Feedback i skrivundervisningen

Feedback som ges av läraren medan eleven fortfarande är inne i sin skrivprocess har bäst effekt. Det visar en ny forskningsöversikt från Skolforskningsinstitutet.

En ny systematisk forskningsöversikt från Skolforskningsinstitutet pekar på viktiga aspekter av feedback i skrivundervisningen. Syftet är att ge lärare möjlighet att på ett enkelt sätt ta till sig forskningsbaserad kunskap.

– Vi vill göra praktikrelevanta sammanställningar för lärare och har träffat grupper av lärare som lyft detta som ett viktigt område. Feedback generellt finns det mycket studier om, så vi ville avgränsa ämnet specifikt mot skrivutveckling, säger Johan Samuelsson, forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet.
Feedback används för att ge återkoppling till eleven om dennes kunskaper och förmågor. Forskningsöversikten omfattar elever i grundskolans årskurs 4–9 samt i gymnasieskolan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– En slutsats är att feedback under processen är det som är viktigast. Att lärare ger feedback när en elev inte kan jobba med slutprodukten, alltså när texten är klar, ger inte så mycket. Det beror alltså på när i processen man ger feedback – då kan man arbeta formativt.

En annan viktig aspekt är att eleverna har bättre möjlighet att ta till sig feedback om den är mångsidig – det vill säga att läraren inte enbart fokuserar på fel och brister, utan också ger återkoppling i linje med momentets lärandemål. Forskningsresultaten visar också att det är viktigt att ha en god relation med eleven, samt att inte bara fokusera på prestationen, utan också att synliggöra och berömma eleven som person.

– Det är ett dilemma som lärare har, att å ena sidan motivera eleven och å andra sidan att vara domare. Det måste lärare hantera på ett bra sätt, säger Johan Samuelsson.

Fakta om återkoppling

• Elever har lättare att dra nytta av feedback som ges
medan de fortfarande är inne i sin skrivprocess.

• För att feedback under skrivförloppet ska fungera bra är det
viktigt att den aktuella skrivuppgiften är tillräckligt utmanande.

• Elever tar till sig feedback bättre om den är mångsidig och inte
enbart fokuserar på språkliga fel.

Källa: Skolforskningsinstitutet

Av Moa Duvarci Engman