Många förskolor kämpar med att hitta sätt att arbeta med barnens språkutveckling men ofta saknas tillräcklig forskningsbaserad kunskap som kan ge vägledning i arbetet. Nu startar elva kommuner i samverkan med forskare och med Ifous ett nytt FoU-program som ska utveckla det språkutvecklande arbetet i förskola.

I utredningen om ökat deltagande i förskola (SOU 2020:67) konstaterades att det finns ett stort behov av att höja kvalitet och likvärdighet i svensk förskola, och att språkutveckling är en central del i det. En kunskapsöversikt från Ifous 2022 pekade bland annat på behov av mer forskning och fördjupad kunskap bland annat om det språkliga samspelet mellan barn och personal i förskolor där få eller inga talar svenska som första språk. För att ta itu med detta startar nu elva kommuner ett forsknings- och utvecklingsprogram som kommer att pågå i tre år.

– Förskolorna behöver stöd i att stödja barns språkutveckling, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. I FoU-programmet hoppas vi hitta verktyg för att både utveckla vårt arbete och följa upp hur vi lyckas, säger Zandra Ahkoila, verksamhetschef i Örebro kommun och styrgruppens ordförande.

I FoU-programmet kommer lärare, rektorer och chefer att under tre år träffas för att tillsammans med forskare från Göteborgs universitet bygga ny kunskap om språkutvecklande arbetssätt i förskola. Forskargruppen ser fram emot att få bidra till både praktikutveckling och ny forskningskunskap:

– Genom att använda aktionsforskning kommer pedagogerna att få ett verktyg för att utveckla sin praktik, och samtidigt lär vi oss mer om hur fördjupande språkkunskaper kan främjas exempelvis i en flerspråkig miljö genom pedagogernas samspel med barnen, säger Anette Olin, forskare vid Göteborgs universitet och vetenskaplig ledare för programmet.

I dag sparkas FoU-programmet Språkutvecklande förskola igång på allvar med ett stort seminarium i Solna, där över 400 personer – pedagoger, rektorer och chefer – deltar. Henrik Hamilton, process- och projektledare på Ifous, är glad över att få komma igång:

– Det är tydligt att det både finns utmaningar när det gäller förskolans möjligheter att omsätta befintlig forskningsbaserad kunskap i praktisk pedagogiskt arbete, och behov av ny forskning. Därför känns det helt rätt att få jobba i gränssnittet mellan forskning och praktik på just detta område.

För mer information, kontakta:
Henrik Hamilton, process- och projektledare, henrik.hamilton@ifous.se
Anette Olin, Göteborgs universitet, anette.olin@gu.se

 

Läs mer om FoU-programmet.

 

Följande skolhuvudmän medverkar i FoU-programmet:

Bjuvs kommun

Botkyrka kommun

Katrineholms kommun

Kävlinge kommun

Linköpings kommun

Malmö stad

Sjöbo kommun

Värmdö kommun

Västerås stad

Ydre kommun

Örebro kommun

Bakgrundsmaterial

  1. Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska. SOU 2020:67

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/11/sou-202067/

  1. Polly Björk-Willén. Ifous fokuserar Språkutvecklande förskola (Ifous, 2022).

https://ifous.se/ifous-fokuserar-sprakutvecklande-forskola-2/

Genomförd och publicerad i samverkan med tio skolhuvudmän: Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun, Malmö stad, Pysslingen förskolor, Stockholms stad, Örebro kommun och Österåkers kommun.

IfousInnovation, forskning och utveckling i förskola och skola – är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för skolans FoU-arbete och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.