En sammanställning av Ifous  samtliga publikationer finns att läsa här.

 

2024

Fokus undervisning – Att utveckla undervisning inifrån och ut

Rapport från FoU-programmet Fokus undervisning (2021-2024), med reflektioner, resultat och processbeskrivningar från arbetet i programmet. Under tre år arbetade lärare, rektorer och skolledare från fem skolhuvudmän tillsammans med forskare från Göteborgs universitet samt Ifous för att fördjupa kunskaper kring och förståelse för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och mående. 

 

Du hittar rapporten här. 

 

 

 

2023


Datadriven skolförbättring – Att bygga agerbar kunskap om sin verksamhet.

Rapport från FoU-programmet Datadriven skolförbättring (2020-2023), med resultat och reflektioner från arbetet i programmet. Under tre år arbetade lärare, rektorer och chefer på huvudmannanivå från sex deltagande skolhuvudmän tillsammans med forskare från Stockholms universitet och Linnéuniversitetet för att fördjupa kunskaperna om hur tolkning och analys av data kan vägleda den fortsatta utvecklingen av praktiken och i längden elevers lärande och utveckling.

Du hittar rapporten här.

 

 

 

 

 

 

Rektorer vill ha en arena för kollektivt lärande om digitala lärresurser – Rektorers uppfattningar om digitaliseringen i skolan med fokus på välja och värdera digitala lärresurser. 

Rapport framtagen Swedish Edtest i samarbete mellan Swedish Edtech IndustryAtea och Ifous med fokus på hur rektorer uppfattar skolans digitaliseringoch vad de anser behöva för stöd framåt.

Du hittar rapporten här.

 

 

2022

 

Perspektiv på Fritidshemmets pedagogiska uppdrag – vetenskaplig rapport.

I denna rapport, som har formen av en antologi, redovisas resultat och slutsatser från forskningsinsatsen i FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Rapporten kompletterar programmets slutrapport (publicerad april 2022).
FoU-programmet leddes av Ifous och genomfördes i samverkan mellan fyra skolhuvudmän och forskare från Högskolan i Gävle och Linnéuniversitetet.

Du hittar rapporten här

 

 

 

Rapport från FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Syftet med FoU-programmet har varit att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet, i linje med läroplanens skrivningar. Syftet har även varit att genom samarbete mellan lärare och forskare låta de verksammas kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning inom området fritidshemspedagogik. I denna rapport presenteras resultatet från programmet, som har letts av Ifous och genomförts i samverkan med fyra skolhuvudmän och forskare från Högskolan i Gävle och Linnéuniversitetet

Du hittar rapporten här. 

 

 

Rapport från FoU-programmet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning.

FoU-programmets syfte har varit att stärka lärares och ledningspersoners förmåga att planera, organisera och genomföra undervisning med hjälp av digital teknik utifrån kunskap om när och hur detta bäst låter sig göras. I denna rapport presenteras resultaten från programmet, som har letts av Ifous och genomförts i samverkan med åtta skolhuvudmän och forskare från Åbo Akademi, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Du hittar rapporten här. 

 

 

 

Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola.

Kunskapsöversikt som är tänkt att ge konkret och användbar information om kunskapsläget, framtagen av Ifous på uppdrag av nio skolhuvudmän. Författad av Polly Björk-Willén, som är docent i pedagogiskt arbete och biträdande professor emerita vid Linköpings universitet.

Du hittar rapporten här. 

 

 

2021

Forskarnas rapport från FoU-programmet Flerstämmig undervisning i förskolan 2018-2021

FoU-programmet syftade till att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande. I denna slutrapport presenteras resultatet från forskningen som bedrivits inom ramen för programmet, som har letts av Ifous och genomförts i samverkan med åtta skolhuvudmän och Malmö universitet

 

Du hittar rapporten här.

 

 

Ifous fokuserar: Att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa i förskola

Kunskapsöversikt med syfte att ge forskningsbaserat stöd och praktisk vägledning i arbetet med tidiga insatser i förskolan. Denna skrift innehåller två delar som syftar till att ge ett kunskapsstöd och vägledning för förskolans arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskolan och är framtagen i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län.

 

Du hittar rapporten här.

 

 

Rapport från FoU-programmet Lärares praktik och profession 2018-2021

FoU-programmet syftade till att stimulera ett kollegialt arbetssätt och få igång ett forskningsbaserat utvecklingsarbete som bygger på de frågor som lärarna själva ställer sig för att klara sitt undervisningsuppdrag. Fyra skolhuvudmän deltog och forskningen bedrev av forskare från Göteborgs universitet. 

