Vad lär man sig när man lär sig att programmera i skolan? Kan programmering stödja elevers lärande i matematik? I andra ämnen? Dessa och andra frågor om hur programmering kan integreras i ämnesundervisningen har behandlats i detta FoU-program. Bakgrunden till programmet var att programmering blev  ett nytt inslag i grundskolans reviderade läroplan 2017. 

Aktuellt

Programmet avslutades i november 2020 och en redogörelse för den forskning som har bedrivits i programmet, praktikernas arbete och de resultat som framkommit presenterades i rapporten Programmering i skolan –  vad, när hur och varför?.

 

Vad ska programmet leda till?

Syftet med programmet, som pågick 2017-2020, var att utveckla didaktiska arbetssätt, uppgifter och innehåll för undervisning i programmering. Syftet var också att låta lärares kunskaper och erfarenheter utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling, genom att lärare och forskare samarbetar.

I dag finns en uppsjö programmeringsmiljöer så som till exempel Scratch, Kodu och Alice samt pedagogiska programmeringsrobotar så som Beebot. All fler lärare använder sig av dessa i dag och skaffar sig erfarenheter och kunskaper kring under­visning i så väl matematik som i andra ämnen där programmering utgör ett inslag. Men kunskapen behöver synliggöras, bli beprövad och delas av allt fler. Vi vet också att den didak­tiska praktiknära forskningen kring under­visning och lärande i programmering är begränsad. Genom programmet kommer såväl undervisningspraktiken som den vetenskapliga kunskapen vidareutvecklas kring programmering inom skolans ämnen.

Vad hände i programmet?

Arbetet i FoU-programmet genomfördes som en process under tre år och planeras utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet var det arbete som sker i utvecklings­grupperna bestående av lärare och skolledare. Arbetet stöds genom en praktiknära forskningsprocess där forskare tillsammans med lärare (och elever) iterativt designar, implementerar och utvärderar läraktiviteter som involverar programmering. Insatsen utgår från det förändrade innehållet i kursplanen i matematik, men inom ramen för programmet kommer även andra ämnen att adresseras.

En gång per termin möttes alla deltagande lärare, skolledare och forskare.

Utvärderarnas rapport

Emerga Institute har följt och utvärderat processerna i FoU-programmet. Här kan en slutrapport med slutsatser och rekommendationer från dem laddas ner.

Avhandling

Zhang, Lechen, Integrating Computational Thinking into Swedish Compulsory Education with Block-Based Programming: A case study from the perspective of teachers, doktorsavhandling Stockholms universitet. Den 9 december 2020.

Utvecklingsartiklar

Abbing, L., Sundström, T., Problemlösning i ScratchJr – Kan programmering underlätta elevernas förståelse i lästal?Publicerad i serien Leda & Lära 7/2020.

Chibas, Å., Att främja datalogis tänkande i förskoleklassen – barn kan mer än vi tror. Publicerad i serien Leda & Lära 3/2022.

Jonasson, J., Midander, M., Sandberg, C., Terje, H., Implementering av programmering i ämnesundervisningen genom kollegialt lärande. En fallstudie från arbetet i en utvecklingsgrupp inom FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen. Publicerade i serien Leda & Lära 5/2020.

Mårtensson, F., Olsson, O., Programmering i matematikundervisningen. En undersökning av elevers inställning till programmeringsinslag på matematiken, med fokus på genus. Publicerad i serien Leda & Lära 4/2020.

Viebke, H., Hur fungerar programmeringsundervisningen enligt lärarna själva? En effektstudie av 128 lektioner i programmering i grundskolan. Publicerad i serien Leda & Lära 6/2020.

