Pressmeddelande: Elevernas behov blev katalysator för undervisningsutveckling

Senast uppdaterad 2024-06-03

I dag avslutas FoU-programmet Fokus undervisning och medverkande lärare, skolledare och forskare delar med sig av erfarenheterna från tre års arbete under seminariet Elevernas behov som katalysator för undervisningsutveckling. Under tre år har drygt 200 lärare, rektorer och skolchefer arbetat med case för att ringa in behov hos elever, lärare och rektorer, och utifrån dem analysera och diskutera såväl undervisnings- som ledarhandlingar. Det har fått effekter på flera plan.

– Arbetet i programmet har hjälpt oss att vända perspektivet och börja inifrån kärnan, det vill säga de elever vi har i klassrummen och forma undervisning och ledning utifrån deras behov, inte deras svårigheter, säger Peter Nyberg, biträdande förvaltningschef Burlövs kommun och styrgruppens ordförande i ett pressmeddelande som går att läsa här.

FoU-programmet har nu avslutats, men för skolhuvudmän intresserade av att arbeta med undervisningsutveckling erbjuder Ifous nu satsningen Behovsdriven undervisningsutveckling.


Pressmeddelande: Swedish Edtest i ny datadriven kostym med ökad interaktivitet och AI

Senast uppdaterad 2024-03-08

Publicerat 230305

Nu är den nya versionen av Swedish Edtest, vår nationella arena för att värdera och välja digitala lärresurser, här. Det innebär ökade möjligheter till interaktion, reflektion och även dokumentation för att ha koll på att digitala läromedel väljs i samspel med analoga, på vetenskaplig grund, utifrån pedagogiskt värde och lärarnas syfte med undervisningen.

– Den nya versionen vi nu presenterar innebär ökade möjligheter till ett än mer datadrivet arbete, där lärarnas värderingar kan sparas och aggregeras för reflektion och diskussion och även användas som ett viktigt underlag för investering i relevanta läromedel. På så sätt får lärarna både ökad kunskap och ett ökat inflytande över valet av läromedel, säger Karin Hermansson, vd på Ifous, där Swedish Edtest har sin hemvist. Lärarna blir mer medvetna och den digitala kompetensen höjs.

 

Läs hela pressmeddelandet via den här länken. 


Pressmeddelande: Nytt FoU-program fördjupar kunskaperna om fritidshemmets roll för elevers lärande

Senast uppdaterad 2023-12-05

Publicerat: 2023-11-28

Fritidshemmens verksamhet har traditionellt handlat om tillsyn, omsorg och lek, men i 2016 års reviderade läroplan förtydligades fritidshemmets uppdrag att komplettera förskoleklassen och grundskolan och mer aktivt stimulera undervisningsutveckling, elevers utveckling och lärande. Nu startar fyra kommuner FoU-programmet Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse. 28-29 november hålls det första utvecklingsseminariet för alla deltagarna.

– En ambition är att de kunskaper vi tillsammans utvecklar i detta FoU-program dessutom ger underlag för diskussioner om hur verksamheten i landets fritidshem skulle kunna bidra till en mer likvärdig utbildning, säger Andreas Jacobsson, process-och projektledare på Ifous.

FoU-programmet pågår 2023-2026 och finansieras av de fyra medverkande skolhuvudmännen och Linnéuniversitetet.

Läs pressmeddelandet här. 

 

 


Pressmeddelande: Hur ska vi använda all data vi har? Vilken data behöver vi för att välja hur vi ska agera?

Senast uppdaterad 2023-09-15

Publicerat: 2023-06-01

Hur ska vi använda all data vi har? Vilken data behöver vi för att välja hur vi ska agera? I de frågorna tog drygt 100 lärare, rektorer och skolchefer avstamp när de inledde FoU-programmet Datadriven Skolförbättring. Efter tre år gissar de mindre, är mer självkritiska och agerar mer medvetet än tidigare. De lärare och skolledare som medverkat har blivit mer självkritiska, konstaterar Anette Jahnke, processledare hos Ifous som lett programmet:
– I kombination med en förmåga att också agera på sin analys av data ger det ett slags självreglerande förhållningssätt, vilket kan ses som en höjd professionalism.

Sex skolhuvudmän, Eskilstuna kommun, Fridaskolorna AB, Nyköping Strand Utbildningscentrum, Salems kommun, Tyresö kommun och Värmdö kommun deltog i programmet tillsammans med forskare från Stockholms universitet och Linnéuniversitetet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

 

Torsdagen 1 juni, hölls det avslutande seminariet i FoU-programmet, Datadriven förbättring av undervisning och utbildning, och i samband med seminariet släpptes rapporten från programmet,  Datadriven skolförbättring – Att bygga agerbar kunskap om sin verksamhet.

