Under 2024 fortsätter arbetet med att ta ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) vidare från försöksverksamhet till permanent organisation. Den 1 januari 2025 ska fem nya noder, med varsin ledningsgrupp, vara igång och en nationell styrgrupp finnas på plats. På såväl nod- som nationell nivå ska hälften av ledamöterna representera skolhuvudmän och hälften lärosäten. 

Processen för att nominera och utse representanter för skolans huvudmän hanteras av de tre huvudmannaorganisationerna SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, genom den gemensamma organisationen Ifous. På så sätt kommer nomineringarna för samtliga skolhuvudmän, såväl kommunala som fristående, att samlas inom samma process. För lärosätenas del hanteras processen av SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund).  

Det 31 januari hölls ett möte om hur nomineringar till de olika styr- och ledningsgrupperna går till, samt om processen för att tillsätta ledamöter. Mötet vände sig till personer som representerar en skolhuvudman, och är intresserade av att på en ledningsnivå delta i ULF-arbetet. 

Här kan du ta del av den presentation som gavs under mötet 240131 (pdf).

Nomineringar togs emot till och med 18 februari. Ledamöterna utses av Ifous föreningsstämma 9 april 2024.

Mer information om ULF finner du på www.ULFavtal.se. Där finns bland annat förslaget till ULF-avtal som överlämnades till utbildningsministern i juni 2023. 

 

Vid frågor, kontakta:

Karin Hermansson, vd, Ifous
Emma Kreü, medlemsansvarig, Ifous