Förskolan står inför nya förutsättningar, utmaningar, behov och krav som tydliggörs i nationella styrdokument. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisningen i förskolan ska utgöras av målstyrda processer som leder till utveckling och lärande hos varje enskilt barn. Men hur gör vi det? Undervisning i förskola – vad kan det vara? Det har vi utforskat i FoU-programmet Undervisning i förskolan.

Rapport 2019:1

Slutrapporter

Slutrapport från utvecklingsarbetet i FoU-programmet 

Undervisning i förskolan – Att ha flera strängar på sin lyra (pdf)

Här beskrivs programmet översiktligt, alla resultat sammanfattas, styrgruppen ger sina perspektiv, alla kommuner beskriver sina respektive resor och utvärderarna sammanfattar sina resultat.

En sammanfattning av rapporten hittar du här. 

Forskargruppens slutrapport 

Flerstämmig didaktisk modellering i förskolanAnn-Christine Vallberg Roth, Ylva Holmberg, Linda Palla, Camilla Löf, Catrin Stensson. (Länken går till Malmö universitets publikationsdatabas, där pdf kan laddas ned)

Här beskrivs forskningsinsatsens olika delar, metod, resultat och slutsatser.

Referensmaterial för deltagarna i FoU-programmet

Flerstämmig undervisning och sambedömning i förskolan? 2016:1 – Referensmaterial för deltagare i FoU-programmet.
Ann-Christine Vallberg Roth, 2016.

Utvärderarnas slutrapport

Emerga Institute har följt och utvärderat processerna i FoU-programmet genom enkäter och fokusgruppsintervjuer. I programmets slutrapport (Ifous 2019:1) ges en kort sammanfattning. Här kan slutrapport med slutsatser och rekommendationer laddas ned:

Utvärdering av FoU-programmet Undervisning i förskolan – Sammanfattning och analys av tre års utvärdering (pdf).

Vetenskapliga publikationer

Att undervisa, dokumentera och sambedöma – stöd för kritisk reflektion (kap 8-16). Vallberg Roth, A.-C. Del IV i Professionell yrkesutövning i förskola: Kontinuitet och förändring L. Rubinstein Reich, I. Tallberg Broman. & A.-C. Vallberg Roth, (ss. 146-256). Lund: Studentlitteratur. 2017

Bedömning, utvärdering och uppföljning – utmaningar för förskolan. Vallberg Roth, A.-C. A.-L.Lindgren, N. Pramling & R. Säljö (red.), Förskolan och barns utveckling: Grundbok för förskollärare (ss. 261-278). Malmö: Gleerup 2017

Inclusive ideals and special educational tools in and out of tact: Didactical voices on teaching in language and communication in Swedish early childhood education, Palla, L. & Vallberg Roth, A.-C. (2022).  International Journal of Early Years Education. Tilldelades CiCeas (Children’s Identity & Citizenship) pris Best Publication Award i klassen Best Praxis Paper 2022. 

Didaktiska stämmor om undervisande förskollärare: Chefers och förskollärares språkliga modelleringar om förhållningssätt, kunskaper och utövning i förskola. Palla, L. & Vallberg Roth, A.-C. (2019). EDUCARE, 1, 1-26. doi: 10.24834/educare.2020.1.1.

Multivocal didactic modelling: Collaborative research regarding teaching and co-assessment in Swedish preschools. Problems of Education in the 21st Century, 77(6), 806-834. Vallberg Roth, A.-C., Holmberg Y., Löf, C. & Stensson, C. (2019). ISSN 1822-7864 (Print) ISSN 2538-7111 (Online)

Förskollärare,  förtydligat undervisningsuppdrag och professionella strategier. Tallberg Broman, I. & Vallberg Roth, A.-C. (2019). Malmö: Malmö universitet.

Undervisning och sambedömning i förskola: Förskollärares och chefers skriftliga beskrivningar, Ann-Christine Vallberg Roth, Ylva Holmberg, Camilla Löf, Linda Palla, Catrin Stensson. Andra forskningsdelrapporten i FoU-programmet, april 2019.

Undervisning i relation till omsorg och lärande i förskola: Flerstämmig undervisning och didaktisk (o)takt? i Pedagogisk forskning i Sverige, 24(2), 29-56, Vallberg Roth, Ann-Christine & Holmberg, Ylva (201http://muep.mau.se/handle/2043/244969). Obs! Låst artikel, prenumeration krävs för att läsa.

Undervisning och sambedömning i förskola, Ann-Christine Vallberg Roth, Ylva Holmberg, Linda Palla, Catrin Stensson, Ingegerd Tallberg Broman. Sammanfattning av den första delrapporten forskningen i FoU-programmet. 2018. Fullständig rapport finns tillgänglig i Malmö universitets publikationsdatabas.

Undervisning och sambedömning i förskola: Förskollärares och chefers skriftliga beskrivningar, Ann-Christine Vallberg Roth, Ylva Holmberg, Camilla Löf, Linda Palla, Catrin Stensson. Andra delrapporten forskningen i FoU-programmet april 2019.

What may characterise teaching in preschool? The written descriptions of Swedish preschool teachers and managers in 2016. Ann-Christine Vallberg Roth, Scandinavian Journal of Educational Research, juni 2018

I  juni 2018 publicerades även Characteristics of preschool teaching in language, communication and multilingualism: Expressions from ten Swedish municipalities. Linda Palla, Ann-Christine Vallberg-Roth, Problems of Education in the 21st Century. juni 2018.

Flerstämmig musikundervisning i förskolan, Ylva Holmberg, Ann-Christine Vallberg Roth, BARN – forskning om barn og barndom i Norden vol 36, No 3-4, 2018.

