Ifous FoU-program Fokus undervisning (2021-2024) genomfördes av och med lärare, rektorer och skolchefer som samverkade med forskare för att fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. Genom konkret undervisningsutvecklande verkstad beprövades erfarenheter samtidigt som utgångspunkt togs i den egna verksamheten och de egna elevernas behov. Programmet fokuserade därtill på organisering och ledarhandlingar för åstadkommandet av högkvalitativ undervisning.

 

Rapport: I samband med det avslutande seminariet 29 maj 2024 släpptes slutrapporten från arbetet i programmet, Fokus undervisning – Att utveckla undervisning inifrån och ut. Rapporten innehåller reflektioner, resultat och processbeskrivningar från arbetet i programmet. Under tre år arbetade lärare, rektorer och skolledare från fem skolhuvudmän tillsammans med forskare från Göteborgs universitet samt Ifous för att fördjupa kunskaper kring och förståelse för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och mående.

 

Erfarenheter från programmet:  Elevers behov som katalysator för undervisningsutveckling

Genom filmerna nedan (inspelade under programmets spridningsseminarium 29 maj 2024) kan du ta del av det arbete som har bedrivits i programmet, de processer som pågått och vilka resultat som framkommit vid programmets avslutande.

 

Presentationer av utvecklingsarbete:

Lärarspåret:

Tvålärarskapets bidrag till kollegialt lärande, Annelie Pendén/ Åsa Ydreskog, Lärare F-3, Marks kommun (powerpoint).

Erfarenheter av bedömningsutveckling, Mikael Gunnander, Lärare 4-6, Burlövs kommun (powerpint).

Att fånga in högpresterande elevers behov, Christina Hassel och Viktoria Jonsson, Lärare F-6, Nordanstigs kommun,(powerpoint).

Rektorsspåret:

Undervisningsutveckling i hela styrkedjan, Susanne Alm, bitr rektor och Petra Salzmann, förstelärare 4-9, Stiftelsen Fryx (powerpoint).

Struktur och ledning av kollegialt lärande, Elin Bergström, Pia Lindberg, förstelärare F-6 och Rosmarie Sjöström, rektor, Arboga kommun (powerpoint).

Rektors ledarhandlingar i förskolan, Louise Jändel, rektor förskola, Marks kommun (powerpoint).

Med ljuset på undervisningsutveckling, Eva Klang, rektor förskola, Nordanstigs kommun (pdf).

Utveckling av fritidshem, Malin Larsson, rektor F-6, Arboga kommun (powerpoint).

Kollegiala verkstäder med fokus undervisningsutveckling, Katharina Myrén, rektor anpassad grundskola, Marks kommun (powerpoint).

Analytiskt förhållningssätt för en ökad undervisningskvalitet, Marie Gustavsson Nemhed, kvalitetsutvecklare, och Caroline Ekberg, verksamhetschef, Marks kommun (powerpoint).

 

.

FoU-programmets upplägg, forskningsresultat och lärdomar:

Lärarspåret:

Utveckla undervisning – allas ansvar, Tommy Lagergren, chef för avdelningen för skolutveckling, Skolverket.

Det här är FoU-programmet Fokus undervisning, Andreas Jacobsson, process- och projektledare (powerpoint).

Casearbetets resultat och pågående forskningsstudier, Anette Jahnke, lektor, Göteborgs universitet (powerpoint).

Barns och elevers behov som katalysator för undervisningsutveckling och professionellt lärande(19:37), Åsa Hirsh, docent vid Göteborgs universitet (powerpoint).

Lärdomar och visioner – panelsamtal
Deltagare: Susanne Alm, biträdande rektor Stiftelsen Fryx, Maria Söderling, lektor Burlövs kommun, Anneli Waern, kvalitetsutvecklare Arboga kommun, Marie Nemhed Gustafsson, kvalitetsutvecklare Marks kommun. Moderator: Karin Hermansson, vd Ifous.

 

Rektorsspåret: 

Utveckla undervisning – allas ansvar, Tommy Lagergren, chef för avdelningen för skolutveckling, Skolverket.

Det här är FoU-programmet Fokus undervisning, Andreas Jacobsson, process- och projektledare (powerpoint).

