Nytt FoU-program: Rektors undervisningsnära ledarskap

Senast uppdaterad 2024-06-24

Skolans verksamma, forskare och politiker är rörande överens: rektors ledarskap spelar en avgörande roll för barns och elevers kunskapsutveckling. Men, vilken roll kan, vill och bör rektor ta? Hur leder rektor så att det verkligen gör skillnad för barns och elevers utveckling? Hur kan rektor utveckla ett undervisningsnära ledarskap där rektor lär av och med lärarna i syfte att ge alla barn och elever på sin skola en god undervisning? Hur kan rektorer stödja varandra i yrkesvardagen? Och hur kan skolchefer och förvaltningspersonal utvecklas sitt ledarskap – ett skolledningsnära ledarskap – så att det verkligen gör skillnad för rektors möjlighet att vara pedagogisk ledare, arbeta undervisningsnära och utveckla sin skicklighet som rektor?

Ifous vill starta ett FoU-program där rektorer och skolchefer tillsammans med forskare undersöker dessa frågor och arbetar fram konkreta lösningar, beprövar erfarenheter och bygger ny vetenskaplig kunskap med fokus på ett undervisningsnära ledarskap.

Den 30 augusti håller ett informationsmöte för skolhuvudmän intresserade av att delta i FoU-programmet. Anmälan sker här

Läs mer om Rektors undervisningsnära ledarskap.


Senast uppdaterad 2024-06-19


”Fokusera på den pedagogiska nyttan”

Senast uppdaterad 2024-06-19

Läs hela artikeln här.

 

Ifous är inte bara hemvist åt Swedish Edtest, den nationella arenan för att utforska och värdera digitala lärresurser, utan deltar även i det treåriga projektet EmpowerEd. Det finansieras av EU-kommissionen och koordineras av European Schoolnet (EUN), med syftet att stödja ett närmare samarbete inom den digitala utbildningssektorn i Europa. I en serie intervjuer får vi ta del av olika perspektiv på att utvärdera och utveckla digitala lärresurser.


”Glöm inte digitaliseringens fördelar”

Senast uppdaterad 2024-06-13

Willem Schoors, belgisk representant i EU-projektet EmpowerED, manar Sverige att dra nytta av digitaliseringen – och lyfter fram den svenska arenan Swedish Edtest som en förebild.

– Det är väldigt viktigt att den teknologi som utvecklas verkligen förbättrar elevernas lärande. Edtechbolagen är skickliga entreprenörer och utvecklare, men de kan ofta inte så mycket om undervisning. Därför måste lärare vara delaktiga i utvecklingsprocessen. För mig är Swedish Edtest ett uttryck för en utbildningskultur där lärare och bolag är överens om vikten av samarbete och evidens. Det är ovanligt i många andra länder, säger han.

Läs hela artikeln här. 


Möt Markus Lindgren, Ifous nya styrelseordförande!

Senast uppdaterad 2024-06-12

Markus Lindgren Foto: Melvin Petersen

Ifous styrelse har fått en ny ordförande, Markus Lindgren, och för att lära känna honom lite bättre så intervjuades han om vem han är och varför det är viktigt att satsa på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

– Här är det centralt att skolhuvudmän har förmåga att tackla både sin egen och det omgivande samhällets utveckling på ett sätt som tar avstamp i forskningen och professionens egna erfarenheter, säger Markus Lindgren.

Läs hela intervjun här. 


Almedalen 2024

Senast uppdaterad 2024-06-10

Under årets Almedalsvecka 25-28 juni kommer Ifous att finnas på plats i Visby. Vill du träffa oss för samtal om samverkan, FoU eller kanske Swedish Edtest? Hör av dig till Emma Kreü, medlemsansvarig, och boka ett möte!

Det finns även möjlighet att lyssna på Karin Hermansson, vd på Ifous, som kommer att delta i följande programpunkter:

AI-hackaton med fokus på utbildning (ons 26/6 kl 10:00)
Forma morgondagens utbildning med datadriven skolutveckling och faktabaserade beslut (tor 27/6 08:30)

 

Ses vi i Almedalen?


