FoU-programmet Datadriven skolförbättring pågick 2020-2023. Under tre år arbetade lärare, rektorer och chefer på huvudmannanivå från sex deltagande skolhuvudmän tillsammans med forskare från Stockholms universitet och Linnéuniversitetet för att fördjupa kunskaperna om hur tolkning och analys av data kan vägleda den fortsatta utvecklingen av praktiken och i längden elevers lärande och utveckling.

I denna rapport redogörs för resultat och erfarenheter från FoU-programmet. Dels beskriver deltagarna sina datadrivna utvecklingsarbeten, resultat och effekter samt vilka lärdomar de har tagit med sig, dels sammanfattar forskarna sina resultat och slutsatser, och ger baserat på dem några rekommendationer till skolor och huvudmän, statliga aktörer och edtech-branschen.

Rapporten Datadriven skolförbättring – Att bygga agerbar kunskap om sin verksamhet släpptes 1 juni 2023.