Skolfrånvaro beror på flera olika faktorer. I litteraturen rekommenderas därför att insatser sker inom berörda områden som familj, skola, fritid. Likaså behöver insatserna ske utifrån kompetens inom olika discipliner som bland annat pedagogik, socialt arbete, psykologi och psykiatri. Frånvaro från skolan kan leda till andra problem som psykisk och fysisk ohälsa och ensamhet. Det har också samband med sämre skolresultat och sämre möjligheter till fortsatt utbildning och anställning i framtiden. Tidiga och samordnade insatser kan förhindra en sådan utveckling. Syftet med den här rapporten är därför att ge underlag och stöd för verksamheter att samverka och samordna insatser vid närvaroproblem.

Det är den tredje skriften som Ifous har tagit fram tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län (UPH), där skolnärvaro belyses utifrån olika aspekter. De övriga skrifterna kan du läsa här.

Författare är  Malin Gren Landell, legitimerad psykolog, medicine doktor och tidigare särskild utredare med ansvar för utredningen Att vända frånvaro till närvaro som resulterade i betänkandet Saknad! (SOU 2016:94). Den vetenskapliga granskningen är gjord av docent Knut Sundell, sakkunnig vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Ifous fokuserar: Samverkan och stöd vid närvaroproblem i förskola och skola presenterade i samband med ett digitalt seminarium 15 februari 2021. Här nedan finns seminariet i sin helhet.