Ett förslag på nytt nationellt ULF-avtal har i dag, 26 juni, lämnats in till regeringen. ULF-avtalet stödjer organisation för praktiknära forskning i samverkan på   utbildningsområdet under den kommande 10-årsperioden.
– ULF-avtalet rör ett av samhällets största åtagande, skola och utbildning, som är avgörande för samhällets framtida utveckling. Genom förslaget kan skolan – över hela landet – utvecklas genom att stå på vetenskaplig, professionell och tillämpbar grund. säger Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet och ordförande för den gemensamma arbetsgruppen.  

Förslaget till nytt ULF-avtal har arbetats fram av en grupp med bred förankring i akademin och skolans alla delar genom företrädare för samtliga skolhuvudmän och lärosäten. Ifous, som är grundat av de tre huvudmannaorganisationerna, och därmed samarbetsplattform för Sveriges samtliga skolhuvudmän, har sedan 2022 medverkat i arbetet.
– När ULF permanentas är det viktigt att det finns strukturer som gör det möjligt för alla huvudmän, oavsett storlek och huvudmannaskap, att delta. För oss är fokus på att möta professionens behov och göra det möjligt för fler att vara med, säger Karin Hermansson, vd på Ifous.  

Företrädare för SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och de tre nationella organisationerna som organiserar skolans huvudmän, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund har nu överlämnat förslaget till regeringen.
– Det är unikt att skolhuvudmän och lärosäten gemensamt arbetat fram ett förslag. Med nya ULF-avtalet kan vi skapa förutsättningar för forskare och lärare i hela landet att samverka kring praktiknära forskning, säger Monica Sonde, direktör SKR, vice ordförande i den gemensamma arbetsgruppen och ledamot i Ifous styrelse.

 

 

 

Den gemensamma strategiska arbetsgruppen (ULF-S) består av:
Hans Adolfsson, Rektor Umeå universitet, Ordf SUHF,
Per-Arne Andersson, Ordf Friskolornas riksförbund, v.ordf Ifous,
Ingrid Carlgren, Prof. Ledamot av styrelsen för Idéburna skolors riksförbund,
Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund,
Åke Ingerman, Prof. Dekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet,
Monica Sonde, Direktör/avdelningschef Sveriges Kommuner och Regioner,
Kerstin Tham, Rektor Malmö universitet, ordf. SUHFs expertgrupp för lärarutbildning och ULF,
Jonas Tosteby, Vicerektor för utbildning Högskolan Dalarna, ledamot i SUHFs expertgrupp för lärarutbildningKort info om ULF och avtalet

ULF-avtalet bygger på erfarenheter och utvärderingar från en omfattande försöksverksamhet som pågått sedan 2017 i samverkan av 25 lärosäten och ca 200 skolhuvudmän. Med praktiknära forskning i samverkan avses forskning som utgår från skolprofessionernas behov av ny kunskap för att utveckla och förbättra verksamheterna i skolväsendet och för lärar-och förskollärarutbildningarna. I denna forskning samverkar yrkesverksamma från lärosäten och skolhuvudmän i hela forskningsprocessen, från initiering till genomförande och redovisning av resultat. Såväl forskare som yrkesverksamma kan vara anställda inom skolväsendet och/eller på lärosäte. Målet är att successivt bygga upp en gemensam kunskapsbas som är öppet tillgänglig för forskare, yrkesverksamma och ansvariga på olika nivåer.

 

Vill du veta mer?
Besök www.ulfavtal.se
Kontakta Karin Hermansson, Ifous (0760-334810), eller Bodil Båvner, SKR (072-7342617).
.
I samband med överlämnandet skrev den strategiska samverkansgruppen debattartikeln ”Prioritera den praktiknära forskningen i skola och förskola” som publicerades i Dagens samhälle. 
.
Ifous är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för FoU-samverkan och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Läs mer på www.ifous.se eller kontakta Emma Kreü, kommunikatör/medlemsansvarig.
.
.