Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning – men hur kan vi använda data från digitala resurser för att förbättra utbildning och undervisning? 2020 startade Ifous ett FoU-program som riktade sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare ville bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapades kring datadriven skolförbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå.

Rapport: Datadriven skolförbättring – Att bygga agerbar kunskap om sin verksamhet

I samband med det avslutande delningsseminariet 1 juni 2023 släpptes rapporten från programmet. Där redogörs för resultat och erfarenheter från FoU-programmet. Dels beskriver deltagarna sina datadrivna utvecklingsarbeten, resultat och effekter samt vilka lärdomar de har tagit med sig, dels sammanfattar forskarna sina resultat och slutsatser, och ger baserat på dem några rekommendationer till skolor och huvudmän, statliga aktörer och edtech-branschen.

.

FoU-programmets syfte

Digitala resurser används allt mer för att utforma, utvärdera och utveckla utbildning och undervisning. Resurserna kan vara allt från huvudmäns centrala plattformar, skolors digitala klassrum till enskilda appar i undervisningssituationen. Miljöerna blir allt mer digitaliserade vilket medför att stora mängder data generas. FoU-programmet inriktades därför på följande frågor:

  • På vilka sätt kan data bli en resurs i att utveckla undervisning och utbildningen?
  • Hur kan lärare, rektorer och förvaltningsledare bygga upp kompetens för datainsamling och dataanalys?
  • Vilken forskning om datadriven skolförbättring finns och hur kan den användas för att utveckla verksamheten?

 

Syftet var att utveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat arbetssätt så att skolans yrkesverksamma låter tolkning och analys av data informera den fortsatta utvecklingen av sin praktik med avsikten att stärka elevers lärande och utveckling. Syftet var även att genom samarbete mellan skolans yrkesverksamma och forskare låta kunskaper och erfarenheter bildade i skolans praktik utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och nya forskningsresultat.

 

Hur gick det till?

Arbetet i FoU-programmet genomfördes som en process under tre år, från höstterminen 2020 till vårterminen 2023. Det planerades utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Programmet leddes av en styrgrupp bestående av ledare från medverkande huvudmän.

 

Vilka medverkade?

Sex skolhuvudmän medverkade i programmet: Eskilstuna kommun, Fridaskolan, Nyköpings strand gymnasiecentrum, Tyresö kommun, Salems kommun och Värmdö kommun.  

 

Publikationer

Intervju med Jennie Werner och Cecilia Jalkebo, lärare på Fristadsskolan i Eskilstuna, i Ifous bilaga till magasinet Skolporten, februari 2022.

Rapport: Datadriven skolförbättring – Att bygga agerbar kunskap om sin verksamhet,2023

 

Läsa mer?

Här hittar du ett informationsblad i pdf-format. 

 

Kontakt

Anette Jahnke
Projekt- och processledare
anette.jahnke@ifous.se
Tfn: 0730 695 695