Svensk skola är inte likvärdig. Alla elever har inte lika tillgång till utbildning och undervisning av lika god kvalitet. Alla elever möts inte av en skola som kompenserar för just deras förutsättningar. Samtidigt pågår ett febrilt arbete på så väl nationell nivå som på huvudmanna-, skol- och klassrumsnivå för att höja likvärdigheten i allt från byskolor i glesbygd, till skolor i bruksorter och skolor i socioekonomiskt utsatta områden.

Vad görs och vad borde göras? Hur kan lärarna urskilja och möta skiftande behov bland eleverna? Hur kan skolledningen urskilja och möta skiftande behov bland lärarna? Hur kan huvudmän urskilja och möta skiftande behov bland sina skolor?  Vilken betydelse har olika skolors specifika kontext för hur skolchefer, rektorer och lärare kan arbeta för likvärdighet? Hur skapas god undervisning för alla?

Ifous vill starta ett FoU-program där skolans yrkesverksamma på alla nivåer tillsammans med forskare undersöker dessa frågor och arbetar fram konkreta lösningar, beprövar erfarenheter och bygger ny vetenskaplig kunskap med fokus på likvärdighet.

.

Vad ska FoU-programmet leda till?

Syftet är utveckla långsiktiga och forskningsbaserade arbetssätt så att skolans yrkesverksamma på alla nivåer tillsammans bygger en likvärdig utbildning för sina elever. Syftet är också att genom samarbete mellan skolans yrkesverksamma och forskare låta kunskaper och erfarenheter bildade i skolan respektive akademin utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och nya forskningsresultat.

.

Hur?

Utvecklings- och forskningsarbetet i programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes behov och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från medverkande skolhuvudmän. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av lärare, rektorer och ledare på förvaltnings-/ledningsnivå. Utvecklingsarbetet ges stöd av en forskargrupp som också i samarbete bedriver vetenskapliga studier.

Programstart är planerad till ht2025. För att få en uppfattning om förberedelser, planering och genomförande av det aktuella FoU-programmet, ta del av Fokus Likvärdighets programplan.

.

För vem?

Programmet vänder sig till skolchefer, utvecklingsledare, områdeschefer, rektor och lärare inom samtliga skolformer. En förutsättning för deltagandet är att skolhuvudmannen är medlem i Ifous. Det är de medverkande huvudmännen som tillsammans finansierar FoU-programmet.

 

.Nyfiken? Vill du veta mer?

Kontakta Anette Jahnke anette.jahnke@ifous.se, 0730695695