Få stöd i arbetet med inkluderande lärmiljöer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) släpper i dag inspirationsmaterialet Olika är normen – att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan. Materialet riktar sig till skolhuvudmän och skolor som vill utveckla lärmiljöer där alla barn och elever har möjlighet att utvecklas. Innehållet i materialet baseras på erfarenheterna från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Inkluderande lärmiljöer 2012-2015, där tolv av Ifous medlemmar med sammanlagt 31 skolor deltog i det fyra år långa FoU-programmet. Malmö högskola, med professor Susan Tetler som vetenskaplig ledare, bedrev forskningsarbetet som involverade lärare, skolledare och personal på förvaltningsnivå. I skriften lyfter SKL fram framgångsfaktorer som kan bidra till utveckling i arbetet med inkluderande lärmiljöer.

Inspirationsmaterialet finns tillgängligt här.

Läs mer om Inkluderande lärmiljöer 2012-2015 samt slutrapportena här.