 


Pressmeddelande: ULF – med fokus på praktiknära forskning

Senast uppdaterad 2024-02-20

Publicerat: 2023-06-26

Ett förslag på nytt nationellt ULF-avtal har i dag, 26 juni, lämnats in till regeringen. ULF-avtalet stödjer organisation för praktiknära forskning i samverkan på utbildningsområdet under den kommande 10-årsperioden. Förslaget har arbetats fram av en grupp med bred förankring i akademin och skolans alla delar genom företrädare för samtliga skolhuvudmän och lärosäten. Ifous, som är grundat av de tre huvudmannaorganisationerna, och därmed samarbetsplattform för Sveriges samtliga skolhuvudmän, har sedan 2022 medverkat i arbetet.
– När ULF permanentas är det viktigt att det finns strukturer som gör det möjligt för alla huvudmän, oavsett storlek och huvudmannaskap, att delta. För oss är fokus på att möta professionens behov och göra det möjligt för fler att vara med, säger Karin Hermansson, vd på Ifous.  

Läs pressmeddelande i sin helhet. 


Pressmeddelande: Nytt stödmaterial för förskolan i arbetet med att främja barns psykiska hälsa

Senast uppdaterad 2024-02-20

Publicerat: 2023-04-27
.
Förskolan kan göra mycket för att främja barns psykiska hälsa. Genom att stimulera förmågan att uttrycka och reglera känslor, forma trygga relationer, umgås med andra och ge barn möjlighet att utforska och lära sig nya saker kan förskolan ha en stor positiv effekt på deras mående. Det här framgår tydligt i den kunskapsöversikt som Ifous tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) Stockholms län tog fram 2022.
.
Översikten består av en sammanställning av forskningsläget samt en praktisk vägledning för förskolans arbete. Nu tas ytterligare ett steg genom att lansera ett stödmaterial för att underlätta det praktiska utvecklingsarbetet i förskolan. Stödmaterialet är baserat på filmer, diskussionsstöd och verktyg för det praktiska arbetet i personalgruppen.
.


Pressmeddelande: Nytt FoU-program ska främja barns språkutveckling i förskolan

Senast uppdaterad 2024-02-20

Publicerat: 2023-04-11

Många förskolor kämpar med att hitta sätt att arbeta med barnens språkutveckling men ofta saknas tillräcklig forskningsbaserad kunskap som kan ge vägledning i arbetet. Nu startar elva kommuner i samverkan med forskare och med Ifous ett nytt FoU-program som ska utveckla det språkutvecklande arbetet i förskola.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.

 


Kick-off för EmpowerEd

Senast uppdaterad 2024-02-20

Publicerat: 2023-02-16
.

16-17 februari befinner sig Anna Åkerfeldt, forskare kopplad till Swedish Edtest samt process- och projektledare på Ifous, och Karin Hermansson, vd på Ifous, på kick-off i Bryssel för EU-projektet EmpowerEd. Projektet syftar till att etablera ett europeiskt nätverk för kunskapsutbyte mellan aktörer som arbetar med utveckling och innovation inom utbildning; edtechbolag, skolor, universitet, testbäddar, inkubatorer, offentliga organisationer och policymakare. Projektet pågår under tre år, med start i januari 2023.

 

Läs mer om EmpowerEd och handlingsplanen för digitalt utbyte.


Pressmeddelande: Kvaliteten i fokus för rektorer i digitaliseringsarbetet – Ny rapport från Swedish Edtest

Senast uppdaterad 2024-02-20

Publicerat: 2023-02-09

Att välja digitala lärresurser och läromedel är en svår uppgift, där rektor har en nyckelroll. I regel finns en process för hur valet ska gå till, men rektorer efterlyser stöd och samarbete för att öka kompetensen och systematiken i arbetet. Det framgår av en ny rapport som släpps i dag där rektorers syn på arbetet med skolans digitalisering och vad de anser behöva för stöd undersökts.

– Rektorerna är en viktig länk mellan lärare och förvaltning och deras kompetens att leda arbetet med att välja och värdera digitala lärresurser är helt avgörande, säger Anna Åkerfeldt, forskare och metodutvecklare för Swedish Edtest och huvudförfattare till rapporten. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet. 

 


Pressmeddelande: EmpowerEd januari 2023

Senast uppdaterad 2024-02-20

Swedish Edtest ska spridas i Europa

Publicerat 2023-01-12

Testarenan Swedish Edtest, som utvecklar skolors förmåga att välja och värdera digitala lärresurser, väcker internationellt intresse och modellen sprids nu till andra länder genom EU-projektet EmpowerEd. Projektet ska etablera ett nätverk för utbyte och samverkan som i förlängningen stärker EU-ländernas konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Den nationella testarenan Swedish Edtest är en pionjär när det gäller att föra samman lärare och edtechbolag för att utveckla såväl skolors och skolhuvudmäns digitala och beställarkompetens som kvaliteten i de digitala lärresurserna. Modellen kommer nu att spridas till andra länder i Europa genom ett EU-projekt där Ifous ingår som en av nio partners.

Läs hela pressmeddelandet.


Pressmeddelande: Sju kommuner sätter fokus på undervisningen i anpassad skola

Senast uppdaterad 2024-02-20

Publicerat 2022-12-04

Hur kan undervisning se ut för barn med intellektuell funktionsnedsättning? Hur vidareutvecklar man som lärare ett meningsfullt lärande för elever i anpassad skola? Nu startar sju skolhuvudmän i samverkan med forskare från två lärosäten och Ifous ett nytt FoU-program som ska öka kunskaperna om kunskapsuppdraget i anpassad skola.

