Forskning visar att undervisning som fokuserar på språkets roll i alla ämnen gynnar alla elever och är nödvändigt för flerspråkiga elever, en grupp som ökat under det senaste årtiondet.

Enligt en nyligen publicerad forskningsrapport från SNS har andelen flerspråkiga elever, i årskurs 9, fördubblats de senaste 10 åren samtidigt som gapet mellan inrikes och utrikes födda elevers studieresultat har växt.

Hur kan ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet bidra till att minska gapen och hur kan lärare utveckla ett sådant? Kan kollegialt och kollaborativt lärande bidra? Om det handlar Ifous mötesplats “Språkutvecklande arbetssätt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.

Forskare och praktiker från Ifous tre FoU-program Nyanländas lärande, Språkutvecklande arbetssätt i SFI och Inkluderande lärmiljöer kommer bland annat att ge exempel på: 

  • språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom grundskola och vuxenutbildning, 
  • hur kollegialt lärande kan bidra till undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och 
  • hur styrning och ledning kan skapa förutsättningar för ett systematiskt kollegialt lärande 


Medverkar gör: Lill Langelotz (Högskolan i Borås), Ulrika Jepson Wigg (Mälardalens högskola), Jenny Rosén (Stockholms universitet) samt praktiker från Ifous FoU-program.


När? Tisdag 8 september, kl. 8.15 – 16.15
Var? Online. Länk för deltagande kommer att skickas ut till alla anmälda deltagare. 
Pris? 495 kr för medlemmar, 795 kr för icke-medlemmar

Anmälan: 

Medlemmar HÄR: Anmälan för medlemmar

Icke-medlem HÄR: Anmälan icke-medlemmar

Är du osäker på om din arbetsgivare är medlem? Här finns en förteckning över våra medlemmar

Vill du anmäla en större grupp till mötesplatsen? Kontakta Sofie Grahn Hillve för detaljer. 

 

 

Program för dagen

08.15 Seminariet inleds
Marie Hélène Ahnborg (VD för Ifous) hälsar välkomna. Dagen leds sedan av Sofie Grahn-Hillve och Henrik Hamilton (Projekt- och processledare på
Ifous)

08.40 Nytt land och ny skola. Ett elevperspektiv på att vara nyanländ
Ulrika Jeppson Wigg (Fil. dr. och universitetslektor i pedagogik) pratar om ungdomars erfarenheter av att komma till Sverige som flyktingar under sin skoltid, och vad det gör med känslan av hemmahörighet och identitet. Hon knyter samman det med skolors och lärares arbete med nyanlända elever, och hur de här två perspektiven hänger ihop – eller inte.

09.40  Paus

10.00 Från språkutvecklande arbetssätt för nyanlända elever till  språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för alla elever.
Fredrik Karlsson (Rektor vid Odenskolan, Örebro kommun) berättar om Odenskolans deltagande i Ifous FoU-program “Nyanlända elevers lärande” och om hur personal med begränsad erfarenhet av målgruppen nyanlända arbetat med att utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ett arbete som i takt med ett minskat antal nyanlända elever inneburit ett skifte i fokus, från nyanlända elever till alla elever.

10.35  Paus

10.45 Flerspråkighet som resurs inom SFI
Jenny Rosén (Fil.dr. i pedagogik, docent i svenska som andraspråk och universitetslektor i språkdidaktik med inriktning svenska som andraspråk) belyser flerspråkighet som resurs för lärande av ett andraspråk, med fokus på transspråkande och hur detta perspektiv kan ligga till grund för ett språkutvecklande arbetssätt inom svenska för invandrare.  Föreläsningen bygger på exempel från två skolor där lärarna, inom ramen för FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom Sfi introducerades till transspråkande och därefter prövade att förändra sitt arbetssätt. Vidare synliggör Jenny och Berit hur arbetet med transspråkande också kom att aktualisera frågor om sfi-lärarnas yrkesroll.

11.45  Lunch

12.45  Vem är sfi-eleven; asylsökande, universitetsstudent eller kärleksinvandrare?
Sofia Sundberg (SFI-lärare, Hermods) har inom ramen för Ifous FoU-program ”Språkutvecklande arbetssätt inom SFI” undersökt vilka de elever är som läromedelsförfattarna ser framför sig när de väljer texter till sina läromedel och  om den bilden stämmer med de som finns i klassrummet.

13.20 Paus

13.30 Kollegialt lärande i praktiken – möjligheter och utmaningar
Lill Langelotz (Universitetslektor i pedagogiskt arbete vid sektionen för pedagogisk utveckling och forskning vid Högskolan i Borås) problematiserar lärares kompetensutveckling och fenomenet kollegialt lärande hur det kan se ut och vad som möjliggör alternativt försvårar att en utveckling sker. Utgångspunkten är ett praktikteoretiskt perspektiv. Det teoretiska ramverket kan användas i analyser av utbildningspraktiker för att synliggöra om och vilka förändringar som behövs för att möjliggöra en utbildning som bidrar till utveckling för både individ och verksamhet.

14.30  Paus

14.50 Att utvecklas genom kollegialt lärande – några perspektiv på lärares upplevelser av kollegialt utvecklingsarbete.
Leonora Lippig-Singewald (utvecklingsstrateg för vuxenutbildning inom Stockholm stads Arbetsmarknadsförvaltning) och Philippa Börjesson (regionchef för Hermods vuxenutbildning i Stockholm) har undersökt lärares upplevelser av några utvalda aktiviteter, som genomförts inom ramen för Ifous FoU-program ”Språkutvecklande arbetssätt inom sfi”. De utvalda aktiviteterna har varit läsning av vetenskapliga artiklar, textsamtal, lektionsdesign, auskultation och kollegasamtal efter genomförd auskultation. Hur upplever lärarna att dessa aktiviteter påverkat deras undervisning, och om lärarna upplever att deltagandet i programmet haft någon inverkan på gemensamma rutiner, strategier och handlingsmönster.

15.25 Paus

15.35 Att bygga en utvecklingsorganisation
Zandra Ahkoila och Åsa Svahn (verksamhetschefer förskola, Örebro kommun) ger exempel på hur en hållbar utvecklingsorganisation som bygger på kollegialt lärande för rektorer kan se ut.

 16.10 Avslutande summering

 16.15  Seminariet avslutas

 

Du hittar programmet i pdf-version här.

 

Vill du veta mer? Kontakta
Henrik Hamilton
073 – 65 65 822
henrik.hamilton@ifous.se

Sofie Grahn Hillve
076-3134614
sofie.grahn-hillve@ifous.se