Bristande likvärdighet i svensk förskola är ett stort problem. Det slås fast i slutbetänkandet från utredningen om ökat deltagande i förskolan: Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). Allra mest drabbar detta barn i socioekonomiskt utsatta områden och barn med utländsk bakgrund. Våren 2022 publicerade vi kunskapsöversikten Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola – och denna följs nu upp med ett FoU-program på samma tema.
.

Varför behövs det här programmet?

Många förskolor kämpar med att hitta arbetssätt som gynnar barnens språkutveckling men ofta saknas tillräcklig forskningsbaserad kunskap som kan ge vägledning i arbetet. Som ett stöd i det arbetet tog Ifous tillsammans med nio skolhuvudmän (Botkyrka kommun, Göteborgs stad,Jönköpings kommun, Linköpings kommun, Malmö stad, Pysslingen förskolor, Stockholms stad, Örebro kommun och Österåkers kommun) fram en kunskapsöversikt: Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola.

Skriften pekar också på behov av mer forskning och fördjupad kunskap bland annat om det språkliga samspelet mellan barn och personal i förskolor där få eller inga talar svenska som första språk, och om användningen av digitala redskap kopplat till barns flerspråkiga utveckling. FoU-programmet syftar till att i samverkan åstadkomma ny forskning och beprövad erfarenhet om språkutvecklande arbete i förskolan.

FoU-programmets inriktning

Syftet med FoU-programmet är att utveckla långsiktiga och forskningsbaserade arbetssätt så att de medverkande förskollärarna utvecklar sitt språkutvecklande arbete med avsikten att stärka barns lärande och utveckling.

Fokus ligger på att besvara frågor som:

 • Vad innebär ett kunskapsrelaterat språk i förskolan, och hur kan det främjas i en flerspråkig kontext?
 • Vilka faktorer är (utifrån detta) centrala i pedagogernas språkanvändning och kommunikativa samspel med barnen?
 • Hur kan dessa kvalitetsaspekter följas upp och utvärderas i syfte att främja fortsatt utveckling?

Syftet är också att genom samarbete mellan förskolans yrkesverksamma och forskare låta kunskaper och erfarenheter bildade i förskolans praktik utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och bidra till forskningen inom området.

Hur?

Arbetet i FoU-programmet genomförs som en process under tre år (2023 – 2025) och  bygger på samverkan mellan forskare och praktiskt verksamma.

Utvecklingsarbetet tar utgångspunkt i såväl befintlig forskning som den forskning som bedrivs i programmet. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av förskolepersonal och rektorer.

Vilka är med?

I programmet ingår drygt 400 förskolepedagoger, specialpedagoger, bitr. rektorer, rektorer och förvaltningsledare från elva olika huvudmän:

 • Bjuvs kommun
 • Botkyrka kommun
 • Katrineholms kommun
 • Kävlinge kommun
 • Linköpings kommun
 • Malmö stad
 • Sjöbo kommun
 • Värmdö kommun
 • Västerås stad
 • Ydre kommun
 • Örebro kommun

För forskningsinsatsen ansvarar ett forskarlag, med sitt huvudsakliga säte på Göteborgs universitet. Forskargruppen leds av Anette Olin (GU), och i den ingår även Anne Kultti, Ann Nordberg och Annika Åkerblom (Alla från GU) samt Polly Björk-Willén (Emerita Linköpings universitet).

Programmet leds av en styrgrupp från de medverkande skolhuvudmännen, forskargruppen och Ifous. Styrgruppen består under läsåret 2023 av:

Zandra Ahkoila (Verksamhetschef), Örebro kommun
Elin Ahx (Bitr. sektorschef), Kävlinge kommun
Sara Dahl (Verksamhetschef), Botkyrka kommun
Birgitta Dahlbeck
(Verksamhetschef), Katrineholms kommun
Ulrica Falck
(Skolchef), Sjöbo kommun
Vlatka Glumac
 (Verksamhetschef), Bjuvs kommun
Birgitta Henecke (FoU-strateg), Malmö stad
Ingela Hultin Sabel
(Bitr. avdelningschef), Linköpings kommun
Ingmarie Lagne (Skolchef), Värmdö kommun
Anna Olofsson Carstedt (Verksamhetschef), Västerås stad
Petra Sand (Skolchef), Ydre kommun
Anette Olin (Vetenskaplig ledare), Göteborgs universitet
Henrik Hamilton, (Process- och projektledare), Ifous

Vill du veta mer?

Kontakta:
Henrik Hamilton, process- och projektledare
E-post: henrik.hamilton@ifous.se
Tfn: 073 – 65 65 822