FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer startade 2012. Tolv kommuner medverkade med sammanlagt 31 skolor.

Syftet var att främja utvecklingen av inkluderande lärmiljöer, öka kunskaperna på både skol- och huvudmannanivå samt genom forskning bidra till att stärka den samlade kunskapen om inkluderande lärmiljöer.

..

Resultat och lärdomar från FoU-programmet

FoU-programmet redovisas i tre rapporter som ger styrgruppens, forskarnas respektive praktikernas perspektiv på den utveckling och det lärande som skett under de tre år som programmet pågått:

Ifous-2015-1-framsida2015:1 Att forma skolan efter eleverna – styrgruppens perspektiv

Rapporten inleds med en sammanfattning av FoU-programmet och den gemensamma resan, samt av vilka resultat och erfarenheter som kommunerna har sett och lyft fram i sina egna analyser av processen.

 

.

Ifous-2015-2-framsida

2015:2 Från idé till praxis – forskargruppens perspektiv

FoU-programmet har genomförts i samarbete med en forskargrupp vid Malmö högskola, som följt de medverkande skolorna och kommunerna på alla nivåer: förvaltning, rektor och klassrum/lärarnivå. I rapporten redovisas alla delstudier som genomförts.

 

.

Ifous-2015-3-framsida2015:3 Så gör vi! – perspektiv från praktiken

Under FoU-programmet har deltagare – lärare och rektorer – dokumenterat sina egna utvecklingsarbeten. Några av dem har satt samman sina observationer och resultat i form av utvecklingsartiklar (se även nedan). Artiklarna granskades av forskare, som i rapporten ger sina reflektioner kring innehållet.

OBS! I denna webbversion av rapporten är innehållsförteckningens rubriker klickbara och länkade till respektive artikel på webben. Skriver du ut får du alltså inte med de tio artiklarna, utan bara inledning och avslutande reflektion.

..

Doktorsavhandlingar

Elaine Kotte, Inkluderande undervisning – Lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett inkluderande perspektiv. Doktorsavhandling Malmö högskola. Holmbergs Malmö 2017

Disputationen ägde rum på Malmö högskola den 8 december 2017.

Ladda ned hela avhandlingen här.

Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, besökte Elaines disputation – läs ett referat av dagen här. 

I artikeln Inkluderande undervisning kräver tydliga strategier intervjuas Elaine om sin avhandling.

Helena Andersson, Möten där vi blir sedda – En studie om elevers engagemang i skolan, Doktorsavhandling Malmö högskola. Holmbergs Malmö 2017.

Disputationen ägde rum på Malmö högskola den 20 december 2017.

Ladda ned hela avhandlingen här. 

Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, besökte Helenas disputation, läs hennes referat från dagen. 

I artikeln Känsla av tillhörighet skapar engagemang i skolan intervjuas Helena om sin avhandling.

..

Utvecklingsartiklar – Lärares och skolledares erfarenheter från utvecklingsarbetet

Flera deltagare i FoU-programmet har skrivit utvecklingsartiklar som publicerats i Skolportens artikelserie Undervisning & Lärande under våren och sommaren 2015. Länkar till artiklar (pdf:er) och intervjuer finns nedan.

Förbättring genom inkludering: Att minska avståndet mellan oss, Mathias EngvallLäs intervjun med författaren här.

Goda lärmiljöer: Vägar att möta elever för en inkluderande skola, Tove Risberg. Läs intervjun med författaren här.

Ett skolutvecklingsarbete: En aktionsforskningsinriktad fallstudie om skolans lärandemiljö utifrån bedömningsområdet ”trygghet och studiero”Åsa Bellskog, Liselotte Malmberg och Lena Källman. Läs intervjun med författarna här.

“Normalläge”- En pedagogisk metod för att skapa tydliga regler och rutiner i samband med lektion, Daniel Fredriksson. Läs intervjun med författaren här.

Podcast i undervisningen skapar motiverade elever: Ett inkluderande arbetssätt där elever lär av varandra vid inspelandet av strukturerade samtalMarkus Nyman och Kia Senneryd. Läs intervjun med författarna här.

Vägar till en inkluderande skolmiljö: Elevsyn och förhållningssätt, Ann Gustafsson och Elisabeth Nordin. Läs intervju med författarna här.

Inkluderande lärmiljöer på Laröd skola: Systematiskt utvecklingsarbete av organisation och samverkan för ökad måluppfyllelse. Gull-Britt Holm och Katja Vinulv. Läs intervjun med författarna här.