Casearbetets resultat och pågående forskningsstudier, Anette Jahnke, lektor Göteborgs universitet (powerpoint).

Rektorers pedagogiska ledarskap som stöd för undervisningsutveckling (10:45), Mette Liljenberg, lektor vid Göteborgs universitet (powerpoint).

Fokus undervisning – Systematisk FoU-samverkan som expansivt lärande (23:00), Åsa Hirsh, docent vid Göteborgs universitet (powerpoint).

 

Lärdomar och visioner – panelsamtal.

Deltagare: Anu Enehöjd, verksamhetschef grundskola och anpassad grundskola Arboga kommun, Caroline Ekberg, verksamhetschef Marks kommun, Per Dahlström tf skolchef Nordanstigs kommun, Peter Nyberg, biträdande förvaltningschef Burlövs kommun, Andreas Wiik, skolchef Stiftelsen Fryx. Moderator: Karin Hermansson, vd Ifous.

.

Publikationer inom ramen för programmet

Vetenskapligt konferensbidrag

Hirsh, Å., Jahnke, A. & Liljenberg, M. (2024). Systematic R&D collaboration as setting for expansive learning and transformative agency. Paper presentated at the NERA Conference, 6-8 March, Malmö.

.

Utgångspunkten för Fokus undervisning

Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser som görs på skol-, huvudmanna- och statlig nivå? Att undervisa är en konst som kräver ämneskunskaper, didaktiska och metodologiska kunskaper och ett professionellt omdöme. Utgångspunkten för utveckling av undervisning måste tas i exakt de elever som finns på den egna skolan och i det egna klassrummet. Generella kunskaper om undervisningsmetoder, liksom en verktygslåda av angreppssätt för att utveckla undervisningen och en organisation som möjliggör kollegial utveckling är nödvändiga, men inte tillräckliga. De generella metoderna måste alltid möta de lokala förutsättningarna och aktivera de professionellas omdömen.

Målen för programmet drevs därför av frågor som:

  • Hur hittar man balansen mellan generella beforskade och beprövade undervisningsmetoder och anpassningen och användningen i det egna klassrummet?
  • Hur identifierar man vad som behöver utvecklas, hur det ska göras och när det är lämpligt att göra vad med vem?
  • Hur utvecklas det professionella omdömet?
  • Hur organiserar man för och genomför en undervisningsutvecklande verkstad med utgångspunkt i sina elevers behov?

 

FoU-programmets syfte

Syftet var att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att undervisningens utveckling verkligen hamnar i centrum.

Syftet var även att genom samarbete mellan skolans yrkesverksamma och forskare låta kunskaper och erfarenheter bildade i skolan respektive akademin utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och nya forskningsresultat.

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomfördes som en process där lärare, rektorer och ledare på förvaltningsnivå från medverkande skolhuvudmän samverkade med forskare under tre år (2021-2024). Utvecklingsarbetet planerades med utgångspunkt i de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet var det arbete som sker i utvecklingsgrupperna som bestod av lärare och rektorer.

Vilka är med?

I programmet medverkade lärare i förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Dessutom medverkade rektorer och förvaltningsledare. Totalt medverkade ca 200 från fem skolhuvudmän:

  • Arboga kommun
  • Burlövs kommun
  • Marks kommun
  • Nordanstigs kommun
  • Stiftelsen Fryx

Forskningen i programmet bedrevs genom en praktiknära forskningsprocess som leddes av docent Åsa Hirsh samt lektorerna Anette Jahnke och Mette Liljenberg vid Göteborgs universitet.

Programmet leddes av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman var representerad. I styrgruppen ingick:

Anu Enehöjd, Arboga kommun

Peter Nyberg, Burlövs kommun

Marie Tell, Marks kommun

Per Dahlström, Nordanstigs kommun

Andreas Wiik, Fryxellska skolan

.

Mer att läsa:

Anette Jahnke & Åsa Hirsh, Ifous fokuserar: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser? (2020)

Anette Jahnke & Åsa Hirsh: Vi kan inte ha det så här. Skola och samhälle(2020).

 

Kontakt:

 

Andreas Jacobsson, Projekt-/processledare
E-post: andreas.jacobsson@ifous.se
Tfn: 076-318 41 27