Ökade kunskaper, förändrat förhållningssätt till undervisningsutveckling, vidareutvecklad undervisning och ledning samt ökad kvalitet i samarbetet mellan lärare-rektor och rektor-skolchef. Det är några av resultaten av tre års arbete i Ifous FoU-program Fokus undervisning som avslutas i dag i samband med ett seminarium. Upprinnelsen till programmet var en insikt om att generella insatser som kommer utifrån ofta missar målet. Vad händer om vi i stället börjar inifrån, med just de barn och elever vi har just nu i vår verksamhet?

FoU-programmet Fokus undervisning startades 2021 av Arboga kommun, Burlövs kommun, Marks kommun, Nordanstigs kommun och Stiftelsen Fryx, samt en forskargrupp från Göteborgs universitet och Ifous. Målet var att genom samverkan mellan forskare och praktiskt verksamma etablera nya arbetsmetoder, förbättra undervisningen och bidra till ökad kunskap. Idén till programmet utvecklades utifrån iakttagelsen att många insatser inom skolan i regel initieras utifrån. Ofta med goda intentioner och med berättigad oro för sjunkande elevresultat – men med begränsad hänsyn till behoven i aktuella barn- eller elevgrupper.

Under tre år har drygt 200 lärare, rektorer och skolchefer arbetat med case för att ringa in behov hos elever, lärare och rektorer, och utifrån dem analysera och diskutera såväl undervisnings- som ledarhandlingar. Det har fått effekter på flera plan.

– Arbetet i programmet har hjälpt oss att vända perspektivet och börja inifrån kärnan, det vill säga de elever vi har i klassrummen och forma undervisning och ledning utifrån deras behov, inte deras svårigheter, säger Peter Nyberg, biträdande förvaltningschef Burlövs kommun och styrgruppens ordförande.

Åsa Hirsh, docent vid Göteborgs universitet, har lett forskningsarbetet i programmet.

– De preliminära analyserna visar att lärare har utvecklat förmågan att “översätta” formell och informell bedömningsinformation till tydligt definierade behov. Det är glädjande, eftersom det i slutändan har stor påverkan på utformandet av undervisningen.

I programmet har gemensamma samtal om undervisningsutveckling i hela styrkedjan förts. Därigenom har också kvaliteten i samarbetet mellan lärare och rektor samt rektor och skolchef höjts.

– Det har varit spännande att se hur alla medverkande engagerat sig i case-metodiken. Lärare har följt elever, rektor har följt lärare och skolchef har följt rektor. Alla har fört loggbok och haft reflekterande samtal med kolleger, säger Andreas Jacobsson, projekt- och processledare på Ifous. Det har utvecklat analysförmågan på alla nivåer.

Slutrapporten från FoU-programmet presenteras i samband det digitala delningsseminariet Elevernas behov som katalysator för undervisningsutveckling som hålls 29 maj. Du kan läsa slutrapporten Fokus undervisning – Att utveckla undervisning inifrån och ut i sin helhet här.

Vid frågor, kontakta Andreas Jacobsson, mejl: andreas.jacobsson@ifous.se, tel. 076-3184127.