FoU-programmet Fokus undervisning pågick 2021-2024. Under tre år arbetade lärare, rektorer och skolledare från fem deltagande skolhuvudmän tillsammans med forskare från Göteborgs universitet med fokus på undervisningsutveckling. Målet var att vända perspektivet och börja inifrån, från kärnan.

I den här rapporten beskrivs arbetet i programmet och de resultat som framkommit.  De deltagande huvudmännen skriver om sina processer, vilka resultat och effekter de ser och vilka lärdomar de har fått med sig. I en uppföljande text görs en analys av dessa utvecklingsprocesser från Ifous perspektiv. I forskargruppens avsnitt ges dels en teoretisk inramning till den samverkan som har pågått i programmet, dels en sammanfattning av preliminära resultat och slutsatser om lärares och rektorers undervisningsutveckling och pedagogiska ledarskap.

Rapporten släpptes i samband med FoU-programmet avslutande seminarium Elevernas behov som katalysator för undervisningsutveckling som hölls 29 maj 2024.

Läs rapporten Fokus undervisning – Att utveckla undervisning inifrån och ut här.