Du hittar rapporten här. 

 

 

.

 

Rapport från FoU-programmet Leda för skolutveckling 2018-2021

Syftet med programmet var att stärka och komplettera pågående utvecklingsinsatser inom Örebro kommun. Rektorer, verksamhets- och förvaltningschefer från alla skolformer inom kommunen deltog. Rapporten beskriver det arbete som har bedrivits som resultatet från programmet. 

Du hittar rapporten här.

 

 

 

.

Rapport från FoU-programmet Flerstämmig undervisning i förskolan 2018-2021

I programmet deltog ca 300 förskollärare, rektorer och ledare på övergripande nivå från de åtta deltagande skolhuvudmännen som i samverkan med forskarna från Malmö universitet bedrivit arbetet i programmet. De här är rapporten över deras resultat. 

Du hittar rapporten här. 

 

 

 

 

 

Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd i förskola och skola

Forskningsöversikt med syfte att ge underlag och stöd för verksamheter att samverka och samordna insatser vid närvaroproblem. Framtagen tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län (UPH). Författare är  Malin Gren Landell, legitimerad psykolog, medicine doktor och tidigare särskild utredare.

Du hittar rapporten här.

 

 

 

Ifous fokuserar: Fjärr- och distansundervisning ur elevperspektiv

I mars 2020 beslutades att landets gymnasieskolor skulle övergå till distansundervisning för att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset. För att få mer kunskap om gymnasieelevers upplevelser av denna omställning har Ifous genomfört en enkät som drygt 2 300 elever svarat på. Detta är den slutgiltiga rapporten över resultatet. 

Du hittar rapporten här.

 

 

2020

Rapport från FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi 2018-2020

En redogörelse för den forskning som har bedrivits i programmet, praktikernas arbete och de resultat som framkommit. I programmet deltog tre kommunala utbildningsanordare och en enskild utbildningsanordare och forskningsinsatsen har drivits av forskare från Högskolan Dalarna

Du hittar rapporten här. 

 

 

 

 

Ifous fokuserar: Effekter av Ifous forsknings- och utvecklingsprogram

Studie med fokus på att analysera, synliggöra och fördjupa förståelsen för det arbete som har bedrivits inom ramen för Ifous modell för FoU-samverkan. Genomförd av forskare vid Förvaltningshögskolan och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Du hittar rapporten här. 

 

 

 

Rapport från FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen 2017-2020

Rapporten redogör för den forskning  som har bedrivits i programmet, de arbetssätt och den modell som har tagits fram genom praktiknära forskning. I programmet deltog drygt 100 lärare, rektorer och ledare från fem skolhuvudmän, forskare från Stockholms universitet samt Ifous. 

Du hittar rapporten här.

 

 

 

Rapport från FoU-programmet Nyanlända elevers lärande 2017-2020

FoU-programmet Nyanlända elevers lärande genomfördes 2017-2020. Rapporten är en sammanställning över det arbete som har bedrivits av forskare från Mälardalens högskola, lärare och skolledare från Örebro kommun och Ifous. 

Du hittar rapporten här. 

 

 

 

 

Delrapport: Gymnasieelevers uppfattningar om när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat

I maj 2020 gjordes en enkätstudie av gymnasieelevers syn på den distansundervisning de på grund av Covid-19-pandemin haft under våren 2020. En första delrapport publicerades i juni 2020 inom ramen för FoU-programmet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning.  Av Anna Åkerfeldt, forskare vid Stockholms universitet och process- och projektledare på Ifous, och Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous. 

Du hittar rapporten här. 

 

 

 

 

Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan

Rapporten är en forskningsöversikt framtagen av Malin Gren Landell, leg psykolog och tidigare regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro. Skriften är ett samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län som är en gemensam sanningen mellan Region Stockholm och kommunerna i länet.

Du hittar rapporten här.

 

 

 

 

 

 

Forskarnas rapport från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer 2017-2019

Rapport från forskarna från Högskolan i Borås som arbetade tillsammans med cirka 250 lärare och skolledare från sju skolhuvudmän medverkade i programmet. 
Du hittar rapporten här. 

 

 

 

 

Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

Rapporten Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser? är en nulägesanalys av situationen på en svensk gymnasieskola genomförd av forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh, Göteborgs universitet. 

