Regeringen har uppdragit åt Vetenskapsrådet att ansvara för “genomförandet av validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet”. Tanken är att kartläggningarna ska utgöra underlag för det nya “Skolforskningsinstitutets” arbete och på så sätt underlätta starten av det.

För att genomföra sitt uppdrag ska Vetenskapsrådet samråda med andra relevanta aktörer. Ifous omnämns av regeringen som en av de organisationer som ska involveras i arbetet.

– Det är väldigt roligt att Ifous får det här förtroendet, säger Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous. Vi vet ännu inte riktigt hur dialogen kommer att gå till eller vilken betydelse det nya skolforskningsinstitutet kommer att få för Ifous på lång sikt, men vi ser förstås fram emot att dela med oss av våra erfarenheter från våra samarbeten med skolor, skolhuvudmän och forskare.

Uppdraget och det nya skolforskningsinstitutet är ett resultat av att regeringen i sin forskningsproposition redan förra året pekade ut vikten av att i skola och förskola utveckla ett mer vetenskapligt förhållningssätt och främja kunskaperna om väl underbyggda och effektiva metoder och arbetssätt. Målet är att öka måluppfyllelse och kunskapsresultat.

Regeringen framhåller också vikten av att de som jobbar i skolan och förskolan får vara med i dialogen och formulera frågeställningar som ska behandlas i exempelvis de forskningssammanställningar som det nya skolforskningsinstitutet ska genomföra.

Vetenskapsrådet börjar sitt uppdrag omedelbart, och skolforskningsinstitutet planeras starta sin verksamhet den 1 september 2014.

 

Länk till regeringsuppdraget (pdf).

Länk till forskningspropositionen Forskning och innovation.