Bristande likvärdighet i svensk förskola är ett stort problem. Det slås fast i slutbetänkandet från utredningen om ökat deltagande i förskolan: Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). Allra mest drabbar detta barn i socioekonomiskt utsatta områden och barn med utländsk bakgrund. Utredningen presenterar därför en rad olika förslag som bland annat syftar till att stärka förskolans arbete med barns språkutveckling i svenska.

Många förskolor kämpar med att hitta arbetssätt som gynnar barnens språkutveckling men ofta saknas tillräcklig forskningsbaserad kunskap som kan ge vägledning i arbetet. Ifous planerar därför att ta fram en kunskapsöversikt som ska kunna ge konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget och en fingervisning om inom vilka områden det finns behov av ytterligare forskning och utveckling.

Kunskapsöversikten är tänkt att

  • innehålla en sammanställning av de senaste och viktigaste forskningsresultaten kring små barns språkutveckling och hur denna kan stimuleras i en förskolekontext,
  • ge exempel på interventioner, arbetssätt och metoder som genom utvärdering visat ge goda resultat för barns möjlighet att lära sig svenska,
  • identifiera områden inom vilka forskning saknas,
  • ge förslag på områden för fördjupade vetenskapliga studier och konkret utvecklingsarbete.

Ifous söker nu engagerade skolhuvudmän för dialog och samråd i genomförandet av kunskapsöversikten. Vi önskar också hjälp med finansieringen där kostnaden beräknas till 300 000 kr. Ett finansiellt bidrag föreslås ligga inom spannet 25 000 – 75 000 kr. Om intresse finns önskar vi svar senast den 31 januari, så att arbetet kan starta i början av 2021.

Den 14 januari 2021 kl. 8.30 – 10.00 håller vi ett digitalt dialogmöte för intresserade huvudmän, där vi kommer att behandla följande punkter:

  • Vilka förväntningar har ni på kunskapsöversikten och har ni önskemål om specifikt fokus?
  • Vilka tänkbara forskare finns för genomförandet?
  • Hur ska dialogen under arbetets gång se ut?
  • Hur och när ska vi presentera resultaten?

Anmäl dig till henrik.hamilton@ifous.se om du önskar medverka.

Här hittar du inbjudan som PDF. 

 

För mer information kontakta:

Henrik Hamilton 
henrik.hamilton@ifous.se
Projekt- och processledare

Marie-Hélène Ahnborg
marie-helene.ahnborg@ifous.se
VD Ifous