 

Rapport från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer.

FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer genomfördes 2017-2019. Programmet var ett samarbete mellen Ifous, sju skolhuvudmän och Högskolan i Borås.
Du hittar rapporten här.

 

 

2019

Ifous fokuserar: Skolnärvaro

Rapporten Ifous fokuserar: Skolnärvaro. En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan är en översikt av forskning om vad som kan förebygga skolfrånvaro och främja skolnärvaro. Rapporten är framtagen av Ifous på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län. Du hittar rapporten här.

Ifous fokuserar: Skolmiljöer

Rapporten Ifous fokuserar: Skolmiljöer. Utvärdering och erfarenhetsöverföring i fysisk skolmiljö berör frågor om den fysiska skolmiljön. Analysen är ett samarbete mellan Ifous, skolhuvudmän, SKL och Högskolan i GävleDu hittar rapporten här. 

 

Rapport från FoU-programmet Undervisning i förskolan

FoU-programmet Undervisning i förskolan genomfördes 2016-2019 och tio skolhuvudmän medverkade. Programmet är ett samarbete mellan Ifous och Malmö universitet.
Du hittar slutrapporten här. 

2018

Rapport från FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever

FoU-projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever genomfördes 2016-2017 och är ett samarbete mellan Ifous, Umeå universitet och RISE Interactive (tidigare Interactive Institute Swedish ICT), med stöd av Vinnova. Slutrapporten släpptes i samband med slutseminariet 1 februari 2018. Du hittar slutrapporten här. 

2017

Rapport från FoU-programmet Digitalisering i skolan

FoU-programmet Digitalisering i skolan startade 2014. Åtta skolhuvudmän medverkade med grund- och förskolor och arbetet i programmet har utförts i så kallade lärloopar med stöd av programmets Klokråd, ett råd av forskare och erfarna praktiker inom området digitalisering. Programmet avslutades 2017. Du hittar slutrapporten här.

Förstudie inför FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Utbildningen i svenska för invandrare och forskningen inom området behöver utvecklas för att bättre möta individens och samhällets behov. Ifous har i samarbete med AcadeMedia inventerat verksamhetens behov och tagit fram en förstudie över aktuell forskning om sfi. Förstudien har genomförts av Jenny Rosén och Berit Lundgren och går att ladda ner här.

Rapport från FoU-programmet Små barns lärande

FoU-programmet Små barns lärande startade 2013. Tolv skolhuvudmän medverkade med 24 förskolor, och forskningsinsatsen leddes av Linnéuniversitetet. Programmet avslutades 2017. Du hittar slutrapporten här.

Ifous fokuserar: Matematik

Ifous fokuserar är en ny analysfunktion som levererar konkret, saklig och användbar information inom ett avgränsat område med relevans för skolhuvudmännens ledning och utveckling av verksamheten. Den första rapporten inom ramen för Ifous fokuserar är en matematikdidaktisk analys av matematikuppgifter elever har svårt för när de börjar gymnasieskolan. Du hittar den här.

2016

Rapporter från FoU-programmet Entreprenöriellt lärande

FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande startade 2012. Tolv skolhuvudmän medverkade med 25 grund- och gymnasieskolor. Forskningsinsatsen leddes av Umeå universitet. Syftet var att ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt att följa dess effekt genom forskning. Du hittar samtliga rapporter här. 

2015

Rapporter från FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer

FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer startade 2012. I september 2015 avrundades den gemensamma resan för praktiker och forskare med ett stort seminarium. Då presenterades tre rapporter som ger styrgruppens, forskarnas respektive praktikernas perspektiv på den utveckling och det lärande som skett under de tre år som programmet pågått.
Du hittar samtliga rapporter här.

Ifous FoU-program 2012-2014 – en lägesrapport

Rapporten innehåller en sammanfattning av aktiviteter, resultat och synpunkter från deltagarna i de fyra FoU-program som var igång under 2014. Du hittar rapporten här.

Publicerad januari 2015.

2012

Förstudie till FoU-programmet Digitalisering i skolan

Arbetet med FoU-programmet inleddes under 2012 med en förstudie för att kartlägga nuläge och behov. Förstudien genomfördes av Jan Hylén och presenterades vid ett seminarium för de medverkande kommunerna i mars 2013. En stor del utgjordes av en kunskapsöversikt som finns tillgänglig här.