Varför behövs det här programmet?

Rimligtvis bör undervisningsutveckling med fokus på kunskapsuppdraget ske med utgångspunkt i de egna elevernas kartlagda behov. Ofta tas dock utgångspunkt i vad som anses som allmängiltiga metoder och koncept. Dessutom tas många beslut om utvecklingsinsatser långt utanför den kontext som insatserna förväntas påverka. Risken är att effekter på elevers kunskapsresultat uteblir trots ett stort engagemang för de olika insatser som genomförs. Dessutom förväntas rektor leda och styra ett utvecklingsarbete som inte anpassats efter de lokala förutsättningarna. 

Utgångspunkten för utveckling av undervisningen måste tas i skolans kunskapsuppdrag och behoven hos just de elever som finns på den egna skolan och i det egna klassrummet. Ett sätt att göra det är att låta pedagoger samlas i undervisningsutvecklande verkstäder för att analysera sin egen undervisning. 

Hur placerar man som lärare de egna elevernas behov av att nå önskade kunskaper i förgrunden vid undervisningsutveckling? Hur gör lärare sina val och utifrån vad?? Hur kan man som skolledare leda undervisningsutveckling mot bakgrund av det som sker i den egna verksamheten? Vilken blir skolchefens roll i att stötta en undervisningsutveckling där utgångspunkt tas i de egna klassrummen?

Ifous startar nu ett FoU-program där lärare, rektorer och skolchefer undersöker dessa frågor och arbetar fram konkreta arbetssätt, samt prövar och delar erfarenheter med stöd av forskare och med fokus på kontextuell undervisningsutveckling.

 

Vad ska FoU-programmet leda till?

Syftet är att utveckla långsiktiga och forskningsbaserade arbetssätt där lärare, rektorer och skolchefer tar utgångspunkt i den egna elevernas behov vid undervisningsutveckling. 

 

Hur?

Genom konkret arbete med autentiska case och undervisningsutvecklande verkstäder prövas och delaserfarenheter samtidigt som utgångspunkt tas i skolans kunskapsuppdrag, den egna verksamheten och de egna elevernas behov. Metoderna tar utgångspunkt i kunskaper från det tidigare genomförda FoU-programmet Fokus Undervisning.

 

Utvecklings- och forskningsarbetet i programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes behov och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från medverkande skolhuvudmän. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupper bestående av lärare, rektorer och ledare på förvaltnings-/ledningsnivå. Utvecklingsarbetet ges stöd av en forskargrupp.

 

För vem?

Programmet vänder sig till skolchefer, utvecklingsledare, områdeschefer, rektor och lärare i samtliga skolformer. En förutsättning för deltagandet är att skolhuvudmannen är medlem i Ifous. Det är de medverkande huvudmännen som tillsammans finansierar FoU-programmet.

 

 

Nyfiken? Vill du veta mer?

Kontakta Andreas Jacobsson,process- och projektledare, 076 318 41 27.