Mats Gerdau (M), ordförande i SKRs beredning för utbildningsfrågor, träder in som ordförande i Ifous styrelse i samband med ombildningen till ideell förening 31 maj 2021. Här ger han sin syn på Ifous framtid och vilka förhoppningar han har inför den framtida utvecklingen. 

– Vilka möjligheter ser du med ett nytt huvudmannaskap för Ifous?
Det är en styrka att skolhuvudmännen själva tar ansvar för sin egen utveckling och stärker den vetenskapliga grunden för undervisningen, men övergången i sig kommer att vara helt odramatisk. De huvudmän som redan är med kommer att känna igen sig och fortsätta få det forskningsbaserade stöd och den konkretisering som man får idag. Med oss tre huvudmannaorganisationer i ryggen ska Ifous kunna nå ut brett, till fler förskolor och skolor. Vi når tillsammans alla skolhuvudmän och kan därmed bredda och fördjupa verksamhetsutbudet.

– Vilken roll vill du att Ifous ska spela i utvecklingen av den svenska skolan?
Jag vill att Föreningen Ifous ska vara en nationell strategisk resurs i arbetet för att stärka skolors och skolhuvudmäns möjligheter att bedriva utbildning grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Ambitionen är att bidra till utvecklingen av den svenska skolan genom att stimulera praktiknära forskning och konkret FoU-arbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet.

– Du går in som styrelsens ordförande i den helt nybildade ideella föreningen, vad kommer att vara ditt största fokus under din tid på posten?
Det är viktigt för mig att se till att verksamheten inte tappar fart och att övergången sker så smidigt som möjligt för både de huvudmän som deltar som för Ifous medarbetare. Sedan kommer vi i den nya styrelsen att se hur vi kan utveckla verksamheten vidare. Att nå ut bredare och få fler huvudmän att delta är en tydlig prioritering. Forskning och utvecklingsarbete behöver alla!

– Vilka förhoppningar har du inför verksamhetens utveckling i samband med övergången till ideell förening?
Vi tre huvudmannaorganisationer har en gemensam syn på behovet av att stärka den vetenskapliga grunden i undervisningen. Därför är det naturligt att vi också tar ett gemensamt ansvar. Genom att Ifous kan nå ut som en resurs för fler huvudmän och skolor hoppas jag att vi kan bidra till att höja kvaliteten i svensk skola. När fler lärare och skolledare ges möjlighet att utvecklas får fler elever del av en bättre undervisning.

Jag hoppas också att staten kommer att se Ifous som en viktig resurs som man kan använda för att stärka forskningsanknytningen i skolan.

– Vad ser du som Ifous största utmaningar när det gäller det fortsatt arbetet för att sätta Ifous på kartan just när det gäller samverkan mellan praktik och forskning?
Det gäller att hitta rätt så att det blir mer koppling mellan forskning och skolan totalt sett, och att vi inte konkurrerar med andra bra saker som redan sker. En fördel med Ifous är att samarbeten mellan huvudmän och lärosäten kan ske över hela landet. Så att man som huvudman får möta andra än de man ofta gör i till exempel regionala samarbete , med det närmsta lärosätet och de närliggande huvudmännen.