I dag sparkas programmet igång med ett seminarium i Stockholm. Andreas Jacobsson, process- och projektledare på Ifous, är glad över att få komma igång:

– I och med den senaste läroplansrevideringen blir det tydligt att undervisningsutveckling behöver ges större utrymme. Därför känns det helt rätt att dra igång detta just nu.

Läs hela pressmeddelandet här.


Pressmeddelande: Karin Hermansson ny vd för Ifous

Senast uppdaterad 2024-02-20

Publicerat 2022-05-05

Den 1 september tillträder Karin Hermansson som vd för den ideella föreningen Ifous då nuvarande vd Marie-Hélène Ahnborg går i pension. Karin kommer närmast från en tjänst som FoU-ansvarig på Ifous och har mångårig erfarenhet av samspelet mellan forskning och praktik, från ren forskningskommunikation till forskningssamverkan för att utveckla en verksamhet.

– Det känns väldigt roligt att få vara med och driva Ifous i en ny fas, där föreningen växer sig både större och starkare, säger Karin Hermansson.

Läs pressmeddelandet i sin helhet. 


Pressmeddelande: Ifous tar över den nationella testarenan Swedish Edtest

Senast uppdaterad 2024-02-20

Publicerat 2022-04-28

Nu är det klart att forskningsinstitutet Ifous tar över Sveriges nationella testarena för digitala lärresurser, Swedish Edtest. I samarbete med branschorganisationen Swedish Edtech Industry fortsätter utvecklingen av en digital testarena som möjliggör för fler lärare, skolhuvudmän och edtechutvecklare att utveckla  kvaliteten i digitala lärresurser samtidigt som den digitala kompetensen i skolan höjs.

-Det är fantastiskt att få möjlighet att förvalta och utveckla en så spännande verksamhet och jag tror att Ifous genom sitt nätverk av skolhuvudmän och vana vid att rigga samverkan kan bidra till en positiv utveckling, säger Marie-Hélène Ahnborg, VD på Ifous.

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet.


Pressmeddelande: Äntligen FoU i fritidshemmet!

Senast uppdaterad 2024-02-20

Publicerat 2022-04-26

2019 startade Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Fritidshemmets pedagogiska uppdrag och under tre år har lärare och skolledare på olika nivåer hos fyra skolhuvudmän arbetat tillsammans med forskare från Högskolan i Gävle och Linnéuniversitetet  för att med praktiknära forskningsinsatser och konkret utvecklingsarbete stärka fritidshemmen så att de kan fungera som pedagogiskt komplement till skolan utan att förlora det som är unikt för fritidshemmet.

Programmet avslutas med en digital konferens i dag, 27 april 2022.

– Det är fantastiskt att vi nu är i mål. Engagemanget har varit stort hos de medverkande, från operativ till strategisk nivå. Det bådar gott för den fortsatta verksamhetsutvecklingen, säger Andreas Jacobsson, projekt- och processledare på Ifous och den som har lett FoU-programmet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet. 


PRESSMEDDELANDE: Fjärr- och distansundervisning för en mer likvärdig skola

Senast uppdaterad 2024-02-20

Publicerat 2022-03-29

2019 startade Ifous FoU-programmet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning (DigiLi). Inom ramen för FoU-programmet  har lärare och skolledare på olika nivåer hos åtta olika skolhuvudmän tillsammans med Ifous och forskare från Åbo Akademi, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan arbetat med att utveckla fjärr- och distansundervisningen i sina respektive verksamheter. Syftet har varit att stärka lärares och ledningspersoners förmåga att planera, organisera och genomföra undervisning med hjälp av digital teknik utifrån kunskap om när och hur detta bäst låter sig göras.

29-30 mars hålls delningsseminariet Undervisning på fjärr och distans och i samband med det släpps den avslutande rapporten där resultaten från programmet presenteras.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.


PRESSMEDDELANDE: Språkutvecklande förskola kräver kunskap och kompetens!

Senast uppdaterad 2024-02-20

Publicerat 2022-01-20

Torsdagen 20 januari presenterade Ifous Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola. Den är framtagen för att bidra med kunskaper som kan underlätta förskolans språkutvecklande arbete, så att alla barn, utifrån sina individuella förutsättningar, får möjlighet att utvecklas optimalt.

– Vi är glada att ha fått möjlighet att ta fram den här studien. Den stärker oss i övertygelsen om att finns behov av ytterligare forskning och utveckling. Det gäller framför allt hur den kunskap som finns kan användas när man organiserar för och undervisar i förskolan så att det gynnar barnens språkutveckling. Vi hoppas kunna ge stöd i det arbetet genom våra kommande FoU-satsningar, säger Henrik Hamilton som är projekt- och processledare på Ifous.

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet.


Pressmeddelande: Tidiga insatser i förskolan – en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2024-02-20

I dag presenteras kunskapsöversikten Ifous fokuserar: Att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa i förskola vid ett öppet seminarium. Ifous har tagit fram den tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) i Stockholms län som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet genom Storsthlm.

