Varför?

Det är knappast någon som har undgått att höra talas om chatt-GPT och dess påverkan på utbildningen. Diskussioner om hur AI-system kan eller (inte) bör användas inom utbildningssektorn har blivit en allt mer livlig och angeläget ämne inom utbildningsvärlden. Det är en fråga som kräver uppmärksamhet från verksamma inom utbildning och noggranna överväganden på flera olika nivåer.

Mot bakgrund av detta initierar Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med start under 2024 som kommer att sätta fokus på användningen av AI och utbildning. Målet är att utforska och diskutera denna fråga i dess helhet, inklusive aspekter som rör förvaltning, skolledning och klassrumsmiljön.

Vi planerar att starta ett FoU-program där yrkesverksamma inom utbildningssektorn på alla nivåer tillsammans med forskare kommer att samarbeta för att utforska dessa frågor mer djupgående. Vårt mål är att skapa en ökad förståelse för hur och i vilken utsträckning AI kan integreras i utbildningen, undervisningen och gynna elevernas lärande.  Det kan handla om mänskligt agentskap och tillsyn, transparens, mångfald, icke-dikriminering och rättvisa, integritet och dataförvaltning, teknisk robusthet och säkerhet samt ansvarsskyldighet, enligt EU:s krav för tillförlitlig AI. Genom att involvera aktörer från hela utbildningskedjan hoppas vi kunna forma en framtid där AI används medvetet och effektivt för att förbättra utbildningssystemet. 

Efter avslutat program har lärare ökad kunskap om AI och didaktiska redskap för att välja, värdera och använda AI-baserade applikationer i skolan. Skolledare har utvecklat redskap för att strategiskt arbeta med frågan i verksamheten. Forskargruppen har bidragit till ökad kunskap och utveckling av praktiken, och nya frågor har väckts som leder forskningen inom området vidare. 

 

Vad ska FoU-programmet leda till?

Syftet är att utveckla långsiktiga och forskningsbaserade arbetssätt så att skolans yrkesverksamma på alla nivåer tillsammans bygger gemensam kunskap på vetenskaplig grund. Syftet är också att genom samarbete mellan skolans yrkesverksamma och forskare låta kunskaper och erfarenheter bildade i skolan respektive akademin utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och nya forskningsresultat.

 

Hur?

Utvecklings- och forskningsarbetet i programmet genomförs som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes behov och förutsättningar. Programmet leds av en styrgrupp bestående av ledare från medverkande skolhuvudmän. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av lärare, rektorer och ledare på förvaltnings-/ledningsnivå. Utvecklingsarbetet ges stöd av en forskargrupp som också i samarbete bedriver vetenskapliga studier.

 

För vem?

Programmet vänder sig till skolchefer, rektor och lärare inom utbildningssektorn. En förutsättning för deltagandet är att skolhuvudmannen är medlem i Ifous. Det är de medverkande huvudmännen som tillsammans finansierar FoU-programmet.

.
Nyfiken? Vill du veta mer?

Kontakta: 

Johan Winsborn, process- och projektledare på Ifous.
Anna Åkerfeldt, process- och projektledare på Ifous.