Äntligen har den kommit, den reviderade läroplanen för förskolan! Vi på Ifous har väntat lika otåligt som så många andra. Förskolans verksamhet ligger oss varmt om hjärtat helt enkelt därför att den är så viktig. Först och främst för barnets egen skull. För möjligheten att under trygga och lekfulla former få utvecklas, växa och lära på sina egna premisser, utifrån sina egna förutsättningar. Men förskolan har ju också en viktig samhällsfunktion, kanske en av de viktigaste, med ett uppdrag som har förändrats över tid. Från att ha varit enbart en omsorgsverksamhet och ett instrument för att förverkliga efterkrigstidens arbetsmarknadspolitik som syftade till att göra det möjligt för båda föräldrarna att arbeta, är nu förskolan en del av utbildningspolitiken. Det pedagogiska uppdraget har förstärkts och förskolans roll som det första steget i utbildningssystemet betonas allt tydligare.

De här förändringarna har inte varit helt enkla att realisera i det dagliga arbetet. I den kvalitetsgranskning av förskolan som Skolinspektionen har genomfört under tre år pekar man på att det finns stora variationer när det gäller hur förskolor tar sig an det pedagogiska uppdraget. Det finns också en stor osäkerhet kring vad undervisningsbegreppet faktiskt betyder i en förskolekontext. Denna bild stämmer väl överens med den som Ifous har fått i de FoU-program som vi har drivit med fokus på förskola och små barns lärande. Det finns ett behov av att få vägledning i vad som kännetecknar undervisning i förskolan och hur den kan anpassas till de yngre barnens förutsättningar och behov.

Dessa erfarenheter förde Ifous fram i vårt remissvar där vi lämnade synpunkter på Skolverkets förslag till reviderad läroplan. De synpunkter som vi förde fram handlade i första hand om behovet av att förtydliga undervisningsbegreppet och förskollärarens ansvar. Vi menade att det i en ny reviderad läroplan för förskolan måste framgå att undervisningen är en betydande del av förskolans pedagogiska uppdrag som inte ska ses som något som står i kontrast mot helhetssynen eller sker på bekostnad av barnens rätt till lek och skapande.

Det är därför som vi med stor glädje läser den slutliga versionen som regeringen presenterade den 29 augusti. Precis som Ifous föreslog framgår det nu tydligt i det inledande kapitlet att undervisning är en del av förskolans uppdrag. Det finns en definition av vad undervisning i förskolan är och förskollärarens ansvar för undervisningen är också tydligare framskriven.

Nu återstår implementering och här kan vi bara önska att skolhuvudmän är så kloka att man ger förutsättningar för de verksamma i förskolan att reflektera över och tillsammans diskutera vad de förändrade skrivningarna får för betydelse för den dagliga verksamheten. Vi på Ifous hoppas att erfarenheterna och resultaten från våra FoU-program kan ge stöd och vägledning. Rapporten från det avslutade FoU-programmet Små barns lärande finns att läsa här. I det pågående FoU-programmet Flerstämmig undervisning i förskolankommer deltagarna, förutom att arbeta med undervisningsbegreppet, även få arbeta med de innehållsliga områden som lyfts fram i läroplanen: hälsosam livsstil, hållbar utveckling och rörelse.

Utan tvekan är den redan så viktiga förskolan på väg att bli ännu viktigare.

Marie-Hélène Ahnborg, Vd Ifous