Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan genom att stimulera elevernas utveckling och lärande. Fritidshemmet ska även kompensera för skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. Genom att öka kunskapen om fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag kan undervisningen på fritids bidra till elevers måluppfyllelse.

Nu följer vi upp erfarenheter och kunskaper från FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag med att sätta fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag i fokus.
.

Varför behövs det här programmet?

Under lång tid har fritidshemmets verksamhet främst handlat om omsorg och rekreation. I 2016 års reviderade läroplan förtydligades fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Även om det finns viss forskning om undervisning på fritidshem saknas det fortfarande kunskap om fritidshemmets potential och möjlighet att bidra till elevers skolresultat. Kopplingen mellan vad som försiggår på fritids och elevers måluppfyllelse behöver synliggöras samtidigt som fritids behöver bli bättre på att nå de elever som är i behov av fritidshemmets verksamhet. Exempel på frågor som kan komma att belysas i programmet är:

  • Hur kan fritidshemmet komplettera skolan genom olika samverkansuppdrag?
  • Hur kan fritidshemmet verka för att kompensera för elevers olika villkor?
  • Hur kan fritidshemmet bidra till en likvärdig utbildning?

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Både forsknings- och utvecklingsarbetet genomförs i samverkan mellan forskare och praktiker. Utvecklingsarbetet tematiseras under tre år och baseras på tidigare forskning och den forskning som bedrivs i programmet. Forskningsinsatsen kommer att ledas av Helena Ackesjö, docent vid Linnéuniversitetet.

För vem?

Programmet vänder sig till lärare, skolledare och skolchefer inom fritidshem och grundskola. En förutsättning för deltagandet är att skolhuvudmannen är medlem i Ifous. De deltagande huvudmännen finansierar tillsammans FoU-programmet.

När?

Programmets start planeras till senare delen av vt 2023.

Du som är intresserad av att veta mer är varmt välkommen att kontakta andreas.jacobsson@ifous.se.

Programblad för Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse i PDF format.

 

Vill du veta mer?

Kontakta:
Andreas Jacobsson, process- och projektledare
E-post: andreas.jacobsson@ifous.se
Tfn: 076 – 318 41 27