Styrdokument i otakt med förskolan och dess förutsättningar, Att leda en förskola på vetenskaplig grund och pedagogiska begrepp. Det var några områden som stod i fokus när förskolechefer och förvaltningsledare i FoU-programmet Undervisning i förskolan samlades för ledarseminarium.

-Kan alla lära sig tillsammans – trots skillnader i formell utbildning, yrkeserfarenhet, språk och reell kompetens?
Med den lite provokativa frågan inledde Bim Riddersporre, forskare och prodekan vid Malmö högskola.
– Vi behöver lära tillsammans, till exempel för att följa styrdokumenten, hantera behoven av kompetensutveckling och utföra det systematiska kvalitetsarbetet, fortsatte Bim och konstaterade att yrkesspråket är nyckeln.
-Det ska bjuda in, inte stänga ute, och det ska förklara. Det ska hjälpa till att förstå och att dela kunskap.

Bim påpekade avslutningsvis att den starka tilltron till det kollegiala lärandet bygger på en rad antaganden och föreställningar. En sådan är att kunskap behöver ett sammanhang – en kontext. Men är den kollegiala kontexten den enda, eller riskerar man att det blir en slags ”inavel” av idéer i det kollegiala lärandet? Den frågan – aningen provokativ även den – fick deltagarna diskutera.

FoU-programmets forskningsinsats leds av professor Ann-Christine Vallberg Roth. I dagens andra inspirations- och provokationspass satte hon fokus på hur olika begrepp behandlas i tre olika styrdokument som förskolans verksamma har att förhålla sig till; Skollag, Läroplan och Barnkonvention.

-Styrdokumenten är i otakt med förskola som skolform och med dess förutsättningar, menade Ann-Christine, och pekade bland annat på det faktum att fler av de centrala begrepp som används i styrdokumenten – som barns utveckling, lärande, lek och omsorg – inte förutsätter lärare.

Ann-Christine noterade också att olika begrepp används i olika styrdokument. Lek, till exempel, nämns inte i skollagen men finns i såväl läroplan som barnkonvention, medan begreppet undervisning saknas i läroplanen men återfinns i skollag och barnkonvention.

In i en uppföljande diskussionsövning skickade Ann-Christine med deltagarna en fråga om vilka förändringar och förtydliganden man skulle önska i styrdokumenten. Vad är kunskap, och vilka kunskaper ska undervisningen leda till? – var en av de frågor som kom upp, liksom varför inte förskoleklassen nämns.

Avslutningsvis fick deltagarna göra en diskussionskarusell – en övning som närmast liknade den gamla favoritleken (?) Hela havet stormar – där några olika begrepp bearbetades med stor energi och engagemang utifrån frågor som till exempel Hur märks det på barnen att det sker ett lärande? 

Som svar på detta hördes bland annat ord som, nyfikenhet och frågor…

Med detta var seminariedagen slut och deltagarna lämnade salen. Men de pedagogiska samtalen fortsatte ändå under resan hem.
Läs mer om FoU-programmet Undervisning i förskolan här.

 

 

Ifous planerar att starta ett uppföljande program om undervisning i förskolan med nya intresserade huvudmän. Läs mer här.

 

 

Text: Henrik Hamilton & Karin Hermansson