Nu är den nya versionen av Swedish Edtest, vår nationella arena för att värdera och välja digitala lärresurser, här. Det innebär ökade möjligheter till interaktion, reflektion och även dokumentation för att ha koll på att digitala läromedel väljs i samspel med analoga, på vetenskaplig grund, utifrån pedagogiskt värde och lärarnas syfte med undervisningen.

 

Swedish Edtest ger lärarna ökat inflytande över valet av digitala lärresurser

Swedish Edtest skapar möjlighet till en systematisk värdering av digitala lärresurser och ökar lärarnas förmåga att välja lärresurser som fungerar i deras undervisning. Här möts lärare och bolag för att värdera och testa lärresurser utifrån givna och gemensamma ramar i det forskningsbaserade ramverk som tagits fram.

 

– Den nya versionen vi nu presenterar innebär ökade möjligheter till ett än mer datadrivet arbete, där lärarnas värderingar kan sparas och aggregeras för reflektion och diskussion och även användas som ett viktigt underlag för investering i relevanta läromedel. På så sätt får lärarna både ökad kunskap och ett ökat inflytande över valet av läromedel, säger Karin Hermansson, vd på Ifous, där Swedish Edtest har sin hemvist. Lärarna blir mer medvetna och den digitala kompetensen höjs.

Viktigt underlag för rektorer och inköpsansvariga

Värderingar som sparas, kan också aggregeras och delas med huvudman. Det här innebär att rektorer och inköpsansvariga har underlag för de inköp som görs.
– Det här är en viktig dokumentation att ha, dels för att säkerställa informerade val av läromedel, dels för att se till att man får värde för pengarna som investeras, menar Karin. Swedish Edtest är en av bitarna som behövs för att kunna göra välgrundade och förankrade val och se till att de digitala resurserna matchar och samspelar med de analoga.
– Framöver ser vi också att vi kommer kunna arbeta mer med den data som aggregeras utifrån ett forskningsperspektiv, fortsätter Karin. Edtest är ju en del av det vi gör inom Ifous och ett verktyg vi kan använda inom våra olika FoU-program, bland annat det kommande programmet om AI och undervisning och även det om behovsdriven undervisningsutveckling.

Hjälper lärarna att få syn på AI-komponenter och tjänster

Förutom utvecklad funktionalitet i plattformen, har ramverket uppdaterats och kompletterats med frågor kring AI för att konkretisera vad det kan vara och hur olika AI-komponenter och tjänster eventuellt är integrerade i lärresurserna. Anna Åkerfeldt, forskare vid Stockholms universitet och Ifous, har både tagit fram och nu vidareutvecklat ramverket.

– Att få syn på AI-komponenter och tjänster i lärresurser är inte helt enkelt, förklarar Anna. Frågorna vi har tagit fram hoppas vi ska hjälpa lärarna att reflektera kring AI, utifrån fokus på undervisning och elevernas lärande. Under utvecklingen av ramverket samarbetade vi med lärare, forskare inom området och edtechbolag för att säkerställa ramverkets relevans. Detta är ett ständigt arbete och ska inte ses som klart, utan en början där samverkan är en viktig del, säger Anna.

.

Swedish Edtest fungerar som en nod där lärare och edtechföretag kan mötas i verkliga undervisningssituationer för att tillsammans se hur digitala lärresurser kan designas så att de svarar mot behoven i undervisningen. Lärarnas förmåga att välja och värdera lärresurser ökar och bolagen får insikt i hur de kan utveckla produkter som ger effekt, stimulerar och motiverar elevernas lärande. Ramverket som utvecklats inom Swedish Edtest bygger på teorier om lärande, tidigare forskning och utvecklingsarbete som gjorts i syfte att stötta lärare i att värdera och föra kritiska samtal om digitala lärresurser och dess användning i skolan.

Läs mer om Swedish Edtest.