Underlag för det nya statliga Skolforskningsinstitutet

I regeringens budgetproposition som lades fram den 23 oktober framgick att det nya statliga Skolforskningsinstitutet kommer att starta som planerat den 1 januari 2015, och att det får ökade anslag jämfört med tidigare aviserat. Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag inför starten. Projektet kallas Skolforsk och är indelat i flera delprojekt som leds av en rad forskare i och utanför Sverige. Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, deltar i den referensgrupp som knutits till projektet. Alla delprojekt kommer att presenteras i ett särskilt Skolforskspår på Resultatdialog den 20-21 november, i Jönköping. I samband med detta har referensgruppen sitt tredje av totalt fyra möten under projekttiden.