Vuxenutbildningen har en central plats för kompetensförsörjning och för livslångt lärande. De senaste årets distansundervisning har visat på möjligheter och utmaningar i undervisning och lärande, men forskningen om vuxenutbildning är begränsad. Ifous FoU-program Vuxenutbildning på distans, som startade hösten 2022, bidrar till kunskapsutvecklingen inom detta viktiga område.

 

Om FoU-programmet

Distansundervisningen inom vuxenutbildningen har vuxit under de senaste åren. Allt fler anordnare av vuxenutbildning erbjuder studieformen. Enligt Skolverkets statistik från 2019 läste 30% av deltagarna på gymnasial nivå på distans. På grundläggande nivå var motsvarande siffra 14%. Under Covid-19-pandemin och nedstängningen har såväl lärare och elever ökat sina kunskaper och erfarenheter om att undervisa och studera på distans vilket kan tyda på att distansundervisningen inom vuxenutbildningen kommer att vara en naturlig del inom vuxenutbildningen framåt. 

 

Forskning inom vuxnas lärande och distansutbildning är ett fält under utveckling. Framför allt har studier i ämnet distansundervisning genomförts inom högre utbildning, där fokus har varit de studerande och deras lärande. Frågor det finns kunskap om är bland annat självreglerat lärande, avhopp och interaktion. Forskning om lärarens praktik förekommer också och har då framför allt fokuserat på undervisning kvalité, standarder och teknologier. Områden där kunskap fortfarande är bristfällig finns på organisationsnivå och handlar om hur skolledare kan organisera för lärande i multikulturella grupper och utveckla övergripande strategier för distansundervisning. 

 

Det finns alltså forskning från högre utbildning som kan gå att tillämpa även inom vuxenutbildningen, men det behövs också forskning som tittar på och undersöker frågor som är grundade i förutsättningar och utmaningar hos vuxenutbildningens distansundervisning. Behov finns således av ytterligare kunskap, erfarenhet och forskning på såväl deltagar- och lärarnivå som på organisatorisk nivå.

 

Syftet med FoU-programmet är att utveckla långsiktiga och forskningsbaserade arbetssätt så att vuxenutbildningens distansutbildning kontinuerligt utvecklar didaktiska metoder och verktyg i syfte att höja kvaliteten för att stärka vuxenstuderandes lärande och utveckling samt att därigenom minska avhoppen. Syftet är också att genom samarbete mellan verksamhetens yrkesverksamma och forskare låta kunskaper och erfarenheter bildade i verksamhetens praktik utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och bidra till forskningen inom området.

Programmet startade höstterminen 2022.

 

Vilka är med?

  • Gävle kommun
  • Haninge kommun
  • Hultsfreds kommun
  • Mölndals stad
  • Storumans kommun
  • Tyresö kommun
  • Ålands landskapsregering

 

För forskningsinsatser ansvarar Enni Paul, Stockholms universitet, Anna Åkerfeldt, Ifous och Stockholms universitet samt Stefan Hrastinski, Kungliga Tekniska Högskolan.

 

Kontakta oss

Har du frågor om FoU-programmet, kontakta:

Johan Winsborn, process- och projektledare, johan.winsborn@ifous.se.