Helena Andersson disputerar inom ramen för Inkluderande lärmiljöer 2012-2015

Den 20 december disputerade Helena Andersson på Malmö Högskola. Hennes avhandling Möten där vi blir sedda – En studie om elevers engagemang i skolan baseras på studier genomförda inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer 2012-2015.