Läsa och skriva i en inkluderande lärmiljö: Beskrivning av en grundskolas satsning. Lena Ekermo och Kirsten Sunnerud. Läs intervjun med författarna här.

Läranderonder: Att undersöka, analysera och utveckla undervisningMonika Strandberg. Läs intervjun med författaren här.

Blockarbete: Ett förändrat arbetssätt Brett Kemp och Kristina Kemp Läs intervjun med författarna här.

..

Vetenskapliga publikationer

Två doktorsavhandlingar publicerades under 2017 (Se ovan)

 

Vetenskapliga artiklar

Inclusive education and teacher’s perceptions of lesson planning and lesson work from a student inclusive perspective, Elaine Kotte, Sisyphus Vol.9 No.3 (2021)

 

Konferensbidrag:

Flera av forskarna har gjort konferenspresentationer.

 • Erlandsson, Magnus,To lead school development towards inclusion – changes in school culture, norms and practice. Presenteras vid EARLI 2017 Conference, augusti 2017.
 • Erlandsson, Magnus (Kommande), Normers betydelse för skolutveckling: implementering av inkluderande lärmiljöer ur ett skolledarperspektiv
 • Ohlsson, Lisbeth (2016), Didactic perspectives on creating inclusive learning environments. Presenterad vid Nordic Educational Research Association, NERA, konferens mars 2016. Abstract finns på sid 155-156 i konferensens book of abstracts.
 • Ohlsson, Lisbeth, Östlund, Daniel, Assarson, Inger och Andersson, Helena (2016), Schools’ efforts to create inclusive learning environments. Presenterad vid Nordic Educational Research Association, NERA, konferens mars 2016. Abstract finns på sid 156-157 i konferensens book of abstracts.
 • Tetler, Susan (2016) Facilitating inclusive learning processes: When the principle of inclusion meets practice in schools. Presenterad vid Nordic Educational Research Association, NERA, konferens mars 2016.
 • Andersson, Helena (2016) Engaging settings from the students perspective school development projects in eight schools. Presenteras vid Nordic Educational Research Association, NERA, konferens i Helsingfors mars 2016.
 • Kotte, Elaine (2016) The differentiated classroom – Teachers’ perceptions of didactic lesson planning in an inclusive educational context. Presenteras vid Nordic Educational Research Association, NERA, konferens i Helsingfors mars 2016.

Listan uppdateras allt eftersom.

..

Övriga publikationer

Kotte, E. (2018). Inkludering, differentiering och lärararbete. I Lärarportalen Specialpedagogik, grundskola åk 1-9. Modul: inkludering och delaktighet. Del 8: Förbereda och planera för inkludering. Skolverket

Andersson, H. Engagemang och tillgängligt lärande. I Lärarportalen Modul: Tillgängligt lärande med digitala verktyg. Skolverket.

Kotte E. (2021)  Inkludering och differentiering i undervisningen. I Lärportalen Specialpedagogik: Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Modul: Inkludering och delaktighet, del 4: Förbereda och planera för inkludering. Skolverket.

..

Spridningsseminarium 17 september 2015

Den 16-17 september 2015 hölls ett seminarium som avslutade deltagares och forskares gemensamma resa. Resultat presenterades och deltagarna tog avstamp inför sin fortsatta utveckling. Dag 2 av seminariet, torsdagen den 17 sept, var öppen för alla intresserade.

Läs mer om den öppna seminariedagen här!

Ladda ner hand-out med program för seminariet och en sammanfattning av rapporterna.

..

Bakgrund

Den svenska skolan ska enligt skollagen ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt (2010:800, kap 1, 4§). Om det befaras att en elev inte kommer att nå målen är skolan skyldig att ge eleven särskilt stöd. Det särskilda stödet ska i första hand ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Endast om det finns särskilda skäl får det särskilda stödet ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (kap 3, 11§). I sådana fall måste en utredning föregå beslutet.

Lyfter vi blicken till det globala planet slår FN:s konvention om barnens rättigheter fast att alla barn har rätt till utbildning och också rätt till stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Skolan ska ge plats till alla barn.

Men i dag är det inte alltid så. Placering av elever i t.ex. specialpedagogiska studios, små undervisningsgrupper eller externa placeringar är vanligt och sker ofta i syfte att dels hjälpa den aktuella eleven, dels skapa en lugn arbetsmiljö för övriga elever.

Sådana lösningar har dock en tendens att bli permanenta, trots att skollagen säger att externa placeringar ska vara kortvariga, och de har blivit allt vanligare. Forskning visar att denna utveckling inte är av godo, snarare tvärtom.

