Utbildningen i förskolan ska präglas  av en positiv framtidstro. Enligt Lpfö-18 ska utbildningen lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling – såväl miljömässig som ekonomisk och social. Det betyder att barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om hur man värnar miljön inför framtiden och hur man kan skapa möjlighet att leva i rättvisa och fredliga samhällen.

För att lyckas med detta behöver förskolan arbeta på många olika sätt. Vad innefattar hållbar
utveckling i ett förskoleperspektiv och hur kan man arbeta med hållbarhetsfrågor i praktiken? Hur utvecklar rektorer och chefer på övergripande ledningsnivå ett ledarskap som gynnar hållbar utveckling? Vilken forskning finns inom området och vilken kunskap saknas?

Dessa frågor står i centrum för FoU-programmet Hållbar förskola.

 

FOU-Programmets inriktning

Syftet med programmet är att med stöd av forskning identifiera effektiva sätt att arbeta med hållbar utveckling och undersöka vilka effekter detta kan medföra i förskolans kontext.

Syftet är också att genom samarbete mellan lärare och forskare låta de verksammas kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning inom området utbildning för hållbar utveckling.

Det övergripande målet för programmet är att ge svar på frågor som:

 • Vad kan utbildning för hållbar utveckling innebära i en förskolekontext, och hur kan man arbeta för att hållbarhetsperspektivet skall genomsyra verksamheten?
 • För att åstadkomma ett hållbart samhälle – vad behöver introduceras redan i förskolan, och hur kan det göras?
 • Vad innebär ett hållbart ledarskap på olika nivåer i organisationen – och hur uppnår man det?

Utifrån dessa frågor finns mål på olika nivåer i de medverkande huvudmännens organisationer och för de involverade forskarna.

 

Hur?

FoU-programmet genomförs i samverkan mellan forskning och praktik där utvecklingsgrupperna har en central roll. Chefer på övergripande ledningsnivå deltar även de i FoU-arbetet för att utveckla ledning och organisation av verksamheten.

Frågeställningar att bearbeta har identifierats av styr- och processledargrupp tillsammans med forskarna. De har anpassats till och planerats utifrån de behov och frågor som finns hos huvudmännen och i de deltagande förskolorna.
Programmet startade under höstterminen 2021.

 

Vilka är med?

I programmet ingår drygt 300 förskollärare, rektorer och förvaltningsledare från nio olika huvudmän:

 • Bromma SDF
 • Enskede-Årsta-Vantör SDF
 • Farsta SDF
 • Hässelby-Vällingby SDF
 • Hässleholms kommun
 • Pysslingen förskolor
 • Strängnäs kommun
 • Örebro kommun
 • Österåkers kommun

För forskningsinsatsen ansvarar Mälardalens universitet. I forskargruppen ingår Eva Ärlemalm-Hagsér (Mdu), Ingrid Pramling Samuelsson (GU) och Ingrid Engdahl (emerita SU).

Programmet leds av en styrgrupp bestående av förvaltningsgrupp bestående av huvudmän från de medverkande skolhuvudmännen, forskargruppen och Ifous.
Styrgruppen består under läsåret 2022-2023 av:

Christina Agewall (EÅV SDF) – Ordförande
Ann Bisenius (Österåkers kommun)
Ingalill Gustavsson (Farsta SDF)
Susanne Karlsdotter (Bromma SDF)
Jeanette Karlsson (Pysslingen förskolor) – Vice ordförande
Christer Pettersson (Hässleholms kommun)
Carina Segerbäck (Strängnäs kommun)
Åsa Svahn (Örebro kommun)

Birgitta Thulén (Hä-Vä SDF)
Eva Ärlemalm-Hagsér, (Mälardalens universitet)
Henrik Hamilton, (Ifous)

 

Publikationer publicerade inom ramen för programmet

Utvecklingsartiklar

Hultman, T., Med barnets bästa i främsta rummet i förskolan. Leda & Lära nr 3/2024.

Fors, S., Spångberg, S., Fågelräddares som banar väg för en hållbar framtid. En studie i om vad förskolepedagogisk undervisning för hållbar utveckling kan bli i en organisation som bygger på delaktighet och inflytande. Leda & Lära nr 2/2024.

 

Vetenskapliga artiklar

Engdahl, I., Pramling Samuelsson, I., Ärlemalm-Hagsér, E., Swedish Teachers in the Process of Implementing Education for Sustainability in Early Childhood Education, New Ideas in Child and Educational Psychology, 2021.1.

Engdahl, I., Pramling Samuelsson, I., Ärlemalm-Hagsér, E., Early Childhood Education in a World of Change – A Method for Sustainability, MDPI Sustainability Foundation, Children 2023, Volume 10, Issue 4.

Sjöberg, S., Discourses of collaboration and participant positioning in research-practice partnerships, Scandinavian Journal of Educational Research, 2023

Ärlemalm-Hagsér, E., Engdahl, I., Pramling Samuelsson, I., Förskollärares mångfacetterade motiv för undervisning om hållbarhet, Nordisk barnehageforskning, Vol. 19, No. 3, 2023, s. 104-124.

Vetenskapliga konferensbidrag

Engdahl, I., Pramling Samuelsson, I., Ärlemalm-Hagsér, E., Teaching in transformation – early childhood teachers’ multifaceted motives about education for sustainability in Swedish preschools. EECERA (European Early Childhood Education Research Association), Glasgow 23-26 augusti 2022.

Kontakt:

Henrik Hamilton
Projekt- och processledare
henrik.hamilton@ifous.se
Tfn: 073 – 65 65 822