RAPPORTSLÄPP: Fokus undervisning – Att utveckla undervisningen inifrån och ut

Senast uppdaterad 2024-05-31

Den 29 maj släpptes rapporten från FoU-programmet Fokus undervisning (2021-2024). Under tre år arbetade lärare, rektorer och skolledare från fem skolhuvudmän tillsammans med forskare från Göteborgs universitet samt Ifous för att fördjupa kunskaper kring och förståelse för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och mående. Det här är deras reflektioner, resultat och processbeskrivningar från arbetet i programmet.

 

Du läser rapporten i sin helhet här. 


Pressmeddelande: Elevernas behov blev katalysator för undervisningsutveckling

Senast uppdaterad 2024-06-03

I dag avslutas FoU-programmet Fokus undervisning och medverkande lärare, skolledare och forskare delar med sig av erfarenheterna från tre års arbete under seminariet Elevernas behov som katalysator för undervisningsutveckling. Under tre år har drygt 200 lärare, rektorer och skolchefer arbetat med case för att ringa in behov hos elever, lärare och rektorer, och utifrån dem analysera och diskutera såväl undervisnings- som ledarhandlingar. Det har fått effekter på flera plan.

– Arbetet i programmet har hjälpt oss att vända perspektivet och börja inifrån kärnan, det vill säga de elever vi har i klassrummen och forma undervisning och ledning utifrån deras behov, inte deras svårigheter, säger Peter Nyberg, biträdande förvaltningschef Burlövs kommun och styrgruppens ordförande i ett pressmeddelande som går att läsa här.

FoU-programmet har nu avslutats, men för skolhuvudmän intresserade av att arbeta med undervisningsutveckling erbjuder Ifous nu satsningen Behovsdriven undervisningsutveckling.


Nytt FoU-program: AI inom utbildning och för elevernas lärande

Senast uppdaterad 2024-05-22

Vill du veta mer och gå på djupet om hur AI kan användas för lärande, undervisning och systemnivå? Då kanske Ifous nya FoU-program om AI är något för dig?  I programmet kommer deltagande huvudmän tillsammans med forskare och Ifous att utforska hur AI kan användas på elev-, lärar- och systemnivå. Under programmet kommer fortlöpande diskussioner hållas om etiska aspekter av användningen av AI och data i skolan. 

Efter avslutat program har lärare ökad kunskap om AI och didaktiska redskap för att välja, värdera och använda AI-baserade applikationer i skolan. Skolledare har utvecklat redskap för att strategiskt arbeta med frågan i verksamheten. Forskargruppen har bidragit till ökad kunskap och utveckling av praktiken, och nya frågor har väckts som leder forskningen inom området vidare.


Ifous mötesplats: Specialdidaktik och neurodiversitet: hur kan undervisningen bli tillgänglig för fler?

Senast uppdaterad 2024-05-20

Varmt välkommen till en förmiddag om specialdidaktik och neurodiversitet – och om hur kan undervisningen bli tillgänglig för fler. Mötesplatsen utgår från forskning om elever med NPF och klassrummets naturliga variation – en neurodiversitet. Under mötesplatsen utgår vi från elevers olika sätt att fungera och hur kunskap om olika kognitiva förmågor och funktioner kan omsättas i praktiken, hur ett didaktiskt ”vad” kan förfinas för att möta ”vem” vi undervisar.

Mötesplatsen hålls torsdagen 15 augusti och medverkar gör Emma Leifler, universitetslektor vid Göteborgs universitet, och Henrik Hamilton, process- och projektledare på Ifous.

Läs mer om program, pris och anmälan här.


Edtest Talks: Konsten att avgöra vilka läromedel ni ska investera i

Senast uppdaterad 2024-05-21

Uppdatering EdtestTalks 28/5 kl. 15-16.30 – det här vill ni inte missa!

Vi har med oss Cecilia Spjuth och Jessica Paulsson, undervisningsråd på Skolverket som berättar om regeringsuppdraget/arbetet med rekommendationer vid val av lärverktyg. Vi samtalar sedan med rektorn Stojanka Drinić och försteläraren Mirjam Facchini Jacobsson om deras systematiska arbete med att (ut)värdera, välja och veta vilka läromedel som behövs. Ni kommer också bjudas på en härlig exposé av digitala läromedel/lärresurser.

Anmäl dig här för placeholder.

