Kärnan i Ifous FoU-arbete är de fleråriga FoU-programmen där de yrkesverksamma i skolan arbetar tillsammans med forskare för att fördjupa det vetenskapliga kunnandet och bedriva forskningsbaserad utveckling inom ett specifikt område. Efter sju avslutade forsknings- och utvecklingsprogram (FoU-program) genomförda i samarbete med 69 skolhuvudmän och fem lärosäten stod Ifous inför behovet av att analysera, synliggöra och fördjupa förståelsen för det arbete som har bedrivits inom ramen för Ifous modell för FoU-samverkan. 

Vilka avtryck ger programmen i verksamheterna och hur påverkas eleverna? Hur sprids och används den forskning som bedrivs inom programmen? Vad menas egentligen med praktiknära forskning och forskningsbaserat utvecklingsarbete? Det är några av de frågor som har behandlats i studien Ifous fokuserar: Effekter av Ifous forsknings- och utvecklingsprogram som har genomförts av forskare vid Förvaltningshögskolan och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Du hittar rapporten (pdf) här.
Här finns den digitala bilagan (google kalkylark) Kategorisering av vetenskapliga publikationer .

 

Vad innebär det att medverka i ett av Ifous FoU-program? Få bakgrund till FoU-arbetet genom att läsa Ifous Handbok: Att medverka i Ifous FoU-program.