Ifous arbetar med psykisk hälsa inom flera områden, bland annat genom samarbeten med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län och Region Stockholm. Här finns en sammanställning över de projekt som är kommande, pågående och avslutade.

.

Processtöd

Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskolan

I ett samarbete mellan Ifous och Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län erbjuder vi nu en kostnadsfri workshopserie om att främja psykisk hälsa hos barn i förskoleåldern till alla kommuner i länet. Syftet med serien är att bidra till kunskapsbaserad utveckling av strukturerad samverkan i lokalt främjande och förebyggande arbete kring barn i förskola. Satsningen syftar även till att bidra till ökad kunskap och samsyn mellan verksamheter lokalt kring psykisk hälsa hos barn i förskola och strukturerad samverkan mellan förskolor, hälso- och sjukvård och socialtjänst genom stöd i lokal inventering av behov formulering av gemensamma mål, planering av aktiviteter och uppföljning av arbetet.

Mer information hittar du här, vid frågor kontakta Henrik Hamilton, process- och projektledare på Ifous.

Processtödet går även att genomföra för skolhuvudmän utanför Stockholms län på egen bekostnad.

 

Stödmaterial

De första åren i ett barns liv är avgörande för den fortsatta utvecklingen av deras psykiska och fysiska hälsa. Därför är det viktigt att upptäcka tecken på ohälsa i ett tidigt stadium och erbjuda anpassade insatser för att stärka barnets mående. Men hur går man till väga i praktiken? Nu finns ett webbaserat stödmaterial tillgängligt för förskolor som vill arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Stödmaterialet är tillgängligt för alla och finns på Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholm Läns hemsida. Materialet bygger på kunskapsöversikterna Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola (2021) och Ifous fokuserar: Att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa i förskola (2021).

Du hittar stödmaterialet här.

Frågor? Kontakta Andreas Jacobsson, projektledare Ifous.

I samband med att materialet lanserades släpptes ett pressmeddelande.

 

 

Rapporter

2021

Ifous fokuserar: Att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa i förskola

Kunskapsöversikten är framtagen av Lene Lindberg, docent i psykologi och lektor vid Karolinska institutet, och Lena Nilsson, docent i pedagogik och lektor vid Högskolan Väst.

Du hittar rapporten här.

 

 

 

Ifous fokuserar: Samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola

Författare är  Malin Gren Landell, legitimerad psykolog, medicine doktor och tidigare särskild utredare. Den vetenskapliga granskningen är gjord av docent Knut Sundell, sakkunnig vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Du hittar rapporten här.

Seminariet spelades in och finns tillgängligt här (YouTube).

 

2020

Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan

Rapporten är en forskningsöversikt framtagen av Malin Gren Landell, leg psykolog och tidigare regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro. Skriften är ett samarbete med Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län som är en gemensam sanningen mellan Region Stockholm och kommunerna i länet.

Du hittar rapporten här.

2019

Ifous fokuserar: Skolnärvaro

Rapporten Ifous fokuserar: Skolnärvaro. En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan är en översikt av forskning om vad som kan förebygga skolfrånvaro och främja skolnärvaro. Rapporten är framtagen av Ifous på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län.

Du hittar rapporten här.

 

 

 

 2. Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro

Under ett webbsänt seminarium 26 maj presenterade Malin Gren Landell, leg psykolog och tidigare regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro, skriften ”Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem” vars syfte är att bidra med konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget och ge de berörda målgrupperna kunskapsinformerade och tillförlitliga verktyg för att genomföra kartläggningar. Seminariet, ”Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro”, med underrubriken ”Med hjälp av rätt frågor och bemötande kan orsaken till problematisk skolfrånvaro hos ett barn identifieras och tidiga insatser sättas in. Men hur hittar vi roten till problemet?” finns nedan i sin helhet.

Filmen från seminariet är uppdelat i två delar. En spellista med bägge delarna finns här. 

 

Läs mer om seminarieserien hos Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län.