Ifous processtöd är en insats som syftar till forskningsbaserad skolutveckling och som riktar sig till en enstaka huvudman eller mindre grupp av huvudmän. Upplägget utgår från en analys av de egna behoven i förhållande till relevant forskning och, när så är relevant, resultat från Ifous FoU-program. Det kan utformas på olika sätt beroende på huvudmannens behov, men ges ofta i form av workshops där lärare, skolledare och chefer på förvaltnings-/ledningsnivå får möjlighet att gemensamt reflektera och planera vad som kan göras för att utveckla den egna verksamheten med utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap. Arbetet bedrivs i syfte att stärka professionerna och bidra till att erfarenheter beprövas.

 

Här följer exempel på områden för Ifous processtöd:

 

Specialdidaktik och neurodiversitet – hur kan undervisningen kan bli tillgänglig för fler?

Detta processtöd utgår från forskning om elever med NPF och klassrummets naturliga variation – en neurodiversitet och kan riktas mot förskola, grundskola, gymnasium eller någon av de anpassade skolformerna. Syftet är att stärka de medverkandes förmåga att möta barn med olika förmågor och behov.

Läs mer om processtödet. 

.

.

Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskolan

I ett samarbete mellan Ifous och Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län erbjuder vi nu en kostnadsfri workshopserie om att främja psykisk hälsa hos barn i förskoleåldern till alla kommuner i länet. Syftet med serien är att bidra till kunskapsbaserad utveckling av strukturerad samverkan i lokalt främjande och förebyggande arbete kring barn i förskola. Satsningen syftar även till att bidra till ökad kunskap och samsyn mellan verksamheter lokalt kring psykisk hälsa hos barn i förskola och strukturerad samverkan mellan förskolor, hälso- och sjukvård och socialtjänst genom stöd i lokal inventering av behov formulering av gemensamma mål, planering av aktiviteter och uppföljning av arbetet.

Mer information hittar du här, vid frågor kontakta Henrik Hamilton, process- och projektledare på Ifous.

Processtödet går även att genomföra för skolhuvudmän utanför Stockholms län på egen bekostnad.

 

Fokus på undervisningen i matematik

Svenska elevers kunskaper i matematik har, trots omfattande insatser, försämrats under ett antal år och många elever uppfattar matematikämnet som svårt. Det finns därför fortsatt anledning att vidta åtgärder för att stärka matematikundervisningen.
.
Detta processtöd genomförs på 24 gymnasieskolor inom Academedia. Det inriktas på att lärare, med en modell för aktionsforskning som metod, systematiskt identifierar och löser problem i den egna undervisningen och följer upp vilka effekter det medför.

Kontaktperson: Anette Jahnke

 

Undervisning i förskolan

Är undervisning verkligen något som hör hemma i förskolan? Lär sig inte barn bäst genom lek? Vad är det man ska undervisa om? Och vad är det egentligen för skillnad på lärande och undervisning? Det är frågor som många som arbetar i förskolan brottas med och behovet av att klargöra vad undervisning i en förskolekontext kan innebära är stort.

Utifrån de två FoU-programmen Undervisning i förskolan och Flerstämmig undervisning i förskolan erbjuder vi nu ett utvecklingsstöd riktat personal i förskolan. Syftet är att utveckla kunskap, förhållningssätt och undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar. Processtödet består av en workshopserie om tre seminarier – du kan läsa mer här.

Kontaktperson: Henrik Hamilton

 

Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer

Kan skolbyggnader byggas eller byggas om på smartare sätt? Hur kan om- och nybyggnad göras på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet? I ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Gävle, Stockholms stad och Ifous har nybyggda skolor i Stockholm utvärderats. Syftet var att skapa underlag för att förbättra beställningar av både ny- och ombyggnation av skolor.

Slutrapporten publicerades 14 november 2022 av Högskolan i Gävle och kan laddas ner här.

Ifous samordnade projektet, som bygger vidare på resultat och slutsatser från Ifous fokuserar Skolmiljöer.

Kontaktperson: Karin Hermansson

 

Att främja ungas skolnärvaro – Uppdrag psykisk hälsa

Hur kan skolan arbeta för att främja elevers närvaro?  Vid tre halvdagsseminarier erbjuder Ifous processtöd utgående från de nyligen publicerade rapporterna Ifous fokuserar: SkolnärvaroIfous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan och Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola.

Syftet är att stärka det lokala arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga närvaroproblem. Processtödet har tagits fram genom ett samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Läs mer om Att främja ungas skolnärvaro.

Kontaktperson: Henrik Hamilton

 

Vetenskapligt skrivande för skolutveckling – webbkurs och handledning

Har du något spännande som du undersökt och vill dela med dig av? Vill du sprida dina erfarenheter och bidra till verksamhetsutveckling i olika skolformer? Vill du ha stöd för en tydligare riktning i ditt eget utvecklingsarbete och utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt? Då ska du skriva en utvecklingsartikel.

Att skriva en utvecklingsartikel är ett bra sätt att dokumentera och sprida ett kvalificerat utvecklingsarbete. Dessutom kommer du sannolikt upptäcka att skrivandet ger dig en tydligare riktning i ditt eget utvecklingsarbete, utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt och skapar en hållbar nyfikenhet. Vi erbjuder därför en digital kurs framtagen i samarbete med Skolporten, som kan kompletteras med individuell handledning, som stöd för ditt skrivande av en utvecklingsartikel. Läs mer om Skriva för skolutveckling här!

Kursen och handledningen utgår från författaranvisningar och granskningsinstruktioner för artikelserien Leda & Lära.

 

Uppdrag Innovation och entreprenöriellt lärande

Under läsåren 2017-2019 samarbetade Ifous med Södertäljes kommunala gymnasieskolor inom projektet Innovation och entreprenöriellt lärande. Målgruppen för arbetet var förstelärare, skolledning och förvaltningsledning. Insatsen innefattade stöd för utveckling och syftade till att skapa rutiner och stödstrukturer så att utvecklingsprojektets frågor omfattas av det systematiska kvalitetsarbetet, på enhetsnivå och verksamhetsnivå Utvecklingsstödet består av träffar där deltagarna diskuterar arbetsmetoder, modeller och verktyg för arbetet på de egna skolorna. Mellan varje träff får förstelärarna uppdrag att prova på hemmaplan under projektets gång.

Läs mer om Uppdrag Innovation och entreprenöriellt lärande.

Kontaktperson: Henrik Hamilton