Nedan hittar du information om Ifous planerade FoU-program.

 

 

FoU-program: Rektors undervisningsnära ledarskap

Skolans verksamma, forskare och politiker är rörande överens: rektors ledarskap spelar en avgörande roll för barns och elevers kunskapsutveckling. Men, vilken roll kan, vill och bör rektor ta? Hur leder rektor så att det verkligen gör skillnad för barns och elevers utveckling? Hur kan rektor utveckla ett undervisningsnära ledarskap där rektor lär av och med lärarna i syfte att ge alla barn och elever på sin skola en god undervisning? Hur kan rektorer stödja varandra i yrkesvardagen? Och hur kan skolchefer och förvaltningspersonal utvecklas sitt ledarskap – ett skolledningsnära ledarskap – så att det verkligen gör skillnad för rektors möjlighet att vara pedagogisk ledare, arbeta undervisningsnära och utveckla sin skicklighet som rektor?

Ifous vill starta ett FoU-program där rektorer och skolchefer tillsammans med forskare undersöker dessa frågor och arbetar fram konkreta lösningar, beprövar erfarenheter och bygger ny vetenskaplig kunskap med fokus på ett undervisningsnära ledarskap.

 

Läs mer om Rektors undervisningsnära ledarskap.

 

 

FoU-program: Behovsdriven undervisningsutveckling

Hur placerar man som lärare sina elevers behov av kunskap i förgrunden vid undervisningsutveckling? Hur väljer lärare metoder och lärresurser, och vilken kunskap görs valen utifrån? Hur kan man som skolledare skapa och utveckla goda förutsättningar för utveckling av undervisning i den egna verksamheten?

Ifous startar nu ett FoU-program där lärare, rektorer och skolchefer undersöker dessa frågor och arbetar fram konkreta arbetssätt samt prövar och delar erfarenheter med stöd av forskare.
.
Läs mer om Behovsdriven undervisningsutveckling!

 

 

 

FoU-program: Hur mäter vi barns förändrade kunnande – förskolans systematiska kvalitetsarbete 

Vad innebär kvalitet i förskolan? Hur kan vi följa upp och dokumentera barns förändrade kunnande i relation till målen i förskolans läroplan (LpFö 18)? Vilka förmågor och kunskaper behöver finnas hos lärare och ledare på olika nivåer i organisationen för att utveckla förskolornas systematiska kvalitetsarbete?

Det är frågeställningar som står i fokus för det planerade FoU-programmet Förskolebarns förändrade kunnande, som förväntas starta våren 2025. Det övergripande syftet med programmet är att bidra till ökad undervisningskvalitet genom att utveckla och prova modeller att gemensamt på alla nivåer följa upp, dokumentera och analysera förskolans styrkor och utvecklingsbehov.

Läs mer om Barns förändrade kunnande.

 

 

 

FoU-program: Fokus likvärdighet

Svensk skola är inte likvärdig. Alla elever har inte lika tillgång till utbildning och undervisning av lika god kvalitet. Alla elever möts inte av en skola som kompenserar för just deras förutsättningar. Samtidigt pågår ett febrilt arbete på så väl nationellnivå som på huvudmanna-, skol- och klassrumsnivå för att höja likvärdigheten i allt från byskolor i glesbygd, till skolor i bruksorter och skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Vad görs och vad borde göras? Hur kan huvudmän urskilja och möta skiftande behov bland sina skolor? Hur kan skolledningen urskilja och möta skiftande behov bland elever och lärare? Vilken betydelse har olika skolors specifika kontext för hur skolchefer, rektorer och lärare kan arbeta för likvärdighet? Hur skapas god undervisning för alla?

Ifous vill starta ett FoU-program där skolans yrkesverksamma på alla nivåer tillsammans med forskare undersöker dessa frågor och arbetar fram konkreta lösningar, beprövar erfarenheter och bygger ny vetenskaplig kunskap med fokus på likvärdighet.

Läs mer om Fokus likvärdighet.

 

 

FoU-program: AI och utbildning 

Vill du veta mer och gå på djupet om hur AI kan användas för lärande, undervisning och på systemnivå? Se då till att hålla ögonen öppna för Ifous nya FoU-program om AI som planeras starta 2024. I programmet kommer deltagande huvudmän tillsammans med forskare och Ifous att utforska hur AI kan användas på elev-, lärar- och på systemnivå. Under programmet kommer fortlöpande diskussioner hållas om etiska aspekter av användningen av AI och data i skolan. 

Efter avslutat program har lärare ökad kunskap om AI och didaktiska redskap för att välja, värdera och använda AI-baserade applikationer i skolan. Skolledare har utvecklat redskap för att strategiskt arbeta med frågan i verksamheten. Forskargruppen har bidragit till ökad kunskap och utveckling av praktiken, och nya frågor har väckts som leder forskningen inom området vidare.

Läs mer om AI och utbildning.

 

 

 

.

.

 

 
 .
.
.