Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning – men hur kan vi använda data från digitala resurser för att förbättra utbildning och undervisning? 2020 startade Ifous ett FoU-program som riktade sig till lärare, rektorer och förvaltningsledare som tillsammans med forskare ville bepröva sin erfarenhet och bidra till att ny vetenskaplig kunskap skapades kring datadriven skolförbättring på klassrums-, skol- och huvudmannanivå.

.

Rapport: Datadriven skolförbättring – Att bygga agerbar kunskap om sin verksamhet

I samband med det avslutande delningsseminariet 1 juni 2023 släpptes rapporten från programmet. Där redogörs för resultat och erfarenheter från FoU-programmet. Dels beskriver deltagarna sina datadrivna utvecklingsarbeten, resultat och effekter samt vilka lärdomar de har tagit med sig, dels sammanfattar forskarna sina resultat och slutsatser, och ger baserat på dem några rekommendationer till skolor och huvudmän, statliga aktörer och edtech-branschen.

.

Filmer: Vad är datadriven skolförbättring och vad säger forskningen?

Genom filmerna nedan (från programmets delningsseminarium) kan du ta del av resultat ifrån åtta datadrivna utvecklingsarbeten genomförda av lärare. Dessutom presenterar fem huvudmän hur de arbetar med data för förbättring, och hur de kan stödja sina medarbetar med att arbeta datadrivet. I en film presenteras programmets forskningsresultat av professor Jalal Nouri och det ges också en kort introduktion av FoU-programmets upplägg av Anette Jahnke, projektledare vid Ifous.

.

FoU-programmets upplägg, forskningsresultat och lärdomar:

.

Utvecklingsarbete av lärare och rektorer:

.

Fem huvudmäns arbete med datadriven skolförbättring:

 

Publikationer

Intervju med Jennie Werner och Cecilia Jalkebo, lärare på Fristadsskolan i Eskilstuna, i Ifous bilaga till magasinet Skolporten, februari 2022.

Rapport: Datadriven skolförbättring – Att bygga agerbar kunskap om sin verksamhet,2023

 

Utvecklingsartiklar

Eklund, S., Rundqvist, M., Mjuka övergångar mellan årskurs 3 och 4. Publicerad i Leda & Lära 3/2023.

Janveden, R., ”När man tänker efter så kanske man ändrar sin attityd lite”. Uppfattningar om ett datadrivet utvecklingsarbete för elevers ökade skolmående. Publicerad i Leda & Lära 1/2024.

 

Vetenskapliga artiklar

Hegestedt, R., Nouri, J., Rundquist, R., Fors, U., (2023), Data-Driven School Improvement and Data-Litreacy in K-12: Findings from a Swedish National Program, International Journal of Emerging,Technologies in Learning, Vol 18 No. 15 (2023).

 

.

FoU-programmets syfte

Syftet var att utveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat arbetssätt så att skolans
yrkesverksamma låter tolkning och analys av data informera den fortsatta utvecklingen av
sin praktik med avsikten att stärka elevers lärande och utveckling. Syftet var även att genom
samarbete mellan skolans yrkesverksamma och forskare låta kunskaper och erfarenheter
bildade i skolans praktik utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och nya
forskningsresultat.

.

Hur gick det till?

Arbetet i FoU-programmet genomfördes som en process under tre år, från höstterminen
2020 till vårterminen 2023. Det planerades utifrån de medverkandes frågor och
förutsättningar. Programmet leddes av en styrgrupp bestående av ledare från medverkande
huvudmän.

.

Vilka medverkade?

Sex skolhuvudmän medverkade i programmet: Eskilstuna kommun, Fridaskolan, Nyköpings
strand gymnasiecentrum, Tyresö kommun, Salems kommun och Värmdö kommun.

.

Kontakt

Anette Jahnke
Projekt- och processledare
anette.jahnke@ifous.se
Tfn: 0730 695 695