– Jag är så glad att vi tillsammans med UPH fördjupar oss i de här angelägna frågorna och jag tror att kunskapsöversikten kommer att vara ett värdefullt redskap i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Andreas Jacobsson som är den som leder och samordnar projektet hos Ifous.
.


Pressmeddelande: Utveckling av lärares praktik och profession – vad, hur och av vem?

Senast uppdaterad 2024-02-20

Under tre år har 200 lärare och ledare från fyra skolhuvudmän samarbetat med forskare för att lärarna ska identifiera och adressera sina egna förbättringsområden i sina klassrum. Nu presenteras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Lärares praktik och profession. Forskare och praktiker delar med sig av erfarenheter och resultat från programmet.
.
– Över 600 aktionsforskningsstudier har genomförts! Dels förstås av lärarna i programmet, men också av deras kollegor som inspirerats och tagit del av arbetssättet, säger Anette Jahnke, projekt- och processledare på Ifous och som lett FoU-programmet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet. 

 


Pressmeddelande: Huvudmannaorganisationerna tar över Ifous

Senast uppdaterad 2022-05-19

Marie-Hélène Ahnborg, VD på Ifous, och Mats Gerdau, ny styrelseordförande i den ideella föreningen Ifous, i samband med övergången 31 maj 2021.

Den 31 maj 2021 tar skolans tre huvudmannaorganisationer över Ifous verksamhet. På det sättet stärks den praktiknära skolforskningen och det forskningsbaserade utvecklingsarbetet i svensk skola. Ifous verksamhet kommer nu att bedrivas som en ideell förening med Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som medlemmar. Verksamheten fortsätter med samma inriktning som tidigare men ambitionen är att med de tre medlemsorganisationerna i ryggen ska Ifous kunna nå ut till fler skolor och skolhuvudmän och därmed ytterligare bredda och fördjupa verksamhetsutbudet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.


Pressmeddelande: En förskola i takt med tiden

Senast uppdaterad 2022-05-19

I dag, torsdagen 22 april, avslutas Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Flerstämmig undervisning i förskolan med den öppna konferensen En förskola i takt med tiden. I programmet har 300 förskollärare och ledare för förskoleverksamhet på olika nivåer i åtta kommuner under drygt tre år har arbetat tillsammans med forskare från Malmö universitet för att utveckla undervisningen i sina förskolor.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.


Pressmeddelande: Samverkan grundläggande för att främja skolnärvaro

Senast uppdaterad 2024-02-20

I dag släpps Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd i förskola och skola som Ifous tagit fram tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län (UPH) som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet. Satsningen genomförs som en del av regeringens strategi inom området psykisk hälsa.

 

Gå vidare till pressmeddelandet och rapporten.


Pressmeddelande: Språkutvecklande arbetssätt inom sfi

Senast uppdaterad 2024-02-20

I dag hålls det digitala spridningsseminariet för FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi. Där presenteras det arbete som har bedrivits under tre år, då skolledare och lärare på sfi studieväg 2 och 3 hos tre kommunala utbildningsanordare – Haninge kommun, Hässleholms kommun och Stockholms stad – samt hos den enskilda utbildningsanordnaren Hermods, har arbetat i enlighet med Ifous modell för FoU-samverkan inom ramen för programmet. I samband med seminariet släpps även programrapporten med resultatet av forskningsarbetet.

Du hittar pressmeddelandet i sin helhet här.


PRESSINBJUDAN: Språkutvecklande arbetssätt inom sfi – varför och hur?

Senast uppdaterad 2020-12-03

Torsdagen 3 december arrangerar Ifous ett digitalt spridningsseminarium där resultaten från det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi presenteras. Medverkar gör bland annat Cecilia Christersson, vicerektor Malmö universitet, tidigare särskild utredare (SOU 2018:19) och Kristina Persdotter, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström. Forskningsresultaten presenteras av docent Berit Lundgren och docent Jenny Rosén, båda vid Högskolan Dalarna. Under dagen kommer även lärare, rektorer och övergripande chefspersoner som deltagit i programmet att berätta om erfarenheterna från det utvecklingsarbete som har bedrivits.

Läs pressinbjudan i sin helhet. 


Pressmeddelande: Ny studie väcker nya frågor om FoU – samverkan

Senast uppdaterad 2024-02-20

Vilka avtryck ger programmen i verksamheterna och hur påverkas eleverna? Hur sprids och används den forskning som bedrivs inom programmen? Vad menas egentligen med praktiknära forskning och forskningsbaserat utvecklingsarbete? Det är några av de frågor som har behandlats i studien Ifous fokuserar: Effekter av Ifous forsknings- och utvecklingsprogram som har genomförts av forskare vid Förvaltningshögskolan och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Läs pressmeddelandet i sin helhet.


Pressmeddelande: Programmering i skolan – vad, hur, när och varför?

Senast uppdaterad 2024-02-20

Samtidigt som det infördes programmering i grundskolans kursplaner startade Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram (FoU), Programmering i ämnesundervisningen, där lärare och skolledare har arbetat tillsammans med forskare inom ett område där det till stora delar saknats kunskap. Onsdagen 4 november presenterades resultaten som väcker frågor om huruvida förhoppningarna på programmering verkligen infriats.