 


Förslag till förändringar i förskolans läroplan – Ifous remissvar

Senast uppdaterad 2024-04-24

Sedan 2023 är Ifous officiell instans för remissvar och nu har yttrandet över förslaget till ändring av förordningen (SKOLFS 2018:50) om läroplan för förskolan skickats in. Ifous lyfter bland annat att i skrivelsen tydliggöra behovet av förutsättningar och infrastrukturer som ger förskollärare reella möjligheter att självständigt värdera och välja arbetssätt och lärverktyg samt att utvärdera effekterna av läroplansförändringen.

Du kan läsa hela Ifous remissvar här.


Ledamöter till ULF:s styr- och ledningsgrupper är nu utsedda!

Senast uppdaterad 2024-04-19

Nu är ledamöterna för ULF:s styr- och ledningsgrupper utsedda. Representanter från svenska lärosäten har utsetts av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och representanterna för skolhuvudmännen, både kommunala och fristående, har utsetts utifrån de nomineringar som lämnats in till Ifous föreningsstämma.

ULFs noder har omorganiserats och blivit fem istället för fyra: nord, syd, öst och väst och huvudstadsnoden.

Samtliga ledamöter sitter för perioden 1/1 2025 – 31/12 2028 och börjar arbeta interimistiskt från 1/7 2024 tillsammans med nuvarande grupperingar ULF-O (operativ grupp) och ULF-S (strategisk samordning).

Du hittar en lista över samtliga ledamöter här


Pressmeddelande: Swedish Edtest i ny datadriven kostym med ökad interaktivitet och AI

Senast uppdaterad 2024-03-08

Publicerat 230305

Nu är den nya versionen av Swedish Edtest, vår nationella arena för att värdera och välja digitala lärresurser, här. Det innebär ökade möjligheter till interaktion, reflektion och även dokumentation för att ha koll på att digitala läromedel väljs i samspel med analoga, på vetenskaplig grund, utifrån pedagogiskt värde och lärarnas syfte med undervisningen.

– Den nya versionen vi nu presenterar innebär ökade möjligheter till ett än mer datadrivet arbete, där lärarnas värderingar kan sparas och aggregeras för reflektion och diskussion och även användas som ett viktigt underlag för investering i relevanta läromedel. På så sätt får lärarna både ökad kunskap och ett ökat inflytande över valet av läromedel, säger Karin Hermansson, vd på Ifous, där Swedish Edtest har sin hemvist. Lärarna blir mer medvetna och den digitala kompetensen höjs.

 

Läs hela pressmeddelandet via den här länken. 


Nytt FoU-program: Hur mäter vi barns förändrade kunnande – förskolans systematiska kvalitetsarbete

Senast uppdaterad 2024-03-04

Vad innebär kvalitet i förskolan? Hur kan vi följa upp och dokumentera barns förändrade kunnande i relation till målen i förskolans läroplan (LpFö 18)? Vilka förmågor och kunskaper behöver finnas hos lärare och ledare på olika nivåer i organisationen för att utveckla förskolornas systematiska kvalitetsarbete?

Det är frågeställningar som står i fokus för det planerade FoU-programmet Förskolebarns förändrade kunnande, som förväntas starta våren 2025. Det övergripande syftet med programmet är att bidra till ökad undervisningskvalitet genom att utveckla och prova modeller att gemensamt på alla nivåer följa upp, dokumentera och analysera förskolans styrkor och utvecklingsbehov.

Läs mer om Barns förändrade kunnande.

Aktuellt: Den 30 april, kl. 9-12 så planerar vi ett digitalt informationsmöte inför Förskolebarnens förändrade kunnande. Anmälan sker via mejl till Henrik Hamilton, process- och projektledare på Ifous. 

 

 


Inbjudan: Elevernas behov som katalysator för undervisningsutveckling 

Senast uppdaterad 2024-05-21

Välkommen till en dag med inifrån-och-ut-perspektiv!

Nu finns ett uppdaterat program till Ifous  delningsseminarium för FoU-programmet Fokus undervisning. Det har genomförts av och med lärare, rektorer och skolchefer som genom samverkan med forskare har arbetat för att fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. Kom och ta del av resultaten från deras arbete!

