Ifous modell för FoU-arbete har lyfts fram som ett gott exempel i den statliga utredningen Forska tillsammans. Nu har modellen utvärderats.
Sedan starten år 2011 har Ifous genomfört sju avslutade forsknings- och utvecklingsprogram i samarbete med 69 skolhuvudmän och fem lärosäten. Men vilka avtryck ger programmen i verksamheterna och hur påverkas eleverna? Hur sprids och används den forskning som bedrivs inom programmen? Det är några av frågorna som har behandlats i en metastudie om effekterna av FoU-programmen, som gjorts på uppdrag av Ifous.
– En styrka med Ifous modell är att den genererar mycket forskning och utvecklingsarbete om skolan. Det är också positivt att verksamma i skolan får möjlighet att fokusera på viktiga frågor tillsammans med andra samt att de får träna sig i ett vetenskapligt förhållningssätt, konstaterar Lena Lindgren, professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
Hon har genomfört studien tillsammans med Simon Norman, som har en master i offentlig förvaltning, samt med Anette Jahnke, anställd vid Ifous och vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
I studien framgår att en hög andel av de inblandade lärarna och huvudmännen är nöjda med sitt deltagande i FoU-programmen. Samtidigt finns det en svaghet i kopplingen mellan forskarna och de verksamma i skolan:
– O-et i begreppet ’FoU’ är inte så starkt som man argumenterar för att det ska vara. Praktikerna betraktas mer som studieobjekt, och det skulle man kunna stärka så att forskarna och praktikerna integrerades – att det är en process åt båda hållen.
En annan svaghet som uppmärksammas i metastudien är att de externa utvärderingar som Ifous använder sig av inte kan peka på om det blev en faktisk förändring i skolorna efter FoU-programmen. Detta skulle dock kunna åtgärdas genom att utvärderingarna blev mer skräddarsydda för varje FoU-program, vilket Ifous redan planerar, säger Lena Lindgren.
– Resultatet blir användbart idag med. Men om det gick att belägga effekterna på ett bättre sätt så skulle det stärka modellen.
Text: Moa Duvarci Engman