 

Publikationer

Ahmed, G., Nouri, J., Zhang, L. & Norén, E. (2020). Didactic methods of integrating programming in mathematics in primary school: findings from a Swedish national project. In Proceedings of SIGCSE’ 20: 51th ACM Technical Symposium on Computer Science Education March 11-14, 2020 Portland, OR, USA. ACM, New York, NY, USA, 7 pages. https://doi.org/10.1145/3328778
.
Zhang, L., Nouri, J., and Rolandsson, L. 2020. Progression of Computational Thinking skills in Swedish compulsory schools with block-based programming. In Proceedings of Twenty-second Australasian Computing Education Conference (ACE’2020). ACM, Melbourne, Australia, 10 pages. https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3328778
.
Zhang, L & Nouri, J. (2019). A systematic review of learning computational thinking through Scratch in K-9. Computers & Education. Vol 141. Läs abstract och kontakta författarna för fulltext.
.
 Zhang, L. & Nouri, J. (2019). Assessing K-9 Teachers’ Computational Thinking Skills through a Computational Thinking Test. Handbook of Research on Integrating Computer Science and Computational Thinking in K-12 Education. IGI Global. Doi: 10.4018/978-1-7998-1479-5
.
Nouri, J., Zhang, L, Mannila, L & Norén, E. (2019). Development of computational thinking, digital competence and 21st century skills when learning programming in K-9. Journal of Educational Inquiry.
.
Sjöberg, C., Risberg, T., Nouri, J., Norén, E., & Zhang, L. (2020). Programming as a tool for across-subjects learning in primary schoolRUDN Journal of Informatization in Education17(3), 179-189.
.
Ahmed, G., Nouri, J., Norén, E. & Zhang, L. (2019). Students perceptions of programming in primary school. WiPSCE 2019, ACM, Glasgow.
.
Sjöberg, T. Risberg, J. Nouri, E. Norén, L. Zhang. (2019). A lesson study on programming as an instrument to learn mathematics and social science in primary school. 13th annual International Technology, Education and Development Conference.
.

Sjöberg, C., Nouri, J., Sjöberg, R., Norén, E., & Zhang L. (2018). Teaching and learning mathematics in primary school through scratch. EDULEARN18 Proceedings, s. 5625-5632. Läs abstract och kontakta författarna för fulltext.

Chibas, Å., Nouri, J., Norén, E., Zhang, L., & Sjöberg, C. (2018). Didactical strategies and challenges when teaching programming in pre-school. EDULEARN18 Proceedings, s. 3345-3350. Läs abstract och kontakta författarna för fulltext.

Nouri, J., Norén, E., & Skog, K. (2018). Didactical strategies employed by teachers when teaching programming in K-9 education. INTED2018: Proceedings, s. 7983-7989. Läs abstract och kontakta författarna för fulltext.

Nouri, J. & Mozelius, P. (2018). A framework for evaluating and orchestrating game-based learning for development of computational thinking. In International Conference on Education and New Learning Technologies

Mozelius, P. & Nouri, J. (2018). Factors to consider when using learning games for learning programming in K-9 education. 12th European Conference on Games Based Learning. 

Nouri, J., Norén, E., & Skog, K. (2018). Learning programming by playing and coding games in K-9. The 12th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain. 5 – 7 april. Läs abstract och kontakta författarna för fulltext.

Zhang, L., Nouri, J. & Norén, E. (2018). Reviewing teaching approaches for programming through Scratch in compulsory education. International Conference on Technology In Education.

Vilka var med?

Medverkar i FoU-programmet gör cirka 135 lärare, rektorer och chefer från fem skolhuvudmän:

  • Stockholms stad
  • Tyresö kommun
  • Åstorps kommun
  • Simrishamns kommun
  • Freinetskolan Hugin

Hur leddes arbetet?

Programmet leddes av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman och forskargruppen är representerad. Forskargruppen består av: forskningsledare och docent Jalal Nouri, fil. dr. Eva Norén, Kicki Skog och professor Per-Olof Wickman.

Kontaktuppgifter

Anette Jahnke, projekt- och processledare
E-post: anette.jahnke@ifous.se
Tfn: 0730-69 56 95

Karin Hermansson. FoUansvarig
E-post: karin.hermansson@ifous.se
Tfn: 0760-33 48 10

Mer om programmet

Informationsblad om FoU-satsningen Programmering i ämnesundervisningen.