolan. Skolledare har utvecklat redskap för att strategiskt arbeta med frågan i verksamheten. Forskargruppen har bidragit till ökad kunskap och utveckling av praktiken, och nya frågor har väckts som leder forskningen inom området vidare.


Forskningsartikel från Ifous FoU-program Undervisning i förskolan prisas

Artikeln ”Inclusive ideals and special educational tools in and out of tact: didactical voices on teaching in language and communication in Swedish early childhood education” publicerades år 2022 av Ann-Christine Vallberg Roth och Linda Palla, Malmö universitet, och baseras på forskning i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. Den har nu fått pris av organisationen Children’s Identity & Citizenship, CiCea, för bästa publikation 2022 i kategorin Best Praxis Paper.

Läs mer om priset här.


”Distansutbildning som form är något som efterfrågas”

Martin Lundell, Skolchef gymnasium och vuxenutbildning, Tyresö kommun, berättar om förväntningarna han har på deltagandet i Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Vuxenutbildning på distans.

 


”Vi som företag har en ”tredje uppgift” som handlar om att stötta forskning och innovationsarbete”

Atea skola är nyblivna medlemmar i Ifous och vi intervjuade Örjan Johansson, Nationell affärsenhetschef, om varför de väljer att gå med i Ifous – och deras förväntningar på medlemskapet

– Precis som akademien har en ”tredje uppgift”,  att samverka med omgivande samhälle, så tycker jag att även vi som företag ska ha en ”tredje uppgift” som handlar om att stötta forskning och innovationsarbete utanför vårt eget bolag. Ifous är ett mycket gott exempel på en organisation som jobbar med just sådana frågor inom det område där vi verkar, säger Örjan i intervjun.

 

Läs intervjun i sin helhet. 

 


Pressmeddelande: Hur ska vi använda all data vi har? Vilken data behöver vi för att välja hur vi ska agera?

Publicerat: 2023-06-01

Hur ska vi använda all data vi har? Vilken data behöver vi för att välja hur vi ska agera? I de frågorna tog drygt 100 lärare, rektorer och skolchefer avstamp när de inledde FoU-programmet Datadriven Skolförbättring. Efter tre år gissar de mindre, är mer självkritiska och agerar mer medvetet än tidigare. De lärare och skolledare som medverkat har blivit mer självkritiska, konstaterar Anette Jahnke, processledare hos Ifous som lett programmet:
– I kombination med en förmåga att också agera på sin analys av data ger det ett slags självreglerande förhållningssätt, vilket kan ses som en höjd professionalism.

Sex skolhuvudmän, Eskilstuna kommun, Fridaskolorna AB, Nyköping Strand Utbildningscentrum, Salems kommun, Tyresö kommun och Värmdö kommun deltog i programmet tillsammans med forskare från Stockholms universitet och Linnéuniversitetet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

 

Torsdagen 1 juni, hölls det avslutande seminariet i FoU-programmet, Datadriven förbättring av undervisning och utbildning, och i samband med seminariet släpptes rapporten från programmet,  Datadriven skolförbättring – Att bygga agerbar kunskap om sin verksamhet.

 


”Forskning och utveckling av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centralt”

Ifous har glädjen att välkomna Läromedelsförfattarna som medlemmar och vi intervjuade Frida Engman, förbundsdirektör/VD, om varför de väljer att gå med.

– Forskning och utveckling av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centralt för våra författare och för oss som förbund. Därför upplever vi Ifous som en relevant organisation att vara med i, säger Frida Engman i intervjun.

Läs hela intevjun här.


”Det är viktigt för oss att skolledare har möjlighet att lägga tid på innovation, forskning och utveckling”

Sveriges Skolledare har valt att gå med som medlemmar i Ifous och vi intervjuar Lena Linnerborg, utbildningspolitisk chef, för att höra om deras förväntningar på medlemskapet.