Notera att dagen är indelad i två halvdagsseminarier, vill du gå hela dagen behöver du anmäla dig till bägge seminarierna.

Datum: 29 maj
Tid: 08:30-12:00 (målgrupp: lärare), 13:00-16:30 (målgrupp: rektorer och skolchefer)
Plats: Digitalt (en länk kommer att skickas ut 1-2 dagar före seminariet)
Pris: 595kr för icke-medlemmar, kostnadsfritt för medlemmar.

Läs mer om program och anmälan.


Intervju: Ifous sätter fokus på AI i skolan

Senast uppdaterad 2024-01-12

Big Data Analytics – Artificial Intelligence

Ifous medverkade i Framtidens skola, en bilaga till Dagens Samhälle som publicerades 21 december. I Ifous inspel lyfts frågor om hur skolan ska förhålla sig till AI.
– AI är här och vi behöver ta reda på vad det ger för möjligheter, säger Karin Hermansson, vd för Ifous.

Därför lanserar Ifous FoU-programmet AI och utbildning , som just nu tar emot intresseanmälningar från skolhuvudmän med intresse av att fördjupa sig i frågorna.
– Ett av målen med ett FoU-program är att ge lärare och övrig personal strategier och didaktiska verktyg, förklarar Anna Åkerfeldt, forskare på Stockholms universitet och på Ifous.

Läs hela artikeln här.


Nytt FoU-program: Behovsdriven undervisningsutveckling

Senast uppdaterad 2024-03-21

Hur placerar man som lärare de egna elevernas behov av att nå önskade kunskaper i förgrunden vid undervisningsutveckling? Hur gör lärare sina val och utifrån vad?? Hur kan man som skolledare leda undervisningsutveckling mot bakgrund av det som sker i den egna verksamheten? Vilken blir skolchefens roll i att stötta en undervisningsutveckling där utgångspunkt tas i de egna klassrummen?

Ifous startar nu ett FoU-program där lärare, rektorer och skolchefer undersöker dessa frågor och arbetar fram konkreta arbetssätt, samt prövar och delar erfarenheter med stöd av forskare och med fokus på kontextuell undervisningsutveckling.

Läs mer om Behovsdriven undervisningsutveckling.

 


Pressmeddelande: Nytt FoU-program fördjupar kunskaperna om fritidshemmets roll för elevers lärande

Senast uppdaterad 2023-12-05

Publicerat: 2023-11-28

Fritidshemmens verksamhet har traditionellt handlat om tillsyn, omsorg och lek, men i 2016 års reviderade läroplan förtydligades fritidshemmets uppdrag att komplettera förskoleklassen och grundskolan och mer aktivt stimulera undervisningsutveckling, elevers utveckling och lärande. Nu startar fyra kommuner FoU-programmet Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse. 28-29 november hålls det första utvecklingsseminariet för alla deltagarna.

– En ambition är att de kunskaper vi tillsammans utvecklar i detta FoU-program dessutom ger underlag för diskussioner om hur verksamheten i landets fritidshem skulle kunna bidra till en mer likvärdig utbildning, säger Andreas Jacobsson, process-och projektledare på Ifous.

FoU-programmet pågår 2023-2026 och finansieras av de fyra medverkande skolhuvudmännen och Linnéuniversitetet.

Läs pressmeddelandet här. 

 

 


Stärkt forskning och praktik med ULF och Ifous

Senast uppdaterad 2023-10-31

Ifous inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Regeringen planerar att lägga fram en ny forsknings- och innovationsproposition hösten 2024. Ifous har lämnat in ett inspel till utbildningsdepartementet.

I inspelet framhålls att utbildningsvetenskap, och särskilt praktiknära forskning, behöver stärkas. Den planerade permanentningen av ULF är ett steg i detta, och Ifous understryker därför vikten av att anslå medel till ULF i enlighet med det i juni inlämnade förslaget till avtal.

Vidare poängterar Ifous att forskning i sig inte leder till verksamhetsutveckling, utan att kunskapen måste användas och omsättas i praktik. För att stärka det arbetet föreslår vi att ett riktat stöd ges till Ifous som ett skolväsendets branschforskningsinstitut.

Läs inspelet här. 


