Här hittar du Ifous officiella skrivelser och remissvar. 2023 blev Ifous officiell insans för remissvar.

 

2024

Den 23 april skickade Ifous in ett yttrande till förslaget till ändring av förordningen (SKOLFS 2018:50) om läroplan för förskolan. Ifous lyfter bland annat att i skrivelsen tydliggöra behovet av förutsättningar och infrastrukturer som ger förskollärare reella möjligheter att självständigt värdera och välja arbetssätt och lärverktyg samt att utvärdera effekterna av läroplansförändringen.

Du kan läsa inspelet här. 

.

2023

Regeringen planerar att lägga fram en ny forsknings- och innovationsproposition hösten 2024. Den 27 oktober skickade Ifous  in ett inspel till utbildningsdepartementet. I inspelet framhålls att utbildningsvetenskap, och särskilt praktiknära forskning, behöver stärkas. Den planerade permanentningen av ULF är ett steg i detta, och Ifous understryker därför vikten av att anslå medel till ULF i enlighet med det i juni inlämnade förslaget till avtal.

Du kan läsa inspelet här.

 

I juni 2022 fick Statens skolverk i uppdrag att föreslå en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för 2023–2027. Den 19 december 2022 lämnade Skolverket ett förslag till nationell digitaliseringsstrategi till Regeringskansliet. Ifous är remissinstans och lämnade in sitt yttrande i april 2023.

Du kan läsa hela yttrandet här. 

 

2021

Med grund i tio års erfarenhet av FoU-arbete i samverkan med skolhuvudmän och lärosäten lämnade Ifous i oktober synpunkter på regeringens förslag i promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare (U2021:03373) Synpunkterna berör de frågor som har bäring på Ifous verksamhet. Det gäller framförallt förslagen om en nationell struktur för kompetensutveckling.

Läs Ifous remissvar i sin helhet.

 

2020

Den 30 oktober 2019 skickade Ifous in ett inspel till  den forskningspolitiska propositionen 2020, baserat på Ifous samlade erfarenhet om praktiknära forskning.

 

2018

Den 29/8 offentliggjorde regeringen förskolans nya läroplan. Här kan du läsa kommentaren av Ifous vd angående läroplanen.

Ifous har, den 15/8, kommit med ett yttrande över Utbildningsdepartementets slutbetänkande ”Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring” (SoU 2018:19) . Läs det i sin helhet här.

Den 31 januari gjorde Ifous ett yttrande över Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan, du hittar det här.

 

 

2017

Ifous har lämnat ett yttrande om slutbetänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU2017:44). Vi gör det med utgångspunkt i våra erfarenheter av det pågående projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever. Läs remissvaret här.

I april 2017 presenterade Skolkommissionen förslag om en nationell strategi för ett skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet. Ifous har lämnat ett yttrande över förslaget där vi i stort ställer oss bakom Skolkommissionens problembeskrivning men där vi också ifrågasätter och kommenterar några av förslagen. Läs remissvaret här.

 

 

2015

Ifous lämnade 28 oktober in ett inspel till arbetet med den kommande forskningspropositionen. Vi betonade vikten av forskning i samverkan med de verksamma i skolan och framförde även behovet av satsningar på praktiknära forskning och att stimulera innovation och nyttiggörande av utbildningsvetenskaplig forskning. Läs inspelet här.