– Det är viktigt för oss att skolledare har möjlighet att lägga tid på innovation, forskning och utveckling, inte minst inom frågor kopplade till styrning och ledning av skolor, säger Lena Linnerborg, utbildningspolitisk chef i intervjun.

Läs intervjun i sin helhet. 


Möt Tomas Selin, ny ordförande i Ifous styrelse

Tomas Selin. Foto: Anna Z Ek

Tomas Selin valdes till Ifous nya styrelseordförande vid föreningsstämman 19 april. I grunden är han lärare men är just nu verksam som kommunalråd med ansvar för gymnasie- och arbetsmarknadsfrågor i Huddinge kommun. Han har tidigare även varit ordförande i förskolenämnden.

För att lära känna Tomas lite närmare, ställde vi på kansliet några frågor till honom. Läs intervjun här. 


Stödmaterial: Främja psykisk hälsa i förskolan

Förskolan kan göra mycket för att främja barns psykiska hälsa. Genom att stimulera förmågan att uttrycka och reglera känslor, forma trygga relationer, umgås med andra och ge barn möjlighet att utforska och lära sig nya saker kan förskolan ha en stor positiv effekt på deras mående. Det här framgår tydligt i den kunskapsöversikt som Ifous tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) Stockholms län tog fram 2022.
.
Översikten består av en sammanställning av forskningsläget samt en praktisk vägledning för förskolans arbete. Nu tas ytterligare ett steg genom att lansera ett stödmaterial för att underlätta det praktiska utvecklingsarbetet i förskolan. Stödmaterialet är baserat på filmer, diskussionsstöd och verktyg för det praktiska arbetet i personalgruppen.


Ifous yttrande över Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi

Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för 2023–2027 gick i mars 2023 ut på remiss till en rad myndigheter och andra organisationer. Den 28 april lämnade Ifous in sitt yttrande.

Vi framför bland annat att vi stödjer en nationell strategi för skolväsendet, eftersom en sådan kan bidra till ökad likvärdighet och motverka ökade klyftor. Vi välkomnar även betoningen av lärarprofessionens roll och kvaliteten i undervisningen, men anser att behovet av att stärka kompetensen att välja och värdera lärresurser bör betonas tydligare. Ifous föreslår att kommande handlingsplan innehåller konkreta åtgärder för detta. Vi är också positiva till att forskning och beprövad erfarenhet integreras i mål och delmål, men anser att behovet av praktiknära forskning och samverkan mellan skolans yrkesverksamma och forskare bör understrykas tydligare, särskilt när det gäller att använda data som strategisk resurs.

Du kan läsa hela yttrandet här. 


”Ge fler lärare kompetens att värdera digitala läromedel”

Svensk skola behöver en digital utveckling som vilar på vetenskaplig grund och utgår från rektorernas, lärarnas och elevernas behov. Och vi behöver ta gemensamt ansvar för det, skriver Ifous vd Karin Hermansson och Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Länk till debattartikeln.

#ifous #edtest  #digital #edtech


Webbkurs: Skriva för skolutveckling

Nu presenterar Ifous sin nya webbkurs Skriva för skolutveckling som riktar sig till dig som är intresserad av att skriva en utvecklingsartikel.

Vill du sprida dina erfarenheter och genom det bidra till verksamhetsutveckling i olika skolformer? Vill du ha stöd för en tydligare riktning i ditt eget utvecklingsarbete och utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt? Då är kursen för dig. Läs mer! 

Observera att kursen är kostnadsfri för Ifous medlemmar. Kursen produceras i samarbete med Skolporten.


Att vara forskare i Ifous FoU-program

Ifous erbjuder dig som forskare en unik möjlighet att bedriva praktiknära forskning i nära samverkan med skolans professionella – lärare, skolledare och chefer. Våra FoU-program utgår från skolors och skolhuvudmäns behov och leder till ett gemensamt kunskapande.

Läs mer om vad det innebär att vara forskare i ett av Ifous FoU-program.