De första åren i ett barns liv är avgörande för den fortsatta utvecklingen av deras psykiska och fysiska hälsa. Därför är det viktigt att upptäcka tecken på ohälsa i ett tidigt stadium och erbjuda anpassade insatser för att stärka barnets mående. Men hur går man till väga i praktiken? Nu finns ett webbaserat stödmaterial tillgängligt för förskolor som vill arbeta hälsofrämjande och förebyggande.


Förskolan kan göra mycket för att främja barns psykiska hälsa. Genom att stimulera förmågan att uttrycka och reglera känslor, forma trygga relationer, umgås med andra och ge barn möjlighet att utforska och lära sig nya saker kan förskolan ha en stor positiv effekt på deras mående. Det här framgår tydligt i den kunskapsöversikt som Ifous tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) Stockholms län tog fram 2022. Översikten består av en sammanställning av forskningsläget samt en praktisk vägledning för förskolans arbete. Nu tas ytterligare ett steg genom att lansera ett stödmaterial för att underlätta det praktiska utvecklingsarbetet i förskolan. Stödmaterialet är baserat på filmer, diskussionsstöd och verktyg för det praktiska arbetet i personalgruppen.

– Många aktörer delar ansvaret för det främjande och förebyggande arbetet med barn och unga och i förskolan finns en helt unik möjlighet att tidigt göra skillnad i barns liv, säger Veronica Carstorp Wolgast, socialdirektör i Stockholms stad och deltagare i tjänstestyrgruppen för vård i samverkan (VIS tjänstestyrgrupp) som har i uppdrag att säkerställa länsgemensam samverkan inom hälsa, vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Stockholm.

Stödmaterialet är främst till för personal inom förskola och bidrar till utveckling av verksamheten i förskolan genom kunskap, praktiska verktyg och förslag på samverkan. Dialog och samverkan med andra aktörer som möter förskolebarn är viktigt för att effektivt kunna motverka psykisk ohälsa och vidta nödvändiga åtgärder. 

– Förutsättningarna för barns och ungas psykiska hälsa är en central samverkansfråga för både Region Stockholm och kommunerna i länet och förskolan spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete, säger Christoffer Bernsköld, avdelningschef Närsjukvård på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och deltagare i VIS tjänstestyrgrupp.

Som ett stöd i att vidareutveckla samverkan testas och utvärderas ett stöd i form av en serie seminarieverkstäder under våren, där förskolor, socialtjänst och vårdgivare arbetar tillsammans.
– Vi hoppas att det nya materialet ska underlätta förskolepersonalens fortsatta utveckling av det hälsofrämjande arbetet och ser fram emot att kunna erbjuda ytterligare stöd i höst, säger Andreas Jacobsson, projekt- och processledare hos Ifous. Stödmaterialet lanseras i samband med en konferens den 27 april och är tillgängligt för alla att använda. Du hittar det på Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms läns hemsida

 

Vid frågor, kontakta:

Andreas Jacobsson, projektledare Ifous, andreas.jacobsson@ifous.se
Maja Hagström, projektledare UPH Stockholms län, maja.hagstrom@storsthlm.se

 

Det nya, webbaserade, stödmaterialet är tillgängligt för alla och finns på Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholm Läns hemsida. Materialet bygger på kunskapsöversikterna Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola (2021) och Ifous fokuserar: Att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa i förskola (2021).

 

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och de 26 kommunerna i länet genom Storsthlm. Syftet är att utveckla och sprida kunskap, metoder och verktyg för att förbättra den psykiska hälsan i Stockholms län.

Ifous – Innovation, forskning och utveckling i förskola och skola – är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för skolans FoU-arbete och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.