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.


PRESSINBJUDAN: Programmering i skolan – vad, hur, när och varför?

Senast uppdaterad 2020-11-17

Onsdagen den 4 november arrangerar Ifous den digitala konferensen Programmering i skolan – vad, hur, när och varför? .  Där presenteras och diskuteras resultaten från det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet  Programmering i ämnesundervisningen, där både forskare och praktiker medverkat. Resultaten väcker frågor om huruvida de förhoppningar man hade på programmering verkligen infrias. Bland de medverkande under dagen finns Peter Fredriksson, gd Skolverket, Jalal Nouri, docent DSV Stockholms universitet. 

Pressinbjudan i sin helhet. 


Pressmeddelande: Nyanlända elevers lärande

Senast uppdaterad 2024-02-20

Resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Nyanlända elevers lärande publiceras i dag. Under tre år har lärare och skolledare från Örebro kommun, tillsammans med forskare från Mälardalens högskola, arbetat tillsammans med forskare för att utveckla mottagande och undervisning av nyanlända elever. I dag släpps slutrapporten Nyanlända elevers lärande: Att möta mångfalden i klassrummet.

 

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du här.

 


Pressmeddelande: Elever ser både möjligheter och svårigheter med distansundervisning

Senast uppdaterad 2024-02-20

När smittspridningen av Covid-19 ökade kraftigt hänvisades Sveriges gymnasieelever till distansundervisning. En stor förändring för många, och hur har eleverna själva upplevt situationen? Ifous släpper i dag delrapporten  Gymnasieelevers uppfattningar av när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat, som genom en enkät undersökt hur väl eleverna tycker att de kan koncentrera sig på undervisningen, sociala aspekter och fysiskt och psykiskt välmående. Fram träder en komplex bild.

Pressmeddelandet i sin helhet och Delrapporten: Gymnasieelevers uppfattningar av när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat finns att läsa här.

 


Pressmeddelande: Ny vägledande forskningsöversikt om kartläggning av orsaker till skolfrånvaro

Senast uppdaterad 2024-02-20

Skolfrånvaron ökar och det finns många frågor att ställa när en elev är frånvarande och där de många olika svaren kräver sina specifika åtgärder för att göra det möjligt för eleven att komma tillbaka till undervisningen. Men hur ställer man dessa frågor på rätt sätt? Vad kan forskningen lära oss om hur man kan kartlägga och analysera orsakerna till skolfrånvaro?

För att ge vägledning i hur man kan genomföra kartläggning där orsaker identifieras och analyseras har Ifous låtit genomföra en forskningsöversikt i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet. Rapporten innehåller en sammanställning av relevant forskning inom området och syftar till att ge konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget.

 

Du hittar rapporten samt pressmeddelandet i sin helhet här.


Pressmeddelande: Inkluderande lärmiljöer – rapport från en forskningsinsats

Senast uppdaterad 2024-02-20

Den 5 maj presenteras resultaten från den forskning som har bedrivits i Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer. Under tre års till har cirka 250 lärare och skolledare har arbetat tillsammans med forskare från Högskolan i Borås med frågor som rör hur en lärmiljö ut som är inkluderande ser ut och vad som egentligen menas med inkludering.

Pressmeddelandet i sin helhet, samt slutrapporten hittar du här.

 


Pressmeddelande: Inkluderande lärmiljöer – för vem, varför och hur?

Senast uppdaterad 2024-02-20

I dag presenteras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoUInkluderande lärmiljöer. Under tre år har 235 lärare och skolledare i ca 40 skolor i sju kommuner arbetat tillsammans med forskare för att fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om hur skolan kan möta alla elever.
– Jag är djupt imponerad över det engagemang och nyfikenhet som de medverkande har tagit sig an arbetet med. Utvecklingsprocessen har inneburit både motgångar och huvudbry – men det är naturligt och en nödvändig del av att utvecklas, säger Henrik Hamilton, process- och projektledare på Ifous.

Hela pressmeddelandet hittar du här


Pressinbjudan: Inkluderande lärmiljöer – för vem, varför och hur?

Senast uppdaterad 2019-12-12

Onsdagen 27 november presenteras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Inkluderande lärmiljöer. Under tre år har 235 lärare och skolledare i ca 40 skolor i sju kommuner arbetat tillsammans med forskare för att fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om hur skolan kan möta alla elever.

Pressinbjudan i sin helhet hittar du här

 


Pressmeddelande: Äntligen FoU i fritidshemmet!

Senast uppdaterad 2024-02-20

Onsdagen 13 november startade Ifous’ forsknings- och utvecklingsprogram Fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Under tre år kommer lärare, fritidspedagoger och skolledare att arbeta ihop med forskare för att med praktiknära forskningsinsatser och konkret utvecklingsarbete stärka fritidshemmen så att de kan fungera som pedagogiskt komplement till skolan utan att förlora det som är unikt för fritidshemmet. Det är Ifousmedlemmarna  Stockholms stad, Linköpings och Österåkers kommuner, Stiftelsen Bladins som gått in i programmet. Forskningsinsatsen bedrivs av Linnéuniversitetet och Högskolan i Gävle.

