FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi pågick 2018-2020 och riktade sig till lärare och skolledare som tillsammans med forskare ville vidareutveckla ett språkutvecklande arbetssätt inom sfi, bepröva sin erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap.

Slutrapport

I programmets slutrapport Språkutvecklande arbetssätt inom SFI – varför och hur? som publicerades november 2020, finns en redogörelse för den forskning och det utvecklingsarbete som bedrevs i programmet,,och de resultat som framkommit.

Du hittar programmets slutrapport här.

 

Emerga Institute genomförde en utvärdering av FoU-programmet.

Slutrapport från utvärderingen (mars 2021) hittar du här.

 

Vad skulle programmet leda till?

Programmet, som pågick 2018-2020, syftade till att utveckla undervisningen inom svenska för invandrare (sfi) genom att arbeta språkutvecklande med fokus på flerspråkighet som en resurs samt elevers vardags- och yrkesspråk. Programmet ska bidra till att undervisningen utgår från ett innehåll som är relevant för elevernas vardags- och arbetsliv samt öka deras delaktighet. Genom att utgå från befintlig forskning och att bepröva erfarenhet var målet att bidra till att utveckla ny kunskap som vilar på vetenskaplig grund.

Programmet syftade till att deltagande lärare:

 • utvecklar förståelse av vuxenpedagogik
 • ökar kunskap om vad språkutvecklande arbetssätt inom sfi innebär
 • ökar kunskap om elevers förutsättningar och behov för att uppnå målen för sfi
 • utvecklar en större didaktisk repertoar, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet,
  som används i undervisning och anpassas efter elevers förutsättningar
 • utvecklar en förmåga att kunna samtala om, tolka och reflektera över sin egen
  professionella utveckling
 • utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att samtala om, tolka och
  använda forskningsresultat i sina respektive pedagogiska praktiker
 • utvecklar tillsammans arbetssätt som kan generera ny kunskap och ökad kvalitet på
  undervisningen, vilket kan påverka elevernas måluppfyllelse positivt.
  .

Programmet syftade till att deltagande rektorer och utbildningsanordnare:

 • tillsammans med lärare kan bedriva effektivt och långsiktigt förändringsarbete
 • utvecklar organisation och förutsättningar för ett språkutvecklande arbetssätt inom
  sfi så att det blir hållbart och långsiktigt
 • dokumenterar kunskap och erfarenheter samt sprider resultat internt inom respektive
  organisation och externt till huvudmän, anordnare, lärosäten och andra
  organisationer.

Arbetet i FoU-programmet genomfördes som en process under tre år, 2018-2021, och planerades utifrån de medverkandes frågor och förutsättningar. Kärnan i programmet var det arbete som skedde i utvecklings­grupperna, som bestod av lärare och skolledare.

 

Publikationer

Vetenskapliga konferensbidrag

Rosén, Jenny (2020). Working for Social Justice Through Pedagogical Translanguaging in Adult Education for Immigrants in Sweden. ICSEI, Marrakesh 6-10 januari, 2020.

Lundgren, Berit & Rosén, Jenny. (2019) Flerspråkighet som resurs inom SFI-utbildningen. Lärares kollektiva utvecklingsarbete. Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå, 19-20 augusti, 2019.

Lundgren, Berit och Rosén, Jenny (2019), Flerspråkighet som resurs och pedagogiskt transspråkande inom SFI-utbildningen. NORDAND Köpenhamn, 27-29 maj 2019.

Rosén, Jenny och Lundgren, Berit. (2019). Challenging monolingual norms in adult education for immigrants in Sweden, The 3rd Swedish conference on Translanguaging, TL2019, Växjö, 11-12 april, 2019.

Lundgren, Berit och Rosén, Jenny (2018), Flerspråkighet som en resurs i SFI-klassrummet. 13:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Linköping, 22-23 november 2018.

Utvecklingsartiklar

Lippig-Singewald, L. Och Börjesson, P., En utvecklingsprocess under längre tid gör att förändringsarbetet blir på riktigt. Publicerad i serien Leda & Lära 7/2021.

 

Vilka var med?

I programmet deltog följande utbildningsanordnare:

 • Haninge kommun
 • Hermods
 • Hässleholms kommun
 • Stockholms stad

Forskningen i programmet bedrevs av Berit Lundgren och Jenny Rosén, Högskolan Dalarna.

 

Mer om programmet

Ta del av ett exklusivt uppslag om programmet i Ifousbilagan med tema sfi. Läs här!

FAQ med de vanligaste frågorna.

 

Intervjuer med deltagare

Roswitha Rieder, Stockholms stad, styrgruppens ordförande

Madleine Nilsson, rektor Hässleholms kommun

Philippa Börjesson, processledare Hermods

 

 

Förstudie

FoU-programmets upplägg bygger på en förstudie som genomfördes 2017. Rapporten 15 års forskning om sfi – en överblick kan laddas ner här.

.

Forskarintervju om förstudien och programmet

Berit Lundgren och Jenny Rosén, forskare vid Högskolan Dalarna, genomförde förstudien 15 års forskning om sfi – en överblick.

I filmen nedan berättar de mer om forskningsbakgrunden:.

.

SFIpodd – Språkutvecklande arbetssätt

I podden Lärarrummet berättar programdeltagare från CentrumVux i Haninge hur programmet är uppbyggt och om sina egna erfarenheter.

Lyssna här! 

.

 

 

Kontakt

Karin Hermansson, vd
karin.hermansson@ifous.se