Intervju med Agneta Gatel, Förvaltningschef  och Kristian Svalin, Projektledare, från Kinda kommun berättar om kommunens aktiva arbete genom Ifous.

På vilket sätt anser du att medlemskapet i Ifous har bidragit till utvecklingen i kommunen?

– Genom Ifous och vårt deltagande i FoU-programmet Entreprenöriellt lärande har vi tydliggjort sambandet mellan mellan forskning och utbildning på alla nivåer i organisationen. I ledningsgruppen har det utvecklats till en aktuell utvecklingsfråga för alla stadier och verksamheter. Litteratur och forskningsresultat från Umeå universitet, som ansvarar för forskningsanknytningen i projektet, diskuteras i såväl ledningsgrupp som lärargrupper. Elevresultaten följs upp och diskuteras utifrån mätningar på elevaktiva arbetssätt.  Samband mellan entreprenöriellt lärande och elevers resultat diskuteras och medvetandet om betydelsen av fokus på lärarens arbete i klassrummet har ökat i ledningsgruppen. Den lärargrupp som deltar i forskningsprojektet har påbörjat arbetet med att implementera det entreprenöriella förhållningssättet och har diskussioner om hur det ska komma övriga medarbetare i kommunen till del. Medvetenheten om vad entrerprenöriellt lärande innebär har blivit större och fler och fler ser fördelar med att använda arbetssätt som inspireras av förhållningssättet. Upplevelsen är att Kinda kommun har kommit långt i arbetet och att deltagandet i Ifous förstärker och tydliggör vad det är vi vill utveckla.

Hur upplever du att den pedagogiska personalen i kommunen arbetar med informationen som de får från Ifous?

-Man arbetar för tillfället mest internt med den information man tagit del av, men då dessa är viktiga delar i de arbetslag de tillhör, så sprids informationen. Deltagarna har också varit gruppansvariga för arbetslagsdiskussioner kring entreprenöriellt förhållningssätt, så det är utvecklande på både individuell och gruppnivå.

Ledarnas betydelse i förankringsarbetet kan inte nog betonas. Där ledaren lyfter fram aktuell information och ger utrymme för diskussion arbetar arbetslagen mer aktivt med att utveckla förhållningssättet till lärande.

Varför rekommenderar du andra kommuner att bli medlemmar i Ifous?

-Genom att delta i Ifous blir aktuell forskning tillgänglig. Ifous fungerar för oss som den länk mellan forskning och praktik som behövs för att vi ska kunna göra verklighet av teorierna. Den forskningsanknutna praktiken och arbetet som sker mellan de gemensamma lärtillfällen som ligger i programmet ger också möjlighet till delaktighet i genererande av nya kunskaper och insikter.  Mötet mellan forskare och kollegor från andra kommuner är stimulerande. Att ingå i ett forskningsprojekt i nära samarbete med forskare är positivt för utvecklingen i hela kommunen. Det ger berättigad status åt vårt arbete och ”spiller över” på andra verksamheter.

Hur hoppas du att medlemskapet med Ifous ska utvecklas i framtiden?

– Vi hoppas att Ifous kan fortsätta att vara länken mellan forskning och praktik, att det ska hjälpa oss att vidareutveckla det entreprenöriella förhållningssättet och att vi kan ha ömsesidigt utbyte.