Pressinbjudan till spridningskonferens för FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer

Onsdagen 27 november presenteras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Inkluderande lärmiljöerUnder tre år har 235 lärare och skolledare i ca 40 skolor i sju kommuner arbetat tillsammans med forskare för att fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om hur skolan kan möta alla elever. 

Enligt skollagen ska elever få det stöd och den stimulans som de behöver för att nå utbildningens mål. Det är också budskapet i flera mellanstatliga överenskommelser inklusive FN:s barnkonvention. I den s.k. Salamancadeklarationen slås fast att skolan ska vara inkluderande och ge plats åt alla barn. Inkluderingstanken är omdiskuterad och innebär stora utmaningar samtidigt som den förstås på olika sätt. Ofta tolkas inkludering som enbart en fråga om fysisk placering och inte som ett förhållningssätt baserat på rätten att höra till samtidigt som man får det stöd man behöver. FoU-programmet startade i syfte att bidra till utveckling av undervisningspraktiken och låta praktiker och forskare tillsammans ta fram ny kunskap om hur mångfald och olikheter kan tas tillvara och behov tillgodoses. 

Arbetet i programmet har involverat alla nivåer i de medverkandes organisationer, från lärare i förskola, grund- och gymnasieskola till ansvariga på förvaltningsnivå.  En forskargrupp från Högskolan i Borås har ansvarat för forskningsinsatsen. Samtligas perspektiv kommer att presenteras under en heldagskonferens på Clarion Arlanda onsdagen 27 november kl 08:30-16:30

Slutrapport från FoU-programmet publiceras vid årsskiftet. En fördjupad presentation av forskningsresultaten publiceras i april 2021. Alla publikationer kommer att finnas tillgängliga på Ifous hemsida.

För anmälan till pressplats, kontakta Emma Kreüemma.kreu@ifous.se, 073-513 07 36