Nytt FoU-program: Fokus likvärdighet

Senast uppdaterad 2023-11-23

Svensk skola är inte likvärdig. Alla elever har inte lika tillgång till utbildning och undervisning av lika god kvalitet. Alla elever möts inte av en skola som kompenserar för just deras förutsättningar. Samtidigt pågår ett febrilt arbete på så väl nationellnivå som på huvudmanna-, skol- och klassrumsnivå för att höja likvärdigheten i allt från byskolor i glesbygd, till skolor i bruksorter och skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Vad görs och vad borde göras? Hur skapas god undervisning för alla?

Ifous vill starta ett FoU-program där skolans yrkesverksamma på alla nivåer tillsammans med forskare undersöker dessa frågor och arbetar fram konkreta lösningar, beprövar erfarenheter och bygger ny vetenskaplig kunskap med fokus på likvärdighet.

Läs mer om Fokus likvärdighet.

25 januari 2024 hålls ett öppet dialogmöte om Fokus likvärdighet. Mötet är öppet för alla. Anmäl dig här.


Forskningsartikel från Ifous FoU-program Undervisning i förskolan prisas

Senast uppdaterad 2023-09-08

Artikeln ”Inclusive ideals and special educational tools in and out of tact: didactical voices on teaching in language and communication in Swedish early childhood education” publicerades år 2022 av Ann-Christine Vallberg Roth och Linda Palla, Malmö universitet, och baseras på forskning i Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. Den har nu fått pris av organisationen Children’s Identity & Citizenship, CiCea, för bästa publikation 2022 i kategorin Best Praxis Paper.

Läs mer om priset här.


”Distansutbildning som form är något som efterfrågas”

Senast uppdaterad 2023-09-08

Martin Lundell, Skolchef gymnasium och vuxenutbildning, Tyresö kommun, berättar om förväntningarna han har på deltagandet i Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Vuxenutbildning på distans.

 


”Vi som företag har en ”tredje uppgift” som handlar om att stötta forskning och innovationsarbete”

Senast uppdaterad 2024-02-20

Atea skola är nyblivna medlemmar i Ifous och vi intervjuade Örjan Johansson, Nationell affärsenhetschef, om varför de väljer att gå med i Ifous – och deras förväntningar på medlemskapet

– Precis som akademien har en ”tredje uppgift”,  att samverka med omgivande samhälle, så tycker jag att även vi som företag ska ha en ”tredje uppgift” som handlar om att stötta forskning och innovationsarbete utanför vårt eget bolag. Ifous är ett mycket gott exempel på en organisation som jobbar med just sådana frågor inom det område där vi verkar, säger Örjan i intervjun.

 

Läs intervjun i sin helhet. 

 


Pressmeddelande: Hur ska vi använda all data vi har? Vilken data behöver vi för att välja hur vi ska agera?

Senast uppdaterad 2023-09-15

Publicerat: 2023-06-01

Hur ska vi använda all data vi har? Vilken data behöver vi för att välja hur vi ska agera? I de frågorna tog drygt 100 lärare, rektorer och skolchefer avstamp när de inledde FoU-programmet Datadriven Skolförbättring. Efter tre år gissar de mindre, är mer självkritiska och agerar mer medvetet än tidigare. De lärare och skolledare som medverkat har blivit mer självkritiska, konstaterar Anette Jahnke, processledare hos Ifous som lett programmet:
– I kombination med en förmåga att också agera på sin analys av data ger det ett slags självreglerande förhållningssätt, vilket kan ses som en höjd professionalism.

Sex skolhuvudmän, Eskilstuna kommun, Fridaskolorna AB, Nyköping Strand Utbildningscentrum, Salems kommun, Tyresö kommun och Värmdö kommun deltog i programmet tillsammans med forskare från Stockholms universitet och Linnéuniversitetet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

 

Torsdagen 1 juni, hölls det avslutande seminariet i FoU-programmet, Datadriven förbättring av undervisning och utbildning, och i samband med seminariet släpptes rapporten från programmet,  Datadriven skolförbättring – Att bygga agerbar kunskap om sin verksamhet.

 


”Forskning och utveckling av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centralt”

Senast uppdaterad 2024-02-20

Ifous har glädjen att välkomna Läromedelsförfattarna som medlemmar och vi intervjuade Frida Engman, förbundsdirektör/VD, om varför de väljer att gå med.

