Hur ser en lärmiljö ut som är inkluderande och vad menas egentligen med inkludering? Det är frågor som cirka 250 lärare och skolledare har arbetat med under tre års tid tillsammans med forskare från Högskolan i Borås i Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer. I dag presenteras resultaten från den forskning som har bedrivits i programmet.  

FoU-programmet har fokuserat på en fråga som har kommit att bli politiskt-ideologiskt laddad, nämligen den om en inkluderande skola. I debatten hävdar vissa att inkluderingen har gått för långt medan andra menar att den aldrig har implementerats. Det här programmet har inte haft som syfte att ta ställning i en politisk debatt. I stället har fokus legat på att ge stöd åt lärare, skolledare och ansvariga på förvaltningsnivå i att förstå och utföra sitt uppdrag, så som det uttrycks i nationella och internationella styrdokument. Arbetet har varit inriktat på att med hjälp av forskningsbaserad kunskap utveckla den dagliga praktiken i skolan. Den forskning som har bedrivits i programmet har resulterat i ny värdefull kunskap om vad som främjar elevers rätt att känna gemenskap samtidigt som de får sina pedagogiska och andra behov tillgodosedda. De vetenskapliga resultaten presenteras i rapporten Inkluderande lärmiljöer – Kompetens för likvärdig utbildning i ett demokratiskt samhälle.

 

Forskningsinsatsen har bedrivits av en grupp forskare vid Högskolan i Borås.

– Resultaten visar en förskjutning när det gäller förståelsen av att det först och främst är det pedagogiska arbetet och förhållningssättet snarare än den rumsliga placeringen som har betydelse för elevernas möjligheter att lära, säger Elisabeth Persson, universitetslektor och programmets vetenskapliga ledare.

 

Henrik Hamilton, som har lett och samordnat programmet, är stolt över att nu vara i mål:

– Den här rapporten är resultatet av hårt arbete som har involverat både forskare och praktiker. Den innehåller värdefull kunskap som förhoppningsvis kan komma till nytta i många lärares och skolledares arbete för att skapa en skola som ger utrymme för alla elever.

 

 

Forskarnas slutrapport kan du hitta här.

Programmets slutrapport som publicerades årsskiftet 2019-2020 kan du hitta här.

För mer information kontakta Henrik Hamilton, process- och projektledare Ifous, tel: 073 – 656 58 22