I Sveriges förskolor vistas i dag ett stort antal barn vilka inte har svenska som sitt moders- mål eller förstaspråk. Av de barn som i dag (2021) går i förskolan har vart fjärde utländsk bakgrund. Det innebär i sin tur att många av dessa barn har en annan språklig bakgrund än svensk (SOU 2020:67). Detta faktum innebär stora utmaningar för förskolans personal, vars uppdrag är att ge en likvärdig språkundervisning till alla barn. Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en förskoleverksamhet av hög kvalitet.

Många förskolor kämpar med att hitta arbetssätt som gynnar barnens språkutveckling. För att fördjupa kunskaperna inom området gick nio skolhuvudmän samman och lät Ifous ta fram en kunskapsöversikt som är tänkt att ge konkret och användbar information om kunskapsläget. Översikten visar att det finns både svensk och internationell forskning som ger kunskap om hur barn utvecklar ett eller flera språk och även studier som beskriver hur man bäst stimulerar och stöttar barns språkutveckling, till exempel via leken. Särskilt framkommer vikten av att personalen både ger andraspråkslärande barn en språklig input av hög språklig kvalitet och är lyhörd för barnens signaler.  Samtidigt finns stora utmaningar när det gäller förskolans möjligheter att använda den forskningsbaserade kunskapen och översätta den i praktisk pedagogiskt arbete.

Kunskapsöversikten har tagits fram med finansiellt stöd från Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun, Malmö stad, Pysslingen förskolor, Stockholms stad, Örebro kommun och Österåkers kommun. Polly Björk-Willén, som är docent i pedagogiskt arbete och biträdande professor emerita vid Linköpings universitet har genomfört kunskapsöversikten.

Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola.