Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan genom att stimulera elevernas utveckling och lärande. Fritidshemmet ska även kompensera för skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. Genom att öka kunskapen om fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag kan undervisningen på fritids bidra till elevers måluppfyllelse.

Nu följer vi upp erfarenheter och kunskaper från FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag med att sätta fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag i fokus.
.

Varför behövs det här programmet?

Under lång tid har fritidshemmets verksamhet främst handlat om omsorg och rekreation. I 2016 års reviderade läroplan förtydligades fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Även om det finns viss forskning om undervisning på fritidshem saknas det fortfarande kunskap om fritidshemmets potential och möjlighet att bidra till elevers skolresultat. Kopplingen mellan vad som försiggår på fritids och elevers måluppfyllelse behöver synliggöras samtidigt som fritids behöver bli bättre på att nå de elever som är i behov av fritidshemmets verksamhet. Exempel på frågor som kan komma att belysas i programmet är:

 • Vilka variationer av fritidshemmets kompletterande respektive kompensatoriska
  arbete framträder i deltagarnas berättelser?
 • Vilka mönster framträder i deltagarnas visioner av fritidshemmets bidrag till elevers
  utveckling och lärande?
 • Vilka villkor och förutsättningar framstår som särskilt viktiga för fritidshemmets
  kvalitet och bidrag till elevers utveckling och lärande?

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år (2023-2026) och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Både forsknings- och utvecklingsarbetet genomförs i samverkan mellan forskare och praktiker. Utvecklingsarbetet tematiseras under tre år och baseras på tidigare forskning och den forskning som bedrivs i programmet. Forskningsinsatsen kommer att ledas av Helena Ackesjö, docent vid Linnéuniversitetet.

Vilka är med?

I programmet ingår deltagare från fyra olika skolhuvudmän:

 • Stockholms stad
 • Örebro kommun
 • Linköpings kommun
 • Skurups kommun

För forskningsinsatser ansvarar en forskargrupp från Linnéuniversitetet under ledning av docent Helena Ackesjö.

Programmet leds av en styrgrupp bestående av:

Lina Rahm (Linköpings kommun) – Ordförande
Lena Planken (Skurups kommun) – Vice Ordförande
Mia Aversjö (Örebro kommun)
Lars Wallinder (Stockholms Stad)

Antagen programplan för Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse (i PDF-format)

Vill du veta mer?

Kontakta:
Andreas Jacobsson, process- och projektledare
E-post: andreas.jacobsson@ifous.se
Tfn: 076 – 318 41 27