Pressmeddelande: Äntligen FoU i fritidshemmet!

Följ dagen på Twitter under hashtagen #IfousFriPU


Pressmeddelande: Skolnärvaro – en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2024-02-20

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Långvarig skolfrånvaro kan vara ett tecken på psykisk ohälsa. Dessa frågor behandlas i en forskningsöversikt som Ifous tagit fram tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet. Satsningen genomförs som en del av regeringens strategi inom området psykisk hälsa.

 

Pressmeddelandet i sin helhet.


Pressinbjudan: Värdegrund och vetenskaplig grund – dilemma eller möjlighet

Senast uppdaterad 2019-07-03

Tisdagen 2 juli arrangerar Ifous i samverkan med Vetenskap & Allmänhet seminariet ”Värdegrund och vetenskaplig grund – dilemma eller möjlighet” i Visby. Arrangemanget är en del av Almedalsveckan och fokus ligger på skolans demokratiuppdrag och vad det innebär i förhållande till kravet på utbildning på vetenskaplig grund.

 

Pressinbjudan i sin helhet hittar du här. 


Pressmeddelande: Att bygga skola på vetenskaplig grund – hur gör man det?

Senast uppdaterad 2024-02-20

Den bristande tillgången på skollokaler är en av skolans stora utmaningar. Under de närmaste åren kommer många nya skolor behöva byggas eller renoveras. Vad bör man som skolhuvudman tänka på vid planering av nybyggnation och renovering? Ifous släpper i dag rapporten Ifous fokuserar skolmiljöer – Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö, från ett analysprojekt i samverkan med Stockholms stad, Nacka kommun, Huddinge kommun och Kungsbacka kommun samt SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor och Högskolan i Gävle. Rapporten har ambitionen söka svar samt bereda för vidare arbete inom frågeställningen.

Pressmeddelandet i sin helhet. 

Rapportsidan Ifous fokuserar: Bygga skola

 


Pressmeddelande: Undervisning i förskolan – från invecklat till utvecklat

Senast uppdaterad 2024-02-20

Fredagen 26 april avslutas Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Undervisning i förskolan där 250 förskollärare och förskolechefer i tio kommuner och drygt 80 förskolor under tre år har arbetat tillsammans med forskare från Malmö universitet för att utveckla undervisningen i sina förskolor.

– Det har varit en spännande process och helt fantastiskt att se hur våra förskollärare har stärkts i sin professionella roll. Tillsammans har vi fördjupat våra kunskaper med allt vad det innebär för utvecklingen av våra förskolor, säger Anders Wedin, verksamhetschef i Österåkers kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

 

Läs hela pressmeddelandet här .

 


Pressmeddelande: Nära och fjärran i tid och rum – finsk-svensk samverkan för en likvärdig skola

Senast uppdaterad 2024-02-20

I en unik satsning möts lärare och skolledare från Sverige och Finland för att utbyta erfarenheter och öka den forskningsbaserade kunskapen. I Ifous FoU-program Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning” deltar Linköpings kommun, Region Gotland, Region Östergötland, Pajala kommun, Storumans kommun, Torsås kommun, Värmdö kommun och Ålands landskapsregering.

Mer om satsningen hittar du här.

 


Ifous grundare Per Reinolf har gått bort efter en tids sjukdom

Senast uppdaterad 2019-05-16

– Det är med stor sorg som vi har mottagit beskedet att Per inte längre finns bland oss. Hans betydelse för att få igång forskningssamverkan som utgår från lärares och skolledares behov kan inte nog betonas, säger Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg.

Per Reinolf grundade Ifous år 2011. Initiativet var ett svar på många skolhuvudmäns önskan att arbeta mer systematiskt och strukturerat för att stärka den vetenskapliga grunden och utveckla den beprövade erfarenheten i skolan. I dag driver Ifous åtta olika FoU-program där skolans praktiker arbetar tillsammans med forskare inom olika frågor som är relevanta för undervisningen.
Totalt deltar cirka 1 000 lärare, rektorer och förvaltningschefer från hela landet samt forskare från flera lärosäten.

Per Reinolf var en entusiastisk entreprenör med stort engagemang för lärarkåren och utvecklingen av den svenska skolan.
Utöver Ifous var han även grundare av företagen Skolporten och Arete Akademi.

För Per Reinolf stod alltid de unga, barnen och deras möjligheter till god utbildning i fokus. I den senaste intervjun med honom i Lärarnas tidning i januari i år, säger han:

– Jag vill hjälpa unga att erövra världen. Därför jobbar jag för dem som jobbar för de unga – lärarna.

Per Reinolf kommer att vara mycket saknad av familj, vänner och många kollegor som han arbetat med under årens lopp.

