Fritidshemmens verksamhet har traditionellt handlat om tillsyn, omsorg och lek, men i 2016 års reviderade läroplan förtydligades fritidshemmets uppdrag att komplettera förskoleklassen och grundskolan och mer aktivt stimulera undervisningsutveckling, elevers utveckling och lärande. Nu startar fyra kommuner ett FoU-program för att utforska och utveckla fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse.

Under åren 2019-2022 drev Ifous FoU-programmet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag och redan i sluttampen av det arbetet väcktes tanken på att fortsätta fördjupa kunskaperna om fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag. Nu startar fyra skolhuvudmän – Linköpings kommun, Skurups kommun, Stockholms stad och Örebro kommun – ett treårigt samarbete genom FoU-programmet Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse. I ett första seminarium, 28-29 november, möts lärare i fritidshem, fritidspedagoger, rektorer och forskare för att sparka igång samtal och studier av hur fritidshemmets uppdrag i praktiken kan bidra till att elever utveckling och lärande.

Med programmet hoppas de medverkande öka kunskapen om under vilka förutsättningar fritidshemmens verksamhet kan ha positiv inverkan på elevers utveckling och samtidigt bidra till att fler barn och unga får en meningsfull fritid.
– FoU-programmet ger oss forskare möjlighet att samverka med lärare, rektorer och förvaltningschefer för att tillsammans skapa ökad förståelse för fritidshemmets kompensatoriska och kompletterande uppdrag, säger Helena Ackesjö, docent på Linnéuniversitetet och forskningsledare i FoU-programmet.

Programmets samverkan mellan forskare och praktiker möjliggör ny kunskap. Men framför allt ger den stöd i de medverkande huvudmännens verksamhetsutveckling.
– Vi ser fram emot att i vårt systematiska kvalitetsarbete ytterligare tydliggöra fritidshemmens bidrag till ökat lärande för eleverna, säger Lina Rahm, verksamhetsområdeschef Linköpings kommun och ordförande för FoU-programmets styrgrupp.

Tidigare forskning visar att många fritidshem brottas med problem som låg lärarbehörighet, dåliga lokaler, stora barngrupper och bristande kvalitet. Särskilda utmaningar finns i områden med socioekonomiska utmaningar, där barnens behov är större.
– En ambition är att de kunskaper vi tillsammans utvecklar i detta FoU-program dessutom ger underlag för diskussioner om hur verksamheten i landets fritidshem skulle kunna bidra till en mer likvärdig utbildning, säger Andreas Jacobsson, process-och projektledare på Ifous.

FoU-programmet pågår 2023-2026 och finansieras av de fyra medverkande skolhuvudmännen och Linnéuniversitetet.

Vid frågor, kontakta Andreas Jacobsson, process- och projektledare.

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för FoU-samverkan och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Läs mer på www.ifous.se eller kontakta Emma Kreü, medlemsansvarig.