– Forskning och utveckling av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centralt för våra författare och för oss som förbund. Därför upplever vi Ifous som en relevant organisation att vara med i, säger Frida Engman i intervjun.

Läs hela intevjun här.


”Det är viktigt för oss att skolledare har möjlighet att lägga tid på innovation, forskning och utveckling”

Senast uppdaterad 2024-02-20

Sveriges Skolledare har valt att gå med som medlemmar i Ifous och vi intervjuar Lena Linnerborg, utbildningspolitisk chef, för att höra om deras förväntningar på medlemskapet.

– Det är viktigt för oss att skolledare har möjlighet att lägga tid på innovation, forskning och utveckling, inte minst inom frågor kopplade till styrning och ledning av skolor, säger Lena Linnerborg, utbildningspolitisk chef i intervjun.

Läs intervjun i sin helhet. 


Stödmaterial: Främja psykisk hälsa i förskolan

Senast uppdaterad 2023-06-12

Förskolan kan göra mycket för att främja barns psykiska hälsa. Genom att stimulera förmågan att uttrycka och reglera känslor, forma trygga relationer, umgås med andra och ge barn möjlighet att utforska och lära sig nya saker kan förskolan ha en stor positiv effekt på deras mående. Det här framgår tydligt i den kunskapsöversikt som Ifous tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) Stockholms län tog fram 2022.
.
Översikten består av en sammanställning av forskningsläget samt en praktisk vägledning för förskolans arbete. Nu tas ytterligare ett steg genom att lansera ett stödmaterial för att underlätta det praktiska utvecklingsarbetet i förskolan. Stödmaterialet är baserat på filmer, diskussionsstöd och verktyg för det praktiska arbetet i personalgruppen.


Ifous yttrande över Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi

Senast uppdaterad 2023-05-04

Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för 2023–2027 gick i mars 2023 ut på remiss till en rad myndigheter och andra organisationer. Den 28 april lämnade Ifous in sitt yttrande.

Vi framför bland annat att vi stödjer en nationell strategi för skolväsendet, eftersom en sådan kan bidra till ökad likvärdighet och motverka ökade klyftor. Vi välkomnar även betoningen av lärarprofessionens roll och kvaliteten i undervisningen, men anser att behovet av att stärka kompetensen att välja och värdera lärresurser bör betonas tydligare. Ifous föreslår att kommande handlingsplan innehåller konkreta åtgärder för detta. Vi är också positiva till att forskning och beprövad erfarenhet integreras i mål och delmål, men anser att behovet av praktiknära forskning och samverkan mellan skolans yrkesverksamma och forskare bör understrykas tydligare, särskilt när det gäller att använda data som strategisk resurs.

Du kan läsa hela yttrandet här. 


”Ge fler lärare kompetens att värdera digitala läromedel”

Senast uppdaterad 2024-02-20

Svensk skola behöver en digital utveckling som vilar på vetenskaplig grund och utgår från rektorernas, lärarnas och elevernas behov. Och vi behöver ta gemensamt ansvar för det, skriver Ifous vd Karin Hermansson och Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Länk till debattartikeln.

#ifous #edtest  #digital #edtech


Webbkurs: Skriva för skolutveckling

Senast uppdaterad 2022-03-07

Nu presenterar Ifous sin nya webbkurs Skriva för skolutveckling som riktar sig till dig som är intresserad av att skriva en utvecklingsartikel.

Vill du sprida dina erfarenheter och genom det bidra till verksamhetsutveckling i olika skolformer? Vill du ha stöd för en tydligare riktning i ditt eget utvecklingsarbete och utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt? Då är kursen för dig. Läs mer! 

Observera att kursen är kostnadsfri för Ifous medlemmar. Kursen produceras i samarbete med Skolporten.


Att vara forskare i Ifous FoU-program

Senast uppdaterad 2018-02-26

Ifous erbjuder dig som forskare en unik möjlighet att bedriva praktiknära forskning i nära samverkan med skolans professionella – lärare, skolledare och chefer. Våra FoU-program utgår från skolors och skolhuvudmäns behov och leder till ett gemensamt kunskapande.

Läs mer om vad det innebär att vara forskare i ett av Ifous FoU-program.