 

 


Nu startar Flerstämmig undervisning i förskolan

Senast uppdaterad 2019-05-21

Torsdagen den 26 april startade Ifous ett FoU-program med fokus på förskolans pedagogiska uppdrag. Programmet Flerstämmig undervisning i förskolan drivs i samarbete med åtta kommunala skolhuvudmän och med Malmö universitet. Under tre och ett halvt år kommer forskare och praktiker att arbeta tillsammans för att utveckla förutsättningarna för de yngre barnens kunskapsutveckling.

– Det finns ett oerhört sug hos förskolans personal att få vara med och öka den forskningsbaserade kunskapen och det är så roligt att se ett sådant engagemang hos alla medverkande, säger Henrik Hamilton som är den som leder programmet.

Läs hela pressmeddelandet här!

 


Skolhuvudmän går samman för att stärka den forskningsbaserade kunskapen om programmering i undervisningen

Senast uppdaterad 2019-05-21

Nyligen startade det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på
programmering. FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen drivs i samarbete med Stockholms stad, Simrishamns kommun, Tyresö kommun, Åstorps kommun, Freinetskolan Hugin och med forskare från Stockholms universitet. Under tre år kommer de att arbeta tillsammans för att med praktiknära forskningsinsatser och genom konkret utvecklingsarbete stärka undervisningen så att programmering kan användas som ett verktyg för att stärka elevernas kunskapsutveckling.

Läs hela pressmeddelandet här.


Utbildningsanordnare går samman för att stärka den praktiknära forskningen om sfi

Senast uppdaterad 2019-05-21

I dagarna startar det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på sfi-undervisning. FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi drivs i samarbete med fem utbildningsanordnare – kommunala och enskilda – och med Högskolan Dalarna. Under tre år kommer de att arbeta tillsammans för att utveckla vuxna andraspråksinlärares möjligheter att lära sig svenska.

Läs mer om programmet här.


Kick-off: Programmering i ämnesundervisningen – vad vet vi om det?

Senast uppdaterad 2017-10-19

Vad lär man sig när man lär sig att programmera i skolan? Kan programmering stödja elevers lärande i matematik? I andra ämnen? Dessa och andra frågor om hur programmering kan integreras i ämnesundervisningen kommer att behandlas i ett treårigt forsknings- och utvecklingsprogram som sparkas igång i dag, tisdagen 17 oktober.

Läs mer om det nya programmet.


Pressinbjudan: Ifous fokuserar på matematik och presenterar en ny matematikdidaktisk rapport

Senast uppdaterad 2017-02-09

Tillsammans med fem av sina partner  har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av uppgifter som elever visat sig ha relativt svårt för efter att de lämnat grundskolan bakom sig och står på tröskeln till gymnasiet. Syftet är att bidra  till didaktiska diskussioner lärare emellan, men också som underlag för skolledare när det gäller framtida utvecklingsarbete. Analysen presenteras 7 februari.

Pressinbjudan

 

 


Ifous fokuserar

Senast uppdaterad 2017-03-31

Fortsatt utveckling av matematikundervisningen nödvändig

 

Kunskapsmätningarna TIMSS och PISA visar att den nedåtgående trenden är bruten när det gäller elevers kunskapsresultat i matematik. Samtidigt är det viktigt att fortsätta och fördjupa utvecklingen av undervisningens kvalitet. Tillsammans med sina fem partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan genomför Ifous nu en matematikdidaktisk analys av uppgifter som svenska elever har svårt respektive lätt för när de börjar gymnasiet. Syftet är att genom analys av insamlade data få kunskap som kan bidra till en fortsatt utveckling av undervisningen i matematik.

 

Läs mer om Ifous fokuserar och den matematikdidaktiska satsningen här.


Ifous i Almedalen: Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?

Senast uppdaterad 2016-10-14

Onsdagen 6 juli arrangerade Ifous tillsammans med Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Nacka kommun och Kunskapsskolan seminariet ”Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?”. Seminariet ägde rum under Amledalsveckan i Visby och drog ett stort antal besökare. Läs mer om dess innehåll samt se det filmade inslaget.

 Om seminariet


Ifous bjuder in till pressträff 8 februari

Senast uppdaterad 2016-03-11

För att ytterligare ta ansvar för utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning inleder nu fem av Sveriges ledande skolhuvudmän ett långsiktigt partnersamarbete med Ifous – skolbranschens eget forskningsinstitut. De fem skolhuvudmännen är Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Kunskapsskolan och Nacka kommun.

 Läs mer om inbjudan!


Marie-Hélène Ahnborg ny vd för Ifous

Senast uppdaterad 2017-01-09

Nu är det officiellt, Marie-Hélène Ahnborg tillträder som ny vd för Ifous. Hon har en bakgrund som lärare och har tidigare arbetet som bland annat diplomat på OECD och avdelningschef på Skolverket. Marie-Hélènes fokus kommer att ligga på att vidareutveckla Ifous som skolhuvudmännens eget forskningsinstitut och att driva utvecklingsarbete och stimulera praktiknära utbildningsforskning.

 

Läs mer här.

 


Ifous Almedalspicknick drog en bred publik

Senast uppdaterad 2016-04-06

Under Almedalsveckan anordnade Ifous en samtalspicknick, ”Forskare på “heta filten”: Inkluderande lärmiljöer i skolan – vad är det och hur gör man?” ”. Arrangemanget drog en bred publik och diskussionerna under picknicken berörde bland annat kopplingen mellan forskning och praktik samt hur det kan se ut på olika nivåer i en skolorganisation.

