Ifous yttrande över Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare, U2021:03373

Ifous är inte officiell remissinstans men vill ändå lämna synpunkter på regeringens förslag i promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare grundade i tio års erfarenheter av FoU-arbete i samverkan med skolhuvudmän och lärosäten. Synpunkterna berör de frågor som har bäring på Ifous verksamhet. Det gäller framförallt förslagen om en nationell struktur för kompetensutveckling.

 

Läs Ifous remissvar i sin helhet.