Löf, C. & Vallberg Roth, A.-C. (2021). Minding the gap: Dilemmas in a didaktik and pragmatically informed teaching approach in preschool. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 7(1), 38–54.

Utvecklingsartiklar

Närvarande pedagoger vid utevistelse av Annica Gustavsson och Malin Åkerberg. Publicerad i Utveckla skolan 24 april 2019.

Barnrådet som ett forum för barns inflytande i förskolan – ett utvecklingsarbete om hur förskolans barnråd kan få genomslag i praktiken av Ingrid Wiberg. Publicerad i serien Leda&Lära 5 april 2019.

Måltidspedagogik: en väg till språkförståelse och ökat ordförråd av Ingela Karlsson. Publicerad i serien Leda&Lära 5 april 2019.

Betydelsen av förskollärares riktningsgivare i barns lek av Johanna Sturesson och Karin Monie. Publicerad i serien Leda&Lära 2 april 2019.

Bildprojicering som verktyg i förskolans undervisning – erfarenheter från Sjumilaskogens förskola av Jenny Henriksson. Publicerad i serien Leda&Lära 1 april 2019.

Sokratiska boksamtal i förskolan: ett sätt att arbeta för demokrati, av Anna Eklund, Åsa Ahlqvist Johansson och Anette Ranbäck. Publicerad i serien Leda&Lära 26 mars 2019.

Med rätt att undervisas. En studie med fokus på den språkliga och fonologiska medvetenheten i förskolan, av Erika Frangini och Christina Holmberg. Publicerad i serien Leda&Lära 26 mars 2019.

Mina idéer är alltid knasiga: Utveckling av undervisning i förskolan med utgångspunkt i ett Socio-Emotionellt Materiellt Lärande (Semla) av Gloria Romlin. Publicerad i serien Leda&Lära 4 februari 2019

Rik utemiljö för aktiva barn och pedagoger, av Johanna Bjervner och Sara Sörell. Publicerad i serien Leda&Lära 22 januari 2019.

Övriga publikationer

Undervisning i förskolan – en kunskapsöversikt, Skolverket. Forskningsprogrammet och exempel från det beskrivs i  kunskapsöversikten.

Undervisning för de allra minsta, artikel i forskningsmagasinet Skolporten nr 1 2018.

Forskaren: Programmet vidareutvecklar kunskapen, kortintervju med Ann-Christine Vallberg Roth i Ifousbilagan nr 1 2017.

Didaktik – flerstämmig undervisning i förskolan, Ann-Christine Vallberg-Roth, Ylva Holmberg, Camilla Löf & Catrin Stensson, Studentlitteratur 2020

Vilka var med?

Medverkande var 10 kommuner:

 • Bjuv
 • Landskrona
 • Lidingö
 • Svedala
 • Strängnäs
 • Trelleborg
 • Uppsala
 • Vaxholm
 • Åstorp
 • Österåker

Vad skulle programmet leda till?

För att uppfylla styrdokumentens krav behövs utvecklad kunskap, nya förhållningssätt och arbetsmetoder inom området undervisning i förskolan. Därför startades programmet ”Undervisning i förskolan” 2016. Det avslutades våren 2019. Grundläggande inriktningar i programmet utgörs av didaktik och ämnesdidaktik. Den övergripande forskningsfrågan handlade om vad som kännetecknar undervisning i förskola som är relaterat till styrdokument och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Andra områden som ingick var:

 • profession, ledarskap och normkritik kopplat till undervisning i förskola
 • ämnesdidaktiska frågor relaterat till undervisning i förskola – i forskningen exemplifierade med musik, matematik samt språk- och kommunikation, men överförbara till alla ämnen.
 • bedömning/återkoppling i undervisnings- och lärandesituationer relaterat till styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • specialpedagogiskt perspektiv relaterat till undervisning och design av lärandesituationer i förskola

Genom samarbete mellan praktik och forskning samt genom utbyte av erfarenheter skapades möjlighet att höja medvetenheten hos förskollärare om undervisningens innehåll och former och att utveckla såväl kunskap som förhållningssätt och arbetsmetoder inom undervisning i förskolan.

Vad hände i programmet?

Arbetet i FoU-programmet genomfördes som en process under tre år och planerades utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet är det arbete som skett i utvecklings­grupperna, som bestod av lärare och skolledare. Minst en gång per termin möttes deltagarna i ett gemensamt utvecklingsseminarium för att få ny kunskap och delta i samtal om ämnet.

En spridningskonferens, Undervisning i förskolan – vad kan det vara?, hölls i Malmö den 26 april 2019. Läs mer här!

Hur leddes arbetet?

Programmet leddes av en styrgrupp där varje medverkande skolhuvudman och forskargruppen var representerade:

Jonna Runheimer, Bjuvs kommun
Anna Meurling Alriksson, Landskrona stad
Jessica Feldt, Lidingö stad
Carina Lindqvist, Strängnäs kommun
Annika Kraft, Svedala kommun
Ulrica Falck, Trelleborgs kommun
Ulrica Ellmin Cederholm , Uppsala kommun
Ulrika Strandberg, Vaxholms kommun
Annika Hoppe, Åstorps kommun (vice ordförande)
Anders Wedin, Österåkers kommun (ordförande)

Vetenskaplig ledare för programmet var Ann-Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik vid Malmö universitet.

Kontaktuppgifter

Projekt- och processledare Henrik Hamilton, henrik.hamilton(@)ifous.se, tfn: 073 – 65 65 822

 

Mer information om programmet

Ett informationsblad om FoU-programmet hittar du här (pdf).