Bakgrund

Mottagandet av och skolgången för nyanlända elever har som övergripande mål att inkludera varje elev i skolans ordinarie undervisning och i det svenska samhället. Fler nyanlända elever ska börja skolan än någonsin tidigare och all personal i skolan behöver vara delaktig i den nödvändiga utvecklingen. De lagändringar om utbildning för nyanlända elever som trädde i kraft den 1 januari 2016 formaliserar de krav som ställs på skolans organisation och verksamhet. Landets kommuner och huvudmän står inför viktiga utmaningar och ett verksamt sätt att möta dessa är att samverka i utvecklingsarbetet.

Mot bakgrund av detta startar Ifous därför ett FoU-program med fokus på förutsättningar för nyanlända elevers lärande med det övergripande syftet att skapa möjlighet till utvidgad kompetens och tydligare organisatoriska lösningar. Detta ska ske genom att fokusera på grundläggande metoder och arbetsformer som har potential att stärka och förankra arbetet på alla nivåer i organisationen – i klassrummet, i lärarlaget, på skolnivå och på förvaltningsnivå – och samverkan mellan dessa.

Genom samarbete i FoU-programmet ska de medverkande ges möjlighet att utveckla arbetssätt och organisatoriska modeller i samverkan med forskarrepresentanter och utbyta erfarenheter kring resultaten med andra, så att dessa både blir verksamma på kort sikt och samtidigt hållbara på lång sikt.

 

Läs mer om syfte och mål med FoU-programmet.

 

Till grund för planeringen i FoU-programmet ligger bland annat tidigare insatser i form av en förstudie och ett större diskussionsseminarium, läs mer nedan!

 

Planeringsseminarium den 5 september

Den 5 september 2015 hålls ett seminarium för intresserade huvudmän, där programplan kommer att presenteras och deltagande i programmet formaliseras. Mötet kommer att äga rum i Stockholm, Hornsgatan 15 och pågå kl 12.00 -17.00. Därefter finns möjlighet att stanna kvar till efterföljande dag, den 6 september, då Ifous håller en allmän presentation med deltagare från tidigare program om vad det innebär att delta i ett FoU-program.

 

Läs mer och anmäl deltagande här. 

 

Programstart på huvudmannanivå planeras till november 2016 och på skolnivå till januari 2017.

Möjlighet finns att ansluta till programmet fortlöpande under hösten.

 

Förstudien

Ifous genomförde under hösten 2015 tillsammans med fem medlemmar – Helsingborgs stad, Kungsbacka kommun, Landskrona stad, Söderhamns kommun och Åstorps kommun –  en förstudie om förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Det övergripande syftet var att få en bild av organisation och genomförande, för att på bästa sätt arbeta vidare mot målet att skapa en givande och lärande skolmiljö för nyanlända elever.

Förstudien vill genom exempel på organisation och genomförande ge en bild av läget i några av våra medlemskommuner. Vilka förutsättningar har man att uppfylla de framgångsfaktorer som pekas ut i den senaste forskningen för att gynna de nyanlända elevernas utveckling och lärande? Vilka kringliggande förutsättningar påverkar situationen? Vilka delar i verksamheten är mest angelägna att utveckla? Vilka är de största olikheterna mellan skolenheter och mellan kommuner, och vilken effekt får de för de nyanlända eleverna?

Förstudien behandlar framför allt följande aspekter:

  • Huvudmannens prioriteringar
  • Mottagande och kartläggning av elevernas kunskaper
  • Organisatoriska lösningar
  • Inkluderande arbetssätt
  • Kompetensbehov hos skolans personal
  • Stöd till eleverna, t.ex. studiehandledning på modersmål och elevhälsa
  • Språkliga aspekter i undervisningen
  • Områden som saknar forskningsbaserad kunskap

Här kan du läsa hela förstudien!

 

Förstudien avslutades med ett seminarium, där resultaten presenterades och vidare insatser diskuterades. Vid seminariet medverkade ett 70-tal representanter från olika huvudmän. De diskuterade och tog del av varandras styrkor och svagheter i organisationen och formulerade ett antal områden där kunskapsbehov för utveckling och forskning är framträdande.

Under dagen fick deltagarna bland annat möta Gilda Kästen Ebeling och Tore Otterup, som genomfört förstudien och båda har lång erfarenhet av arbete med nyanlända barn och ungdomar. Medverkade gjorde också Jenny Nilsson Folke, forskare vid Stockholms universitet, vars avhandling syftar till att belysa nyanlända elevers sociala och pedagogiska villkor i den svenska skolan.

 

Mer information

Ifous har arrangerat ett webbinarium för att informera om FoU-programmet. (Vid samma tillfälle informerades även om projektet Fjärrundervisning.)

Här kan du titta på en inspelning av webbinariet.

 

 

Är du intresserad av att få veta mer eller medverka i arbetet? Kontakta Ifous!
Anette Jahnke, anette.jahnke@ifous.se, 073-0695695