Den 30 augusti håller ett informationsmöte för skolhuvudmän intresserade av att delta i FoU-programmet. Anmälan sker här

 

Skolans verksamma, forskare och politiker är rörande överens: rektors ledarskap spelar en avgörande roll för barns och elevers kunskapsutveckling. Dagligen leder rektorer skolor runt om i Sverige. Rektorer agerar som den ”förste bland likar”, de organiserar, ger förutsättningar, leder och coachar samt lär av och med sin personal. Vilken roll kan, vill och bör rektor ta? Hur leder rektor så att det verkligen gör skillnad för barns och elevers utveckling? Hur kan rektor utveckla ett undervisningsnära ledarskap där rektor lär av och med lärarna i syfte att ge alla barn och elever på sin skola en god undervisning? Hur kan rektorer stödja varandra i yrkesvardagen? Och hur kan skolchefer och förvaltningspersonal utvecklas sitt ledarskap – ett skolledningsnära ledarskap – så att det verkligen gör skillnad för rektors möjlighet att vara pedagogisk ledare, arbeta undervisningsnära och utveckla sin skicklighet som rektor?

Ifous vill starta ett FoU-program där rektorer och skolchefer tillsammans med forskare undersöker dessa frågor och arbetar fram konkreta lösningar, beprövar erfarenheter och bygger ny vetenskaplig kunskap med fokus på ett undervisningsnära ledarskap.

 

Vad ska FoU-programmet leda till?

Syftet är att utveckla långsiktiga och forskningsbaserade arbetssätt så att rektors ledarskap i högre utsträckning gör skillnad för lärares utveckling av undervisnngen och barn och elevers kunskapsutveckling. Syftet är också att genom samarbete mellan skolans yrkesverksamma och forskare låta kunskaper och erfarenheter bildade i skolan respektive akademin utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och nya forskningsresultat.

 

Hur?

Utvecklings- och forskningsarbetet i programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes behov och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från medverkande skolhuvudmän. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupper bestående av rektorer, biträdande rektorer och ledare på förvaltnings-/ledningsnivå. Utvecklingsarbetet ges stöd av en forskargrupp som också i samarbete bedriver vetenskapliga studier. Det forskningsbaserade stödet kan till exempel handla om att utveckla ledarskapet genom casemetodik eller aktionsforskning. Programstart är planerad till höstterminen 2025.

 

För vem?

Programmet vänder sig till rektorer, biträdande rektorer, skolchefer och annan personal på huvudmannens ledningsnivå inom samtliga skolformer. En förutsättning för deltagandet är att skolhuvudmannen är medlem i Ifous. Det är de medverkande huvudmännen som tillsammans finansierar FoU-programmet.

 

Nyfiken? Vill du veta mer?
Kontakta Anette Jahnke, process- och projektledare, på anette.jahnke@ifous.se eller 0730695695.