Jalal Nouri, forskningsledare för Ifous FoU-program Programmering i ämnesundervisningen (pågår 2017-2020) samt docent, Stockholms universitet.

– JAG HAR EN stark tro på att vi både kan skapa bättre forskning och få större effekt på praktiken genom det forskning- och utvecklingsarbete som sker i samarbete mellan lärare och forskare. För mig var därför väldigt attraktivt att få möjligheten att bedriva praktiknära forskning med över hundra lärare. Och det blev desto mer attraktivt med tanke på programmets ambition: att utveckla didaktiska arbetssätt för programmering i skolan. Vilket är en utmanande resa då både vi forskare och lärarna saknar kunskap kring programmeringens didaktik för yngre barn.

– Att få vara del av denna utvecklingsresa och utforska ett nytt och relativt outforskat fält tillsammans med lärare gör det extra spännande och meningsfullt.

Hur har du upplevt arbetet i programmet?
– Extremt meningsfullt, produktivt och stimulerande. Det är mycket positiv energi i programmet och lärarna skapar så mycket meningsfull undervisning i ett ämne som är helt nytt för dem. I och med att det är ett nytt forskningsfält
och så många lärare som testar olika didaktiska arbetssätt så genereras också många forskningsfrågor som söker svar.

– Som forskare är detta både stimulerande och en utmaning då vi, även om vi vill, inte kan
undersöka allt.

Lill Langelotz, en av forskningsledarna för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer (pågår 2017-2020) samt universitetslektor vid Högskolan i Borås.

– JAG VILLE VARA delaktig eftersom jag tycker
att designen av, och innehållet i programmet ärintressant och viktigt. Att alla nivåer, från förvaltningsnivå ända in i klassrummet, är med och att olika professioner och även elever involveras. Att som forskare ha möjlighet att forska med lärare och elever ger en fantastisk tillgång till forskningsfältet och till empiri. Genom designen på programmet har vi kontinuerliga samtal och återkopplar preliminära analyser till skolhuvudman och skolpersonal, så förhoppningsvis kan forskningen bidra till att göra skillnad med en gång. Det blir ett ömsesidigt lärande som förhoppningsvis bidrar till utveckling direkt i den lokala praktiken, men också i ett större sammanhang så
småningom.


Hur har du upplevt arbetet i programmet?
– Som ansvarig forskare har man stor autonomi, men vi gör arbetet i samverkan och jag tycker att det är ett välsmort maskineri. I mina fallstudier som jag gör har jag direkt kontakt med skolhuvud-männen. Samtidigt är det här ju också svårt och delvis problematiskt – den praktiknära forskningens dilemma – det kan vara svårt att leverera kritiska resultat.
– Att Ifous sköter det administrativa är väldigt
skönt. Då kan vi forskare fokusera på forskningen och utvecklingen, och det innebär att vi framförallt forskar med och för istället för på.

Text: Moa Duvarci Engman
Fotografer: Ola Jacobsen (Jalal Nouri), Filip Asphäll (Lill Langelotz)