För att uppfylla kraven på att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt möjligt, behöver lärmiljöer skapas som tar hänsyn till elevers olikheter i t.ex. social och kulturell bakgrund och deras olika förutsättningar för lärande.  Inkluderande lärmiljöer främjar alla elevers utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. Elevernas olikheter ska vara en tillgång i undervisningen och för lärandet.

FoU-programmet har inneburit ett skolutvecklingsarbete under tre år. En forskargrupp har följt skolornas och kommunernas arbete. Forskningsinsatsen avslutas under 2016.

..

Ifous-2015-1-kartanMedverkande

Tolv av Ifous medlemskommuner medverkade i programmet:

 • Botkyrka kommun
 • Borlänge kommun
 • Göteborgs stad
 • Helsingborgs kommun
 • Höörs kommun
 • Landskrona stad
 • Linköpings kommun
 • Mullsjö kommun
 • Stockholms stad
 • Sävsjö kommun
 • Tyresö kommun
 • Åstorps kommun

..

Styrgrupp

Erik Sanner (ordförande), Tyresö, Ing-Marie Rundwall (vice ordf), Helsingborg, Ulf Månsson, Borlänge, Annette Älmdalen, Botkyrka, Jan Mellgren, Göteborgs stad, Christel Jansson, Höör, Lisbeth Månsson, Landskrona, Bo Eriksson, Linköping, Magnus Wetterqvist, Mullsjö, Adelinde Schmidhuber, Stockholms stad, Bengt-Olov Södergren, Sävsjö, Annika Hoppe, Åstorp.

..

Kontakt

Kontaktperson på Ifous: Henrik Hamilton (henrik.hamilton(at)ifous.se), processledare.

Kontaktpersoner i forskargruppen: Susan Tetler (susan.tetler(at)mah.se), professor, Inger Assarsson (inger.assarson(at)mah.se), universitetslektor, och Lisbeth Ohlsson (lisbeth.ohlsson(at)mah.se), universitetslektor.

Hur har vi jobbat och vad har vi gjort?

Utvecklingsseminarier

I programmet har gemensamma utvecklingsseminarier med alla deltagare i programmet arrangerats. Det första ägde rum 1-2 oktober 2012. Ett referat från det seminariet finner du här. Nationella seminarier har sedan dess hållits 17-18 januari 2013,  25-26 april 2013 samt den 31 mars – 1 april 2014.

Under hösten 2013 inleddes ett samarbete i vilket de medverkande skolorna besökt varandra som s.k. kritiska vänner. Regionala utvecklingsseminarier med utgångspunkt i dessa grupperingar har arrangerats för att stödja arbetet.

Utvecklingsseminarier för rektorer, koordinatorer och chefer på förvaltningsnivå har hållits 14-15 november 2013, 7-8 oktober 2014 och 11-12 maj 2015.

..

Digitala plattformar för diskussion och dokumentation

FoU-programmet har haft en numer nedlagd samarbetsplattform.

Vi har också en facebookgrupp, där även du som inte deltar i programmet men är intresserad av frågor kring inkluderande lärmiljöer kan ansöka om att gå med.

..

Läs om deltagarnas upplevelser och intervjun med processledaren Henrik Hamilton:
Intervjuer med deltagare i FoU-programmet Inkludering hittar du här! 

Intervju med FoU-programmets processledare Henrik Hamilton hittar du här!

..

Föredrar du att titta på film? Här finns flera videor där FoU-programmet presenteras från olika perspektiv:

Henrik Hamilton, processledare, introducerar programmet via en video som du kan hitta här. Det finns även intervjuer med en av de forskare som är knuten till programmet via Malmö Högskola, Lisbeth Ohlsson, samt Lena Lang, som tidigare ledde forskningsinsatsen.

Intervjuer med två av styrgruppens ledamöter Annika Hoppe, förvaltningschef i Åstorps kommun, Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör Helsingborgs stad samt med Martin Persson, tidigare utbildningschef i Höörs kommun och fd styrgruppsledamot.

..

Mer att lyssna och läsa!

Lisbeth Ohlsson intervjuades i podradioprogrammet Skolsnack under Almedalsveckan 2014. Lyssna på det här!

Under Skolans ledarkonvent i november 2013 ledde Henrik Hamilton ett panel samtal där Adelinde Schmidhuber, grundskolechef i Stockholms stad, Martin Persson, då barn- och utbildningschef i Höörs kommun och Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör i Helsingborgs stad deltog. Läs en artikel om samtalet här!