Publicerat: 2014-07-11

 Läs mer!


Ifous viktig samtalspart i förarbetet inför nytt skolforskningsinstitut

Senast uppdaterad 2016-04-06

Regeringen har uppdragit åt VR att ansvara för kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Ifous är en av de organisationer som ska involveras i arbetet.
– Ifous har en stark förankring i praktiken och de behov som finns ute i verksamheterna. Vi är glada att regeringen värdesätter att deras perspektiv kommer fram, säger Per Reinolf, vd Ifous.

Publicerat: 2013-12-16

 Läs mer!


Magasin 360 blir Skolporten – nytt format och vässat innehåll

Senast uppdaterad 2016-04-06

Nu nylanseras Skolporten (fd Magasin 360) – med ett nytt format, ny design och ett vässat innehåll kommer magasinet att vara det självklara valet för skolledare, lärare och förskolepedagoger som vill ta del av intressant och relevant forskning på ett lättillgängligt sätt. Magasinets övergripande syfte är att stärka skolans vetenskapliga grund.

Publicerat: 2013-09-19

 Läs mer här!


Almedalen: Entreprenöriellt lärande – drivkraft och motivation för framgång i skolan

Senast uppdaterad 2016-04-06

2012 tog forskningsinstitutet Ifous initiativ till forsknings- och utvecklingsprogrammet Entreprenöriellt lärande. I programmet medverkar 27 grund- och gymnasieskolor samt Umeå universitet. Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att utveckla elevers motivation, självständighet, kreativitet, samarbetsförmåga och mod.

Publicerat: 2013-06-25

 Läs mer här!


Nygammal vd tillbaka på Ifous

Senast uppdaterad 2016-04-06

Den 10 oktober tillträdde Per Reinolf som vd för Skolporten AB och forskningsinstitutet Ifous AB. Per är grundare till båda företagen och via företaget Eol AB majoritetsägare.

Publicerat: 2013-10-29

 Läs mer här!


SPSM stödjer Ifous forskningsprogram ”Inkludering – en likvärdig skola för alla”

Senast uppdaterad 2016-04-06

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) stödjer forskningsinstitutet Ifous FoU-program “Inkludering – en likvärdig skola för alla” med 806 000 kr. Utöver finansiellt bidrag kommer SPSM även att medverka vid seminarier samt stödja deltagande kommuners utvecklingsprocess.

Publicerat: 2013-02-11

 Läs mer här!


Ifous rekryterar nya medarbetare

Senast uppdaterad 2016-04-06

Forskningsinstitutet Ifous verksamhet fortsätter att växa och därför rekryterar vi nu ytterligare två medarbetare. Emma Kreü anställs som ansvarig för medlemsservice och Åsa Sundelin anställs som processledare. Emma kommer närmast från en anställning hos Framkant Media AB, och Åsa kommer från UR där hon arbetat som mediepedagog.

Publicerat: 2013-01-07

 Läs mer här!


Svenskt Näringsliv inversterar i Ifous program Entreprenöriellt lärande

Senast uppdaterad 2016-04-06

Ifous startar FoU-programmet Entreprenöriellt lärande – drivkraft och motivation för framgång i skolan. – Intresset för att medverka har varit mycket stort. Vi samlar representanter från 12 kommunala och fristående skolhuvudmän. Att även Svenskt Näringsliv stöttar initiativet visar att det entreprenöriella lärandet är efterfrågat i arbetslivet, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous.

Publicerat: 2012-09-11

 Läs mer här!


Ifous rekryterar Karin Hermansson

Senast uppdaterad 2016-04-06

Den 15 maj började Karin Hermansson som FoU-ansvarig på Ifous, dotterbolag till Skolporten. Karin kommer närmast från en tjänst som kanslichef på Vetenskap & Allmänhet (VA): – Det handlar om att att möta lärare, skolledare och forskare och driva forskning som genom en aktiv och kontinuerlig dialog verkligen kommer till nytta ute i skolverksamheten.

 Läs mer här!


Vaggeryd – medlem nr 100!

Senast uppdaterad 2016-04-06

Ifous välkomnar sin 100:e medlem Vaggeryds kommun. Ifous, som är ett fristående forskningsinstitut, verkar för att sprida resultat av aktuell forskning och utveckling, samt att tillsammans med skolhuvudmän bedriva uppdragsforskning baserad på medlemmarnas behov.

 

 Läs mer här!


Ifous forskare för skolnytta

Senast uppdaterad 2016-04-06

Vid årsskiftet bildades Ifous, ett non-profitföretag som ägs av Skolporten AB och som är det första forskningsinstitutet inom skolans område. På uppdrag av, och tillsammans med skolhuvudmän ska Ifous verka i rummet mellan skolans värld och den traditionella forskarvärlden för att bedriva forskning som är verksamhetssnära och därför kan komma till direkt nytta ute i skolorna.

 

 Läs mer här!